Kritiky.cz > Recenze knih > Sedmilhářky

Sedmilhářky

101924 600 0 fit

Kniha Sedmilhářky vze­šla ze stej­no­jmen­né­ho blo­gu a je dílem Bereniky Kohoutové a Mariky Šoposké, kte­ré jsou více než spisovatelky/ blo­ger­ky, zná­mé jako seri­á­lo­vé a fil­mo­vé hereč­ky. Ale co je pojí ješ­tě více, je to, že si vza­li dvoj­ča­ta bra­t­ry Čechákovi ( u Bereniky, to pla­ti­lo v obdo­bí blo­gu, poz­dě­ji se roz­ved­li). A tak spo­lu trá­ví hol­ky hod­ně času, což bylo pohnut­kou zalo­žit blog, psa­ný for­mou jejich vzá­jem­né kore­spon­den­ce.

A jak se před­sta­vi­li sami?

Marika je sys­te­ma­tic­ká, zod­po­věd­ná, pra­co­vi­tá, dochvil­ná a její život se ubí­rá správ­ným smě­rem. Berenika je cha­o­tic­ká, roz­tě­ka­ná, nedo­chvil­ná, líná a její život se kaž­dý den změ­ní tak o sto osm­de­sát stup­ňů. Přičemž si tyto své vlast­nos­ti mohou kdy­ko­liv vymě­nit. Velmi čas­to a rády to také děla­jí.
Sedmilhářky mlu­ví nahlas, zlo­bí, hod­ně milu­jí, pijí spous­ty kafe a taky doce­la dost vína.

Sedmilhářky obsa­hu­jí stříp­ky jejich živo­tů for­mou jejich vzá­jem­nou kore­spon­den­ci v obdo­bí 2014 - 2016. A řeší téma­ta, jako jsou part­ner­ské vzta­hy, prá­ce, mateř­ství, žen­skou eman­ci­pa­ci či život­ní kaž­do­den­nost.

Obě jsou roz­díl­ně ve spous­tě pohle­dů na věc. Jedna je sil­ná, hrub­ší­ho zrna, více eman­ci­po­va­ná, tou­ží­cí po nezá­vis­los­ti, a dru­há zase klid­něj­ší a roman­tič­těj­ší a těhot­něj­ší. Což při­ná­ší odliš­né pohle­dy na věc i jejich řeše­ní, což je vlast­ně pojí.

Blog při­bli­žu­je život sou­čas­né mla­dé gene­ra­ce, od radost­ných chvil sin­gle živo­ta , ran­dě­ní, roz­cho­du, těho­ten­ství, svat­by, po nic nedě­ní, když nema­jí čas blog psát, nebo jim dochá­zí inspi­ra­ce na dal­ší pří­spěv­ky. Což má za násle­dek, občas nud­né pasá­že, kte­ré jsou v minu­tě zapo­me­nu­ty. Škoda, jako čte­ná­ře mě to zamr­ze­lo. Chyběli mi něja­ké podrob­nos­ti z fil­mo­vé, seri­á­lo­vé bran­že, prů­bě­hu natá­če­ní, více bar­vi­tých historek,...ze živo­ta her­ce, či vůbec ze živo­ta mla­dých lidí, Čekala jsem pros­tě více šťá­vy u dvou mla­dých holek. Ale toho je tam poskrom­nu, vyjma pár zmí­nek o výle­tu Bereniky na pre­mi­é­ru do Číny, či infor­ma­cích o pra­cov­ních schůz­kách a Mariky odběh­nu­tí od mateř­ské.

Přesto, jsem kni­hu pře­čet­la až do kon­ce, pro­to­že spl­ni­la to, čeho jsem chtě­la dosáh­nout, tedy začíst se do něče­ho nená­roč­né­ho a odde­cho­vé­ho. K tomu mi poslou­ži­la cel­kem sluš­ně a snad nemé­ně poslou­ží i gene­ra­ci dva­ce­ti­le­tých, kte­rým jejich pří­spěv­ky při­po­me­nou něco z jejich živo­ta.

Kniha k objed­ná­ní zde : https://www.grada.cz/sedmilharky-9304/

Hodnocení : 60%

for­mát : 165 - 225, počet stran 216

nakla­da­tel­ství : Grada

 

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Dva proti říši - Jiří Šulc12. listopadu 2019 Dva proti říši - Jiří Šulc S beletristickými knihami napsanými podle skutečných událostí je jedna velká potíž. Pokud se totiž čtenář o danou věc zajímá (což v případě, že o nějaké historické události čte, je věcí […] Posted in Recenze knih
  • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […] Posted in Recenze knih
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […] Posted in Recenze knih
  • Robert Čapek: Moderní didaktika21. října 2015 Robert Čapek: Moderní didaktika Proč neučím, byť mě práce s dětmi baví, mám potřebné vzdělání, zakončené zkouškami na státní vysoké škole, oplývám kreativním myšlením, energií a chutí dát českému školství ze sebe to […] Posted in Recenze knih
  • Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty18. února 2020 Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty Ladislav Zibura je dnes tak trochu v ČR celebritou. Jen považte, napsal knihu, byl na "pokecu" u Krause, účastnil se AZ kvízu a psala o něm asi všechna naše mainstreamová média. A jen tak […] Posted in Recenze knih
  • Hry na dlani - do školy i mimo ni13. května 2020 Hry na dlani - do školy i mimo ni Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení, jejich vnitřní prožívání, nápaditost, samostatné myšlení, představivost, učí se […] Posted in Recenze knih
  • Kiršův Milionový email7. prosince 2015 Kiršův Milionový email O Davidu Kiršovi jsem se možná už někdy zmiňoval. Ačkoli mám o jeho osobě stále některé pochybnosti, jeho knížka Milionový email mne mile překvapila. Je fakt, že si mohl odpustit to […] Posted in Recenze knih
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […] Posted in Recenze knih
  • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...