Ségry - 90 %

Segry

Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako „Sisters“ v roce 2014. České vydá­ní má 208 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 329 Kč.
Scénář: Raina Telgemeier
Kresba: Raina Telgemeier
S Rainou mám jeden pro­blém. Nedokáže mě usa­dit na zadek, abych jen ohro­me­ně zíral, když její komiks čtu, ane­bo když jej dočtu. Já vůbec netvr­dím, že její komiksy jsou špat­né, nao­pak, jsou skvě­lé a já se nemo­hu kaž­dé­ho dal­ší­ho dočkat, ale jed­no­du­še zde chy­bí ješ­tě jeden ele­ment, abych jí dal maxi­mál­ní hod­no­ce­ní. Nevím, co to přes­ně je, jest­li mi chy­bí něco epic­ky vel­ké­ho, ane­bo sdě­le­ní něja­ké zásad­ní prav­dy, ale jed­no­du­še nemám po dočte­ní pocit, že tohle je komiks, kte­rý by si těch 100 % zaslou­žil. I tak si ale zaslou­ží hod­no­ce­ní co mož­ná nej­vyš­ší. Po pře­čte­ní Raininých komik­sů však nikdy nemám tako­vý pocit napl­ně­ní a záro­veň odrov­ná­ní z pří­bě­hu, jako v pří­pa­dě komik­su „Pupíky“, kte­rý se také zamě­řu­je na dospí­vá­ní, i když prav­da, pri­már­ně smyš­le­né.
Raina jde ces­tou auto­bi­o­gra­fic­ké­ho komik­su, respek­ti­ve komik­su, kte­rý má hod­ně prv­ků z její­ho živo­ta. Co je na tako­vých auto­bi­o­gra­fi­ích krás­né i zrád­né? Především to, že neví­te, jak moc máte autor­ce věřit, kolik toho, co vyprá­ví, se sku­teč­ně sta­lo. Od toho je ale tře­ba se opros­tit, pro­to­že nejde o samot­nou prav­du, ale jde pře­de­vším o to, jak je pří­běh podán, jest­li je dob­rý, jest­li dove­de čte­ná­ře zaujmout. A Raina Telgemeier roz­hod­ně zaujmout umí, což doká­za­la i komik­sem „Úsměv“, kte­rý v loň­ském roce vyda­lo také nakla­da­tel­ství Paseka. Ve stej­ném sty­lu pak Raina pokra­ču­je i v pří­pa­dě komik­su „Ségry“.
V komik­su „Úsměv“ se Raina neza­bý­va­la výhrad­ně sebou, ale pře­ce jen šlo o hlav­ní posta­vu, kte­rá se jme­nu­je Raina a kte­rá měla jeden pořád­ný pro­blém. Jako malá si vyra­zi­la zuby a děla­la všech­no pro to, aby zase vypa­da­la nor­mál­ně a nepři­šla si jako zrů­dič­ka. Nenásilnou ces­tou Raina doved­la pre­zen­to­vat hod­no­ty, kte­ré člo­věk má, respek­ti­ve kte­ré si musí zís­kat. Vše s humo­rem, nad­hle­dem, ale s tím, že se zde neře­ší jen sran­da, někdy pros­tě musí zasáh­nout něco boles­ti­věj­ší­ho. Nejinak je tomu v pří­pa­dě komik­su „Ségry“, kdy máte pocit, že jste zapad­li do stej­né­ho svě­ta. Jasně, je to dáno posta­va­mi, kte­ré se pří­liš nezmě­ni­ly, ale je to dáno i tím, že Raina si skvě­le drží styl, a to jak kre­seb­ný, tak i styl vyprá­vě­ní. Pořád má co říct, pořád je to zábav­né a pořád to v sobě má vět­ší hloub­ku, než bys­te na prv­ní pohled čeka­li.
Raina vlast­ně bilan­cu­je svůj vztah se sestrou. Jestli jste někdy měli sou­ro­zen­ce, asi doce­la chá­pe­te, jaké tako­vé vzta­hy mohou být. Není jed­no­du­ché se snést, někdy si oprav­du leze­te na ner­vy, ale pokud vaše vzta­hy nejsou vylo­že­ně špat­né, tam někde pod povr­chem je sou­ro­ze­nec­ká lás­ka, kte­rá je nesku­teč­ně sil­ná a kte­rá se musí pro­drat na povrch, někdy vel­mi těž­ce. Já mám sou­ro­zen­ce a vím, že někdy jsem ho nesná­šel, ale nikdy ne oprav­du. Stejně tak už dnes vím, že bych ho nikdy za jiné­ho sou­ro­zen­ce nevy­mě­nil. A přes­ně tohle popi­su­je i Raina. Život s lid­mi je někdy nesne­si­tel­ný, ale tu ces­tu si k nim najde­me, pokud je oprav­du milu­je­me.
Nelze než vzdát hold jak autor­ce, tak i čes­ké­mu nakla­da­tel­ství Paseka, kte­ré se zatím s kaž­dým nově vyda­ným komik­sem vel­mi pozi­tiv­ně zapi­su­je do dějin vydá­vá­ní komik­su v České repub­li­ce. Ať už to jsou komiksy od Rainy nebo tře­ba „Hilda“ či „Zátopek“, ani s jed­nou kni­hou nešláp­ne­te ved­le. Navíc kva­li­ta tis­ku a gra­fic­ké prá­ce jsou na parád­ní úrov­ni. Raina vás pak pře­svěd­čí o tom, že je jedi­neč­nou autor­kou, kte­rou chce­te číst čas­tě­ji a bude­te vždy dou­fat, že od ní brzy vyjde něco, co vás potě­ší. Ne pro­to, že je napros­to nová­tor­ská, ale pro­to, že je to skvě­lá vypra­věč­ka, kte­rá dove­de pří­běhy podat krás­ně lid­sky a vždy vypích­nout ty zásad­ní momen­ty. Nezbývá než opět dodat: Go, Raina!

Komiks „Ségry“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • #1841: Esmera - 75 %5. listopadu 2018 #1841: Esmera - 75 % Esmera (Esmera)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Esmera" v roce 2015. České vydání má 84 stran a prodává se v plné ceně za 298 Kč.Knihu zakoupíte se […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti13. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě, ostatně jak napovídal název této knihy. Nedalo mi to a do knihy jsem se začetla hned po prvních […]
  • Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis7. dubna 2019 Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis Kazantzakise mám rád, jeho knihy obsahují velmi věrohodný popis řecké duše se všemi utrpeními, kterými se tomuto pozoruhodému národu udály během staletí, zároveň však i přesně […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]