Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > SERENITY

SERENITY

200804051445 Double

200804051445_Double Historie vzni­ku fil­mu Serenity při­po­mí­ná dob­ro­druž­ný pří­běh. Nejprve spo­leč­nost Fox začí­ná s natá­če­ním sci-fi seri­á­lu s poně­kud zvlášt­ním názvem Firefly (tedy v pře­kla­du Světluška). Získává sluš­ná hod­no­ce­ní a vytvá­ří si počet­nou fanouš­kov­skou základ­nu, když jeho výro­bu náh­le utnou. Teprve po dvou letech reži­sér seri­á­lu Joss Whedon pode­pi­su­je smlou­vu na vlast­ní plno­hod­not­ný fil­mo­vý pří­běh z vesmí­ru Firefly. Dostává 40 mil. dola­rů a se stej­ný­mi her­ci se pouš­tí do natá­če­ní vesmír­né­ho wes­ter­nu. Film pokřti­li názvem Serenity - jako loď hlav­ní­ho hrdi­ny seri­á­lu.

 

 

Zástupy fanouš­ků tato zprá­va vel­mi potě­ši­la. Ze stra­ny fil­mo­vé­ho štá­bu, vcel­ku pod­le oče­ká­vá­ní, pada­la ujiš­tě­ní, že v mezích seri­á­lu se muse­li kro­tit, ale že teď se to koneč­ně roz­je­de a divá­ci uvi­dí něco úžas­né­ho. Slibovaly se poma­lu nové Hvězdné vál­ky a zkrát­ka podí­va­ná nejen pro znal­ce, ale i pro širo­kou veřej­nost. Tvrdilo se, že ve fil­mu nebu­dou vesmír­né lodě vydá­vat žád­né zvu­ky, ostat­ně tak to má sku­teč­ně být, láka­lo se na inte­li­gent­ní pří­běh a všech­no, co pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu v rám­ci žán­ru (tech­nic­ká věro­hod­nost, prá­ce s psy­cho­lo­gií postav, zvra­ty, smys­lu­pl­né, leč ne pře­hna­ně dlou­hé dia­lo­gy, solid­né por­ce akce atd.).

Čím víc se blí­ži­lo datum uve­de­ní fil­mu do kin, tím víc se, pocho­pi­tel­ně, obje­vo­va­lo trai­le­rů. Ty ovšem vyvo­lá­va­ly pro­ti­chůd­né reak­ce. Uznávám, že zasvě­ce­ným muse­ly cosi napo­vě­dět, ale u vět­ší sku­pi­ny oné „širo­ké fil­mo­vé veřej­nos­ti“ vyvo­lá­va­ly pře­váž­ně vzpo­mín­ky na Děti Duny, což byl vel­mi dob­rý film, kte­rý se nicmé­ně hono­sil ozna­če­ním tzv. fan-filmu (fan-movie). Už v této chví­li začí­na­lo být zřej­mé, že chtějí-li auto­ři díla při­lá­kat i jiné než skal­ní fan­dy, budou muset hod­ně zapra­co­vat. Jejich zlé před­tu­chy se nicmé­ně napl­ni­ly, jeli­kož během prv­ní­ho víken­du pro­mí­tá­ní v USA film vydě­lal jen vel­mi málo a divác­ká návštěv­nost bra­la i zbyt­ky ilu­zí. Kritiky sice byly sluš­né a divác­ké hod­no­ce­ní na IMDB 8.0/10 moh­lo lec­ko­ho potě­šit. Jenomže co je to plat­né ve svě­tě, kte­rým hýbou pení­ze?

Kdo za to může? Je to chy­ba reklam­ní kam­pa­ně, kte­rá nedo­ká­za­la při­lá­kat divá­ky a před­sta­vit film v dob­rém svět­le, nebo Serenity není až tak skvě­lou podí­va­nou? Když se dívá­te na tuto sci-fi, musí­te se při­dat k jed­no­mu z tábo­rů. Autor tex­tu své­ho času sle­do­val a četl snad všech­ny Star Treky a nebyl mu cizí ani vesmír Star Wars, je obe­zná­men s Andromedou, Hvězdnou brá­nou, Farscape, shlé­dl všech­ny Červené trpas­lí­ky, viděl a četl všech­ny „Duny“ a z jiných svě­to­vých feno­mé­nu nepo­znal jenom Babylon - 5. Pokud pat­ří­te k lidem, kte­ří pova­žu­jí Serenity za nej­lep­ší film dese­ti­le­tí, radím neu­rá­žet se.

Hlavní potíž u podob­ných pro­jek­tů je špat­ná návaz­nost na ori­gi­nál. Detaily vesmí­ru, důvo­dy jakých­si roz­hod­nu­tí hrdi­nů, neu­stá­lé odka­zo­vá­ní na věci minu­lé, kte­ré ovšem nena­šly ces­tu do fil­mu, vzá­jem­né vzta­hy mezi posta­va­mi - tohle všech­no zůsta­lo kde­si v nezná­mu před bra­na­mi Serenity. Režisér je po celou dobu nucen mané­v­ro­vat mezi neu­stá­lým vysvět­lo­vá­ním (pro ty, kte­ří se na seri­ál nedí­va­li) a pokra­čo­vá­ním v roz­ví­je­ní pří­bě­hu (pro znal­ce), do toho ješ­tě s vypě­tím všech sil zkou­ší pro­pa­šo­vá­vat akci. Výsledek? Před námi jsou dvě hodi­ny fil­mu, kte­rý je z 75% tvo­řen dia­lo­gy (dlou­hý­mi dia­lo­gy).

Bohužel dia­lo­gy jsou v jádru mono­lo­gy, kte­ré se roz­dě­li­ly na jed­not­li­vé úse­ky nepo­strá­da­jí­cí tro­chu té inspi­ra­ce v oper­ní árii.    

 • „Co je potře­ba k říze­ní vesmír­né­ho korá­bu, ó můj kapi­tá­ne?“ 
 • „To hlav­ní je na tom lás­ka, ó můj zástup­če!“

Nechybí ani dra­ma­tič­nost. Hned na začát­ku fil­mu se ode­hrá­vá dia­log mezi agen­tem zlo­vol­né Aliance a jis­tým věd­cem.

 •  „Jak je mož­né, že jsi, ptá­ku, nechal v míst­nos­tí s hol­kou, co čte myš­len­ky, naše nej­vět­ší poli­tic­ké a vojen­ské moz­ky?“ 
 •  „Ano, ale pokud by se dozvě­dě­la něja­ké taj­né infor­ma­ce, nikdy by o tom nemlu­vi­la!“ 
 •  „Stejně musíš umřít!“

Nevím, jak vy, ale mně to při­šlo tro­chu líto. Zatímco v seri­á­lu tohle může vypa­dat při­ro­ze­ně, jeli­kož jde o logic­ké vyús­tě­ní před­cho­zích udá­los­tí, ve fil­mu (pro neza­svě­ce­né pub­li­kům) to zní jako výsměch a čis­to­krev­ný patos. Ale k samot­né záplet­ce!

Celkově se záplet­ka dá ozna­čit jedi­ným slo­vem River. Jde o dív­ku, kte­rá doká­že číst myš­len­ky. No a na té pro­vá­dí jakési hrůz­né poku­sy jis­tá Aliance (Umbrella Corp.?). River (Alice?) se poda­ří utéct za pomo­cí mla­dé­ho věd­ce, kte­rý je vlast­ním bra­t­rem dív­ky. Hezké. Jsem tvo­je mat­ka, já tvůj táta a za rohem čeká děde­ček věru ori­gi­nál­ní pří­běh hod­ný někte­rých indic­kých fil­mů. Po sto­pách uprch­lí­ků se vydá­vá taj­ný agent fan­dí­cí samu­raj­ským pro­slo­vům (no jo, agent Smith?), před kte­rým není úni­ku, a tak naše sou­ro­ze­nec­ká dvo­ji­ce vyhle­dá úkryt na lodi cha­risma­tic­ké­ho kapi­tá­na (aha, Han Solo?), spo­leč­ně se nako­nec roz­hod­nou vybo­jo­vat pár bodů pro Světlou stra­nu.

n200804051444_MachoKdyž už nic jiné­ho, tře­ba nás film uchvá­tí doko­na­lý­mi spe­ci­ál­ní­mi efek­ty a fan­tas­tic­kým soun­d­trac­kem? Začneme tím, že film je pre­zen­to­ván jako kos­mic­ký wes­tern. Kvůli tomu náš sta­teč­ný kapi­tán má u sebe neod­mys­li­tel­nou pis­to­li. Dobře, spl­ně­no. Také bychom moh­li čekat vše­li­ja­ké zákeř­né léč­ky, pře­pa­de­ní, povin­né sou­bo­je a pro­je­vy osob­ní sta­teč­nos­ti. A vskut­ku lou­pe­ží všech­no začí­ná. Tedy pokud se to dá nazý­vat lou­pe­ží, tři výstře­ly do vzdu­chu, pár efekt­ních oto­če­ní hla­vou a konec. Ke vše­mu ješ­tě celá lou­pež byla vlast­ně k niče­mu a slou­ží spíš jako tako­vý úkrok stra­nou. Když jde o hud­bu, tak žád­ný výraz­ný motiv jsem si z fil­mu neod­ne­sl. Ať už se děj ode­hrá­val ve vesmí­ru, či na pla­ne­tách, během bojů, nebo jiných čin­nos­tí.

Technické detai­ly se rov­něž jak­si vytra­ti­ly. Desetitunové vozít­ko nedo­ká­že unést pět lidí, ale jenom čty­ři, loď se nabar­ví na čer­ve­no a na povrch se při­pev­ní mrt­vá těla lidí, aby to vypa­da­lo, že loď je zni­če­ná a nemá posádku.Takhle mas­ko­va­ná se pro­plí­ží vesmír­ným vra­ko­viš­těm před nosem pro­tiv­ní­ků. Proč mrt­vo­ly nesho­ře­ly při star­tu z pla­ne­ty přes atmo­sfé­ru? Nepřátelská flo­ti­la nedo­ká­že roze­znat cizí loď od klam­né­ho cíle, kte­rý je mno­ho­ná­sob­ně men­ší, no a prů­let lodí sku­teč­ně má zvuk. Jsme ve finá­le.

Máme tu auten­tic­kou fan-movie inspi­ro­va­nou sci-fi seri­á­lem, kte­rá sto­jí na hra­ni­ci tří­dy B. Za ty pení­ze jde o odpo­ví­da­jí­cí podí­va­nou, bohu­žel nezpra­co­va­nou tak, aby se dotkla duší „lidí z uli­ce“. Nejde o žád­ný mez­ník ve fil­mo­vé tvor­bě. Má-li se to s něčím srov­ná­vat, tak The Chronicles of Riddick, nabí­zí lep­ší záži­tek ze sle­do­vá­ní.

Avšak tady může jít i o něco jiné­ho. Serenity může smě­le usi­lo­vat o sta­tus kul­tov­ní­ho sním­ku, poně­vadž kul­tov­ní zna­me­ná, že je vel­mi oblí­be­ný v jis­tých kru­zích. Někdy k zis­ku toho­to sta­tu­tu jed­no­du­še sta­čí nechat hlav­ní hrdin­ce neu­my­té vla­sy, obléct ji do noč­ní koši­le, nau­čit číst myš­len­ky a nechat ji s dvě­ma kud­la­mi vraž­dit zlo­bi­vé hochy.

 

 • Název: Serenity
 • Režie: Joss Whedon
 • Scénář: Joss Whedon
 • Rok: 2005 (u nás 2006)
 • Žánr: Akce / Dobrodružný / Sci-fi
 • Produkce: Spojené Státy Americké
 • Délka: 119 min.
 • Hrají: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau, Ron Glass, Chiwetel Ejiofor, David Krumholtz, Michael Hitchcock, Sarah Paulson, Yan Feldman, Rafael Feldman
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65003 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55072 KB. | 02.08.2021 - 05:30:10