Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Sedmkrát Martinů na ČT art

Sedmkrát Martinů na ČT art

CeskaTelevize
CeskaTelevize

Jeden z nej­vý­znam­něj­ších hudeb­ních skla­da­te­lů dva­cá­té­ho sto­le­tí by v úte­rý osla­vil sto pět­a­dva­cá­té naro­ze­ni­ny. Soukromý život i umě­lec­kou tvor­bu Bohuslava Martinů při­po­me­ne divá­kům po čty­ři veče­ry pro­gram ČT art. Nabídne i pre­mi­é­ru Eposu o Gilgamešovi v podá­ní brněn­ské filhar­mo­nie s pro­slu­lým sólis­tou Adamem Plachetkou.

Bohuslav Martinů nastou­pil již v šest­nác­ti letech jako naděj­ný talent na Pražskou kon­zer­va­toř, z níž byl však po čtyřech letech vylou­čen. Několik násle­du­jí­cích let půso­bil v Paříži, odkud v roce 1940 emi­gro­val do zámo­ří. Dokument Bohuslav Martinů a Amerika, kte­rý ČT art nabíd­ne ve čtvr­tek, se zamě­řu­je na jeho půso­be­ní ve Spojených stá­tech, kde si zís­kal reno­mé jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších skla­da­te­lů své doby. Návrat z exi­lu popi­su­je stej­no­jmen­ný doku­ment, kte­rý ČT art odvy­sí­lá ve stře­du 9. pro­sin­ce.

Na nevšed­ní přá­tel­ství i spo­lu­prá­ci mezi Bohuslavem Martinů a řec­kým spi­so­va­te­lem Nikosem Kazantzakisem, auto­rem díla Řek Zorba, se zamě­řu­je sobot­ní doku­ment Milý pří­te­li Martinů. Na doku­ment navá­že tele­viz­ní zpra­co­vá­ní ope­ry Řecké paši­je, kte­rou Martinů slo­žil prá­vě pod­le romá­nu zná­mé­ho spi­so­va­te­le. Světové pre­mi­é­ry ope­ry se ovšem ani jeden z uměl­ců nedo­žil.

Nedělní večer nebu­de na roz­díl od před­cho­zích již doku­men­tár­ním, ale hudeb­ním. Při pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní vokál­ní­ho díla Epos o Gilgamešovi se divá­ci mohou zapo­slou­chat do tónů brněn­ské filhar­mo­nie a zpě­vu Adama Plachetky, v násled­ně uve­de­ném Koncertu pro cem­ba­lo a malý orchestr pak do ori­gi­nál­ní kom­bi­na­ce kla­ví­ru a cem­ba­la, jež bylo v době zkom­po­no­vá­ní díla takřka zapo­me­nu­tým a nevy­u­ží­va­ným nástro­jem.

Program ČT art ke 125. výro­čí naro­ze­ní Bohuslava Martinů

 stře­da 9. 12. Klobouk dolů: Návrat z exi­lu

čtvr­tek 10. 12. Kulturní feno­mé­ny: Bohuslav Martinů a Amerika

pátek 11. 12. Dokumentární klub: Otvírání studá­nek  

sobo­ta 12. 12. Milý pří­te­li Martinů

sobo­ta 12. 12. B. Martinů: Řecké paši­je

nedě­le 13. 12. Epos o Gilgamešovi - Bohuslav Martinů

nedě­le 13. 12. B. Martinů: Koncert pro cem­ba­lo a malý orchestr


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79065 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56438 KB. | 28.06.2022 - 05:07:46