Kritiky.cz > Filmové recenze > SERENITY

SERENITY

200804051445 Double

200804051445_Double Historie vzni­ku fil­mu Serenity při­po­mí­ná dob­ro­druž­ný pří­běh. Nejprve spo­leč­nost Fox začí­ná s natá­če­ním sci-fi seri­á­lu s poně­kud zvlášt­ním názvem Firefly (tedy v pře­kla­du Světluška). Získává sluš­ná hod­no­ce­ní a vytvá­ří si počet­nou fanouš­kov­skou základ­nu, když jeho výro­bu náh­le utnou. Teprve po dvou letech reži­sér seri­á­lu Joss Whedon pode­pi­su­je smlou­vu na vlast­ní plno­hod­not­ný fil­mo­vý pří­běh z vesmí­ru Firefly. Dostává 40 mil. dola­rů a se stej­ný­mi her­ci se pouš­tí do natá­če­ní vesmír­né­ho wes­ter­nu. Film pokřti­li názvem Serenity - jako loď hlav­ní­ho hrdi­ny seri­á­lu.

 

 

Zástupy fanouš­ků tato zprá­va vel­mi potě­ši­la. Ze stra­ny fil­mo­vé­ho štá­bu, vcel­ku pod­le oče­ká­vá­ní, pada­la ujiš­tě­ní, že v mezích seri­á­lu se muse­li kro­tit, ale že teď se to koneč­ně roz­je­de a divá­ci uvi­dí něco úžas­né­ho. Slibovaly se poma­lu nové Hvězdné vál­ky a zkrát­ka podí­va­ná nejen pro znal­ce, ale i pro širo­kou veřej­nost. Tvrdilo se, že ve fil­mu nebu­dou vesmír­né lodě vydá­vat žád­né zvu­ky, ostat­ně tak to má sku­teč­ně být, láka­lo se na inte­li­gent­ní pří­běh a všech­no, co pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu v rám­ci žán­ru (tech­nic­ká věro­hod­nost, prá­ce s psy­cho­lo­gií postav, zvra­ty, smys­lu­pl­né, leč ne pře­hna­ně dlou­hé dia­lo­gy, solid­né por­ce akce atd.).

Čím víc se blí­ži­lo datum uve­de­ní fil­mu do kin, tím víc se, pocho­pi­tel­ně, obje­vo­va­lo trai­le­rů. Ty ovšem vyvo­lá­va­ly pro­ti­chůd­né reak­ce. Uznávám, že zasvě­ce­ným muse­ly cosi napo­vě­dět, ale u vět­ší sku­pi­ny oné „širo­ké fil­mo­vé veřej­nos­ti“ vyvo­lá­va­ly pře­váž­ně vzpo­mín­ky na Děti Duny, což byl vel­mi dob­rý film, kte­rý se nicmé­ně hono­sil ozna­če­ním tzv. fan-filmu (fan-movie). Už v této chví­li začí­na­lo být zřej­mé, že chtějí-li auto­ři díla při­lá­kat i jiné než skal­ní fan­dy, budou muset hod­ně zapra­co­vat. Jejich zlé před­tu­chy se nicmé­ně napl­ni­ly, jeli­kož během prv­ní­ho víken­du pro­mí­tá­ní v USA film vydě­lal jen vel­mi málo a divác­ká návštěv­nost bra­la i zbyt­ky ilu­zí. Kritiky sice byly sluš­né a divác­ké hod­no­ce­ní na IMDB 8.0/10 moh­lo lec­ko­ho potě­šit. Jenomže co je to plat­né ve svě­tě, kte­rým hýbou pení­ze?

Kdo za to může? Je to chy­ba reklam­ní kam­pa­ně, kte­rá nedo­ká­za­la při­lá­kat divá­ky a před­sta­vit film v dob­rém svět­le, nebo Serenity není až tak skvě­lou podí­va­nou? Když se dívá­te na tuto sci-fi, musí­te se při­dat k jed­no­mu z tábo­rů. Autor tex­tu své­ho času sle­do­val a četl snad všech­ny Star Treky a nebyl mu cizí ani vesmír Star Wars, je obe­zná­men s Andromedou, Hvězdnou brá­nou, Farscape, shlé­dl všech­ny Červené trpas­lí­ky, viděl a četl všech­ny „Duny“ a z jiných svě­to­vých feno­mé­nu nepo­znal jenom Babylon - 5. Pokud pat­ří­te k lidem, kte­ří pova­žu­jí Serenity za nej­lep­ší film dese­ti­le­tí, radím neu­rá­žet se.

Hlavní potíž u podob­ných pro­jek­tů je špat­ná návaz­nost na ori­gi­nál. Detaily vesmí­ru, důvo­dy jakých­si roz­hod­nu­tí hrdi­nů, neu­stá­lé odka­zo­vá­ní na věci minu­lé, kte­ré ovšem nena­šly ces­tu do fil­mu, vzá­jem­né vzta­hy mezi posta­va­mi - tohle všech­no zůsta­lo kde­si v nezná­mu před bra­na­mi Serenity. Režisér je po celou dobu nucen mané­v­ro­vat mezi neu­stá­lým vysvět­lo­vá­ním (pro ty, kte­ří se na seri­ál nedí­va­li) a pokra­čo­vá­ním v roz­ví­je­ní pří­bě­hu (pro znal­ce), do toho ješ­tě s vypě­tím všech sil zkou­ší pro­pa­šo­vá­vat akci. Výsledek? Před námi jsou dvě hodi­ny fil­mu, kte­rý je z 75% tvo­řen dia­lo­gy (dlou­hý­mi dia­lo­gy).

Bohužel dia­lo­gy jsou v jádru mono­lo­gy, kte­ré se roz­dě­li­ly na jed­not­li­vé úse­ky nepo­strá­da­jí­cí tro­chu té inspi­ra­ce v oper­ní árii.    

 • „Co je potře­ba k říze­ní vesmír­né­ho korá­bu, ó můj kapi­tá­ne?“ 
 • „To hlav­ní je na tom lás­ka, ó můj zástup­če!“

Nechybí ani dra­ma­tič­nost. Hned na začát­ku fil­mu se ode­hrá­vá dia­log mezi agen­tem zlo­vol­né Aliance a jis­tým věd­cem.

 •  „Jak je mož­né, že jsi, ptá­ku, nechal v míst­nos­tí s hol­kou, co čte myš­len­ky, naše nej­vět­ší poli­tic­ké a vojen­ské moz­ky?“ 
 •  „Ano, ale pokud by se dozvě­dě­la něja­ké taj­né infor­ma­ce, nikdy by o tom nemlu­vi­la!“ 
 •  „Stejně musíš umřít!“

Nevím, jak vy, ale mně to při­šlo tro­chu líto. Zatímco v seri­á­lu tohle může vypa­dat při­ro­ze­ně, jeli­kož jde o logic­ké vyús­tě­ní před­cho­zích udá­los­tí, ve fil­mu (pro neza­svě­ce­né pub­li­kům) to zní jako výsměch a čis­to­krev­ný patos. Ale k samot­né záplet­ce!

Celkově se záplet­ka dá ozna­čit jedi­ným slo­vem River. Jde o dív­ku, kte­rá doká­že číst myš­len­ky. No a na té pro­vá­dí jakési hrůz­né poku­sy jis­tá Aliance (Umbrella Corp.?). River (Alice?) se poda­ří utéct za pomo­cí mla­dé­ho věd­ce, kte­rý je vlast­ním bra­t­rem dív­ky. Hezké. Jsem tvo­je mat­ka, já tvůj táta a za rohem čeká děde­ček věru ori­gi­nál­ní pří­běh hod­ný někte­rých indic­kých fil­mů. Po sto­pách uprch­lí­ků se vydá­vá taj­ný agent fan­dí­cí samu­raj­ským pro­slo­vům (no jo, agent Smith?), před kte­rým není úni­ku, a tak naše sou­ro­ze­nec­ká dvo­ji­ce vyhle­dá úkryt na lodi cha­risma­tic­ké­ho kapi­tá­na (aha, Han Solo?), spo­leč­ně se nako­nec roz­hod­nou vybo­jo­vat pár bodů pro Světlou stra­nu.

n200804051444_MachoKdyž už nic jiné­ho, tře­ba nás film uchvá­tí doko­na­lý­mi spe­ci­ál­ní­mi efek­ty a fan­tas­tic­kým soun­d­trac­kem? Začneme tím, že film je pre­zen­to­ván jako kos­mic­ký wes­tern. Kvůli tomu náš sta­teč­ný kapi­tán má u sebe neod­mys­li­tel­nou pis­to­li. Dobře, spl­ně­no. Také bychom moh­li čekat vše­li­ja­ké zákeř­né léč­ky, pře­pa­de­ní, povin­né sou­bo­je a pro­je­vy osob­ní sta­teč­nos­ti. A vskut­ku lou­pe­ží všech­no začí­ná. Tedy pokud se to dá nazý­vat lou­pe­ží, tři výstře­ly do vzdu­chu, pár efekt­ních oto­če­ní hla­vou a konec. Ke vše­mu ješ­tě celá lou­pež byla vlast­ně k niče­mu a slou­ží spíš jako tako­vý úkrok stra­nou. Když jde o hud­bu, tak žád­ný výraz­ný motiv jsem si z fil­mu neod­ne­sl. Ať už se děj ode­hrá­val ve vesmí­ru, či na pla­ne­tách, během bojů, nebo jiných čin­nos­tí.

Technické detai­ly se rov­něž jak­si vytra­ti­ly. Desetitunové vozít­ko nedo­ká­že unést pět lidí, ale jenom čty­ři, loď se nabar­ví na čer­ve­no a na povrch se při­pev­ní mrt­vá těla lidí, aby to vypa­da­lo, že loď je zni­če­ná a nemá posádku.Takhle mas­ko­va­ná se pro­plí­ží vesmír­ným vra­ko­viš­těm před nosem pro­tiv­ní­ků. Proč mrt­vo­ly nesho­ře­ly při star­tu z pla­ne­ty přes atmo­sfé­ru? Nepřátelská flo­ti­la nedo­ká­že roze­znat cizí loď od klam­né­ho cíle, kte­rý je mno­ho­ná­sob­ně men­ší, no a prů­let lodí sku­teč­ně má zvuk. Jsme ve finá­le.

Máme tu auten­tic­kou fan-movie inspi­ro­va­nou sci-fi seri­á­lem, kte­rá sto­jí na hra­ni­ci tří­dy B. Za ty pení­ze jde o odpo­ví­da­jí­cí podí­va­nou, bohu­žel nezpra­co­va­nou tak, aby se dotkla duší „lidí z uli­ce“. Nejde o žád­ný mez­ník ve fil­mo­vé tvor­bě. Má-li se to s něčím srov­ná­vat, tak The Chronicles of Riddick, nabí­zí lep­ší záži­tek ze sle­do­vá­ní.

Avšak tady může jít i o něco jiné­ho. Serenity může smě­le usi­lo­vat o sta­tus kul­tov­ní­ho sním­ku, poně­vadž kul­tov­ní zna­me­ná, že je vel­mi oblí­be­ný v jis­tých kru­zích. Někdy k zis­ku toho­to sta­tu­tu jed­no­du­še sta­čí nechat hlav­ní hrdin­ce neu­my­té vla­sy, obléct ji do noč­ní koši­le, nau­čit číst myš­len­ky a nechat ji s dvě­ma kud­la­mi vraž­dit zlo­bi­vé hochy.

 

 • Název: Serenity
 • Režie: Joss Whedon
 • Scénář: Joss Whedon
 • Rok: 2005 (u nás 2006)
 • Žánr: Akce / Dobrodružný / Sci-fi
 • Produkce: Spojené Státy Americké
 • Délka: 119 min.
 • Hrají: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau, Ron Glass, Chiwetel Ejiofor, David Krumholtz, Michael Hitchcock, Sarah Paulson, Yan Feldman, Rafael Feldman


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Van Helsing - Blejd má nového kolegu15. května 2004 Van Helsing - Blejd má nového kolegu Jedni jej považují za světce, druzí za vraha. Jedni jej obdivují, druzí jej nenávidí. Ale v konečném důsledku se mu všichni klidí z cesty a udržují si od něj uctivý odstup. Seznamte se: […]
 • Alien vs. Predator - Anderson nepřekvapil...30. října 2004 Alien vs. Predator - Anderson nepřekvapil... Tak si říkám, že Hollywood už zřejmě nadobro ztratil zájem o něco, čemu se říká „plnohodnotné rozvrstvení námětu“. Kdy filmaři ze zámoří konečně pochopí, že k vytvoření kvalitního […]
 • Joss Whedon chce natočiť The Avengers 26. května 2012 Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2 The Avengers ktorý práve valcujú kiná a v piatok zarobili 80 517 000 $ na americkom trhu,predpokladá sa že prekonajú otvárací víkend HP/part 2 ktorý bol skoro 170 000 000 $ a celosvetovo […]
 • Duna (Dune) 19844. března 2009 Duna (Dune) 1984 Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […]
 • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Aeon Flux14. srpna 2006 Aeon Flux Jsou filmy, jejichž osud lze odhadnout už před samotným dnem jejich premiéry. Aeon Flux byl pro mě jeden z nich. Je inspirovaný bizarním kresleným seriálem vysílaným na MTV, který rozhodně […]
 • Lolita (1997)24. června 2006 Lolita (1997) Je mi ctí, milí čtenáři, že Vám mohu představit slečnu Dolores, dceru vdovy Charloty Hazeové. Lo měří metr padesát, je to štíhlá, plavovlasá dvanáctiletá nymfička bydlící v rodinném domku […]
 • Vetřelci vs. Predátor: Requiem - Mohlo být líp, mohlo být hůř.11. března 2008 Vetřelci vs. Predátor: Requiem - Mohlo být líp, mohlo být hůř. Jsou to milé potvůrky. Jedna kydá sliz, vrtí ocáskem a obnažuje svůj dokonale vybělený chrup (kdeže Colgate, kyselina je kyselina). Druhá je jiná, leč i tak výjimečná. Suprové dredy, […]