Kritiky.cz > Filmové recenze > Sejmi prezidenta | Big Game [35%]

Sejmi prezidenta | Big Game [35%]

sejmy

Je doce­la s podi­vem, že se ten­to film oci­tl v čes­ké kino­dis­tri­buci, nicmé­ně je tomu tak a v sou­čas­né době jej nabí­ze­jí vět­ší i men­ší kina pro své divá­ky. Evropská kopro­duk­ce v čele s fin­ským reži­sé­rem Rare Exports Jalmari Helanderem nabí­zí hned něko­lik zají­ma­vých herec­kých tvá­ří a jed­no doce­la zají­ma­vé téma. Lov pre­zi­den­ta Spojených stá­tů v lesích sever­ní­ho Finska. Nicméně ačko­liv se vás sní­mek sna­ží už od pro­pa­ga­ce pře­svěd­čit, že tohle bude prča, vel­ké věci ten­to­krát neče­kej­te. 

Prezident USA William Alan Moore (Samuel L. Jackson) se stá­vá obě­tí mocen­ské hry a při zahra­nič­ní ces­tě na míro­vý sum­mit je jeho leta­dlo sestře­le­no díky zra­dě jeho nej­věr­něj­ší­ho ochrán­ce Morrise (Ray Stevenson). Než se k pre­zi­den­to­vě záchran­né­mu modu­lu stih­ne Morris se svý­mi kum­pá­ny dostat, zachra­ňu­je pre­zi­den­ta míst­ní tři­nác­ti­le­tý chla­pec Oskari (Onni Tommila), kte­rý poblíž mís­ta neho­dy sklá­dal zkouš­ku z dospě­los­ti. Místo lovu jele­na se ale mla­dý lovec zaplé­tá do lovu na nej­moc­něj­ší­ho muže na pla­ne­tě.
Docela jsem sním­ku chtěl i věřit. Přeci jen, podob­né šíle­nos­ti, kte­ré se nebe­rou tak moc váž­ně, pat­ří k mým oblí­be­ným zále­ži­tos­tem. Avšak tady to osob­ní spo­je­ní a moje ocho­ta akcep­to­vat úro­veň s jakou se film pre­zen­tu­je, šly hod­ně rych­le do kop­ru po odha­le­ní základ­ní pre­mi­sy. To co totiž Sejmi pre­zi­den­ta ve své pod­sta­tě je, je sní­mek, kte­rý se tak moc sna­ží být nad věcí, cool a při­tom ješ­tě hustě­dé­mon­sky kru­to­přís­ný, že zapo­mí­ná na to, co podob­né oddycho­vé zále­ži­tos­ti dělá zába­vou. Rozhodně to totiž nejsou nesku­teč­ně hloupé posta­vy, kamen­né dia­lo­gy, mrz­ké tri­ky a cel­ko­vě napros­tá debi­li­ta vše­ho co se v rám­ci fil­mo­vé­ho nara­ti­vu děje.
Film totiž svůj wow fak­tor ztrá­cí pře­kva­pi­vě rych­le, načež v rám­ci hodin­ky a půl, kte­ré vám zabe­re pak nepo­sky­tu­je divá­ko­vi nic navíc, co by tuto absen­ci vykrý­va­lo. Samu­el L. Jackson si jede opět to svo­je, Ray Stevenson je fajn ale v rám­ci fil­mu moc pro­sto­ru k tomu zazá­řit nemá a když už mu scé­nář poskyt­ne něja­ké noty, je to vět­ši­nou hra pod­le těch sta­rých ohra­ných not bez jaké­ho­ko­liv pří­dav­ku něče­ho nové­ho. Zbytek obsa­ze­ní jen pod­tr­hu­je demen­ci s jakou tato zále­ži­tost ope­ru­je, což jen reflek­tu­je spe­ci­ál­ní kon­zul­tant Jim Broadbent, kte­rý se uka­zu­je jako na jed­né stra­ně infor­mač­ní MacGyver a na stra­ně dru­hé jako pre­ciz­ní bijec se závi­dě­ní­hod­ným inte­lek­tem.
Ono je to ale dost mož­ná dáno ztrá­tou ini­ci­a­ti­vy vůbec držet film pohro­ma­dě, když i někte­ré stři­ho­vé sek­ven­ce v rám­ci své struk­tu­ry obsa­hu­jí napros­to ško­lác­ké fil­mař­ské chy­by, kte­ré jen pod­tr­hu­jí špat­nou digi­tál­ní strán­ku fil­mu. Přičtěte si k tomu nic moc neří­ka­jí­cí hudeb­ní dopro­vod a absen­ci čím­ko­liv zají­ma­vých akč­ních sek­ven­cí (samo­zřej­mě až na pár momen­tů spe­ci­ál­ně pro efekt vytvo­ře­ných rádo­by cool scén) a máte výsle­dek, kte­rý málo­ko­ho nadchne.
Sejmi pre­zi­den­ta je mrz­ký pro­dukt, kte­rý se tak moc sna­ží být novou sen­za­cí za kaž­dou cenu, že si nezvlá­dá pohlí­dat prá­vě ty ele­men­ty, kte­ré z podob­ných sním­ků děla­jí opě­vo­va­ný kult. Režisér Jalmari Helander nato­čil ptá­ko­vi­nu, kte­rá nena­dchne ani fanouš­ky akč­ních fil­mů, ani fanouš­ky odleh­če­né zába­vy. Tenhle film totiž v jádru vlast­ně moc neví, čím bych chtěl nako­nec být. Bonding momen­ty mezi mla­dým lov­cem a pre­zi­den­tem jsou sice fajn ale kde nic tu nic. Sejmi pre­zi­den­ta je tak jen dal­ší zále­ži­tos­tí, kte­rá žalost­ně mrhá svým poten­ci­á­lem a vět­ši­nu času i přes svo­ji absurd­nost a do zahna­nost do extré­mu zkrát­ka nudí.
Tak moc vel­ká sna­ha o to být hus­tý super a kůl, že to vlast­ně v koneč­ném pohle­du vůbec nevy­chá­zí. Sejmi pre­zi­den­ta je nepře­hled­ná blbost, kte­rá vlast­ně sama moc neví čím by chtě­la být a těch pár momen­tů kdy ale­spoň tro­chu fun­gu­je to neza­chrá­ní. Díky tomu si ani fanouš­ci absurd­ně nad­sa­ze­ných sním­ků to své ten­to­krát nena­jdou.  
 

 Koktejl:

40% Lov
20% Přátelství
40% Nuda

Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]
  • Nesmrtelný (Self/less) - 55 %4. srpna 2015 Nesmrtelný (Self/less) - 55 % Kdo má peníze, ten si může koupit, co si jen zamane, třeba i zdravé tělo. Damian je nemocný muž, který má sice mládí za sebou, ale hromadu peněz při sobě. Tak proč vyzkoušet novou metodu […]
  • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Divergence - 75%13. dubna 2016 Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […]
  • Rychle a zběsile - 65%12. února 2016 Rychle a zběsile - 65% Nyní už legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světa kinematografie kult uctívání rychlých aut, rozpálených pneumatik a vůně spáleného benzinu. Přestože se ale první Rychle a […]
  • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […]
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%)2. března 2012 Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%) Oscarem oceněná Maryl Streepová za vydatné pomoci rovněž oscarových maskérů exceluje v další životní roli, tentokrát britské konzervativní premiérky Margaret Thatcherové, která se jako […]