Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sejmi prezidenta | Big Game [35%]

Sejmi prezidenta | Big Game [35%]

sejmy
sejmy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je doce­la s podi­vem, že se ten­to film oci­tl v čes­ké kino­dis­tri­buci, nicmé­ně je tomu tak a v sou­čas­né době jej nabí­ze­jí vět­ší i men­ší kina pro své divá­ky. Evropská kopro­duk­ce v čele s fin­ským reži­sé­rem Rare Exports Jalmari Helanderem nabí­zí hned něko­lik zají­ma­vých herec­kých tvá­ří a jed­no doce­la zají­ma­vé téma. Lov pre­zi­den­ta Spojených stá­tů v lesích sever­ní­ho Finska. Nicméně ačko­liv se vás sní­mek sna­ží už od pro­pa­ga­ce pře­svěd­čit, že tohle bude prča, vel­ké věci ten­to­krát neče­kej­te. 

Prezident USA William Alan Moore (Samuel L. Jackson) se stá­vá obě­tí mocen­ské hry a při zahra­nič­ní ces­tě na míro­vý sum­mit je jeho leta­dlo sestře­le­no díky zra­dě jeho nej­věr­něj­ší­ho ochrán­ce Morrise (Ray Stevenson). Než se k pre­zi­den­to­vě záchran­né­mu modu­lu stih­ne Morris se svý­mi kum­pá­ny dostat, zachra­ňu­je pre­zi­den­ta míst­ní tři­nác­ti­le­tý chla­pec Oskari (Onni Tommila), kte­rý poblíž mís­ta neho­dy sklá­dal zkouš­ku z dospě­los­ti. Místo lovu jele­na se ale mla­dý lovec zaplé­tá do lovu na nej­moc­něj­ší­ho muže na pla­ne­tě.
Docela jsem sním­ku chtěl i věřit. Přeci jen, podob­né šíle­nos­ti, kte­ré se nebe­rou tak moc váž­ně, pat­ří k mým oblí­be­ným zále­ži­tos­tem. Avšak tady to osob­ní spo­je­ní a moje ocho­ta akcep­to­vat úro­veň s jakou se film pre­zen­tu­je, šly hod­ně rych­le do kop­ru po odha­le­ní základ­ní pre­mi­sy. To co totiž Sejmi pre­zi­den­ta ve své pod­sta­tě je, je sní­mek, kte­rý se tak moc sna­ží být nad věcí, cool a při­tom ješ­tě hustě­dé­mon­sky kru­to­přís­ný, že zapo­mí­ná na to, co podob­né oddycho­vé zále­ži­tos­ti dělá zába­vou. Rozhodně to totiž nejsou nesku­teč­ně hloupé posta­vy, kamen­né dia­lo­gy, mrz­ké tri­ky a cel­ko­vě napros­tá debi­li­ta vše­ho co se v rám­ci fil­mo­vé­ho nara­ti­vu děje.
Film totiž svůj wow fak­tor ztrá­cí pře­kva­pi­vě rych­le, načež v rám­ci hodin­ky a půl, kte­ré vám zabe­re pak nepo­sky­tu­je divá­ko­vi nic navíc, co by tuto absen­ci vykrý­va­lo. Samu­el L. Jackson si jede opět to svo­je, Ray Stevenson je fajn ale v rám­ci fil­mu moc pro­sto­ru k tomu zazá­řit nemá a když už mu scé­nář poskyt­ne něja­ké noty, je to vět­ši­nou hra pod­le těch sta­rých ohra­ných not bez jaké­ho­ko­liv pří­dav­ku něče­ho nové­ho. Zbytek obsa­ze­ní jen pod­tr­hu­je demen­ci s jakou tato zále­ži­tost ope­ru­je, což jen reflek­tu­je spe­ci­ál­ní kon­zul­tant Jim Broadbent, kte­rý se uka­zu­je jako na jed­né stra­ně infor­mač­ní MacGyver a na stra­ně dru­hé jako pre­ciz­ní bijec se závi­dě­ní­hod­ným inte­lek­tem.
Ono je to ale dost mož­ná dáno ztrá­tou ini­ci­a­ti­vy vůbec držet film pohro­ma­dě, když i někte­ré stři­ho­vé sek­ven­ce v rám­ci své struk­tu­ry obsa­hu­jí napros­to ško­lác­ké fil­mař­ské chy­by, kte­ré jen pod­tr­hu­jí špat­nou digi­tál­ní strán­ku fil­mu. Přičtěte si k tomu nic moc neří­ka­jí­cí hudeb­ní dopro­vod a absen­ci čím­ko­liv zají­ma­vých akč­ních sek­ven­cí (samo­zřej­mě až na pár momen­tů spe­ci­ál­ně pro efekt vytvo­ře­ných rádo­by cool scén) a máte výsle­dek, kte­rý málo­ko­ho nadchne.
Sejmi pre­zi­den­ta je mrz­ký pro­dukt, kte­rý se tak moc sna­ží být novou sen­za­cí za kaž­dou cenu, že si nezvlá­dá pohlí­dat prá­vě ty ele­men­ty, kte­ré z podob­ných sním­ků děla­jí opě­vo­va­ný kult. Režisér Jalmari Helander nato­čil ptá­ko­vi­nu, kte­rá nena­dchne ani fanouš­ky akč­ních fil­mů, ani fanouš­ky odleh­če­né zába­vy. Tenhle film totiž v jádru vlast­ně moc neví, čím bych chtěl nako­nec být. Bonding momen­ty mezi mla­dým lov­cem a pre­zi­den­tem jsou sice fajn ale kde nic tu nic. Sejmi pre­zi­den­ta je tak jen dal­ší zále­ži­tos­tí, kte­rá žalost­ně mrhá svým poten­ci­á­lem a vět­ši­nu času i přes svo­ji absurd­nost a do zahna­nost do extré­mu zkrát­ka nudí.
Tak moc vel­ká sna­ha o to být hus­tý super a kůl, že to vlast­ně v koneč­ném pohle­du vůbec nevy­chá­zí. Sejmi pre­zi­den­ta je nepře­hled­ná blbost, kte­rá vlast­ně sama moc neví čím by chtě­la být a těch pár momen­tů kdy ale­spoň tro­chu fun­gu­je to neza­chrá­ní. Díky tomu si ani fanouš­ci absurd­ně nad­sa­ze­ných sním­ků to své ten­to­krát nena­jdou.  
 

 Koktejl:

40% Lov
20% Přátelství
40% Nuda

Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Legenda o Tarzanovi6. června 2021 Legenda o Tarzanovi Zbrusu nový příběh o nejslavnějším opičím muži všech dob je rozhodně zajímavým zjevením současné kinematografie, ale v některých aspektech docela nezvládá konkurovat současné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68758 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58222 KB. | 16.08.2022 - 00:02:03