Kritiky.cz > Filmové premiéry > Sentiment

Sentiment

ctverec125x125


O fil­mu

Adept se vydal za fil­mo­vým reži­sé­rem na pen­zi, jehož dílo jsme měli v úctě, aby se svým fil­mem při­blí­žil k myš­le­ní, cítě­ní a tvor­bě; tedy udě­lal film. Okolnosti tomu chtě­ly, že zůstá­val se sta­rým mužem, a na film na čas poza­po­mněl. Když sta­rý reži­sér umřel, adept si při­pa­dal opuš­tě­ný. Doba, po kte­rou se setká­va­li, ho napl­ni­la, ale nevě­děl, jak napl­nit před­se­vze­tí, přes­to­že jsme vědě­li, jak se dělá film.

Jak film vzni­kal?
V letech 1997 a 1998 vznik­ly zvu­ko­vé zázna­my roz­ho­vo­rů Tomáše Hejtmánka s reži­sé­rem Vláčilem, kte­rý začát­kem roku 1999 zemřel. Zamýšlená kon­cep­ce doku­men­tár­ní­ho fil­mu ztra­ti­la opod­stat­ně­ní, téma setká­ní s reži­sé­rem Vláčilem se pro­mě­ni­lo.

Natáčení fil­mu se roze­běh­lo na kon­ci roku 1999, těs­ně před vykli­ze­ním Vláčilova bytu. V násle­du­jí­cím obdo­bí se toči­lo na mís­tech rea­li­za­ce Vláčilových fil­mů, pře­de­vším na Šumavě, v Lánské obo­ře a na Baltu. V této fázi byl film rea­li­zo­ván s před­sta­vi­te­li rolí Vláčilových fil­mů Markéta Lazarová, Údolí včel a Adelheid.

Na pod­zim roku 2001 napsa­li Tomáš Hejtmánek a Jiří Soukup scé­nář hra­né­ho fil­mu (na zákla­dě zvu­ko­vých zázna­mů roz­ho­vo­rů s Františkem Vláčilem). Scénář byl nato­čen v ate­li­é­ru, na jaře roku 2002.

Scénář a sklad­ba fil­mu: Tomáš Hejtmánek, Jiří Soukup
Kamera reál: Jaromír Kačer
Kamera ate­li­ér: Diviš Marek
Hudba: Martin Smolka
Zvuk: Jan Čeněk
Dramaturgie: Jiří Soukup
Režie: Tomáš Hejtmánek
Producent: Tomáš Hejtmánek
Koproducenti: Bionaut - Vratislav Šlajer
Česká tele­vi­ze - Ondřej Šrámek, Petr Nezval

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,22759 s | počet dotazů: 212 | paměť: 49943 KB. | 12.04.2021 - 21:55:42