Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Seriál 30 stříbrných: od dobrodružného hororu ze španělské vsi až po mysteriózní thriller z hloubi Vatikánu

Seriál 30 stříbrných: od dobrodružného hororu ze španělské vsi až po mysteriózní thriller z hloubi Vatikánu

30
30
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Temnými sila­mi ovlád­nu­tý děda si to nakrá­čí do ženevské ban­ky, v níž odkrá­glu­je půl­tu­cet čle­nů ochran­ky, odci­zí z tre­zo­ru jed­nu z oněch Jidášovo 30 stří­br­ných a jako krva­vé řeše­to po pal­bě od zby­lých mužů ost­ra­hy si to zce­la fit vycu­pi­tá zpět do ulic. Následuje znač­ně zne­po­ko­ji­vá zněl­ka vykres­lu­jí­cí Ježíšovo ukři­žo­vá­ní a Jidášovo obě­še­ní. A ihned poté ve špa­něl­ské vsi jmé­nem Pedraza krá­va poro­dí lid­ské dítě.

Přesně tak­to zapo­čí­ná horo­ro­vě ladě­ný špa­něl­ský seri­ál 30 mone­das nebo­li 30 stří­br­ných. Ten pro­střed­nic­tvím HBO España ser­ví­ru­je osmi­díl­ný masa­kr, jenž vám nedá vydech­nout a cit­li­věj­ší smr­tel­ní­ci navíc mož­ná v noci stra­chem oči neza­mhou­ří. Ale tím vás v žád­ném pří­pa­dě nechci od sle­do­vá­ní odra­dit, mé věr­né oveč­ky. Přestože jsem i já poměr­ně vel­ký strašpyt­lík, někte­ré epi­zo­dy jsem si nala­dil v zim­ní pod­ve­čer zce­la osa­mo­cen a trouf­nu si říci, že jsem pře­žil ve zdra­ví.

30 stří­br­ných ale zda­le­ka není jen horo­rem. Režisér a spo­luscé­náris­ta Álex de la Iglesia tu mixu­je žán­ry způ­so­bem, že si vskut­ku nemů­že­me být jis­ti, co všech­no v násle­du­jí­cí epi­zo­dě spat­ří­me. V úvo­du nás čeká zmi­ňo­va­ný sata­náš­ský synek, jenž do slo­va a do pís­me­ne napl­ňu­je zná­mé rče­ní „ros­te jako z vody“. Následují týnejdžři koke­tu­jí­cí na hřbi­to­vě se spi­ri­tis­tic­kou sean­cí, kte­rá se dle oče­ká­vá­ní zvrt­ne.

Od tře­tí­ho dílu při­chá­zí něco, co by se dalo nazvat dob­ro­druž­ným horo­rem, o čemž hovo­ří v roz­ho­vo­ru i tvůr­ce seri­á­lu. Vydáváme se s posta­va­mi na ces­tu skr­ze zrca­dlo, kte­ré zob­ra­zu­je nevi­di­tel­né před­mě­ty. A s kně­ží­mi se vypra­ví­me i do Jeruzaléma či Aleppa v Sýrii.

Ve špa­něl­ské Pedraze mezi­tím dojde i na zmrtvýchvstá­ní a ďábel­skou sta­ře­nu ovlá­da­jí­cí toto oživlé stvo­ře­ní jako svo­ji lout­ku. Nu a u všech těch­to nevšed­ních lapá­lií je kro­mě ostat­ních ves­ni­ča­nů pří­tomno pře­de­vším ústřed­ní trio seri­á­lu – čest­ný sta­ros­ta Paco, krás­ná vete­ri­nář­ka Elena (zachy­ce­ni na úvod­ním sním­ku) a drs­ný pad­re Vergara ucho­vá­va­jí­cí v zákris­tii pořád­ný arze­nál zbra­ní a stře­li­va. A za nit­ky sem tam zatáh­ne i Pacova vliv­ná žena, ambi­ci­óz­ní Mercedes, kte­ré ovšem nikdo neřek­ne jinak než Merche.

Co je však Merche v porov­ná­ní se stou­pen­ci samot­né­ho Satanáše, kte­ří se dali a roz­hod­li se po našem širém svě­tě uko­řistit všech 30 stří­br­ných a prav­dě­po­dob­ně ovlád­nout svět. Či jen poškád­lit ves­ni­ča­ny? Právě tady bych měl jed­nu z mála výtek k seri­á­lu, a sice, po čem kon­krét­ně vlast­ně tito zlo­vol­ní páno­vé prahnou?

Podobně jako kupří­kla­du ve sním­ku Andělé a démo­ni bují zlo v srd­ci Vatikánu. Kromě výše uve­de­né­ho je tedy pří­běh říz­nu­tý mys­te­ri­óz­ním thrille­rem z pro­stře­dí kato­lic­ké církve. A jak už to tak v podob­ných poči­nech bývá, dojde i na pár obřa­dů, z nichž u toho závě­reč­né­ho na mě pro změ­nu kapá­nek dých­la (prav­dě­po­dob­ně úmy­sl­ně) béč­ko­věj­ší atmo­sfé­ra Deváté brá­ny či loň­ské Lovecraftovy země.

Pažótí verdikt: 85 %


Photo © HBO España


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98169 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61777 KB. | 30.09.2023 - 14:34:14