Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sedmikráska - audiokniha

Sedmikráska - audiokniha

sedmikraska MAX
sedmikraska MAX
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (Zatím žádné hodnocení)
Loading...

Sedmikráska pat­ří mezi audi­ok­ni­hy němec­kých pohá­dek, u kte­rých budou děti s vel­kým zau­je­tím poslou­chat. Obsahuje dva­náct pohá­dek. Některé jsou zná­mé více, jiné zase méně, ale to nic neu­bí­rá na kva­li­tě této audi­ok­ni­hy. Například Brémští muzi­kan­ti. Vypráví o zví­řát­kách, kte­rá se vyda­jí do svě­ta, aby se sta­li muzi­kan­ty, a oprav­du se jim to poda­ří. Kohoutek a sle­pič­ka je tro­chu něco jiné­ho než kla­sic­ká pohád­ka, jak ji všich­ni dob­ře zná­me. Tady kohou­tek v dopi­se zjis­tí, že má jít do Říma a stát se pape­žem. Na ces­tě potká­vá spo­lu se sle­pič­kou, kte­rá se vydá s ním, spous­tu zví­řá­tek, kte­rá se prů­běž­ně při­dá­va­jí k nim.

O kou­zel­ném hrn­ci a kou­zel­ných kou­lích pat­ří prá­vě mezi ty méně zná­mé, spí­še až nezná­mé. Povídá se v ní o kos­tel­ní­ko­vi, kte­rý měl ženu, hro­ma­du dětí a jed­nu sle­pi­ci. Tu chtěl pro­dat a tak poslal ženu na trh. Potkala na ces­tě jed­no­ho mužíč­ka a ten jí nabí­dl za sle­pi­ci hrnec. Po del­ším pře­mýš­le­ní tak uči­ni­la. Hrnec byl ovšem kou­zel­ný. O myši, dat­lo­vi a klo­bá­se je dal­ší z němec­kých pohá­dek, kte­rou někte­ří nej­spíš ješ­tě nezna­jí. Tihle tři výteč­ní­ci spo­lu hos­po­da­ři­li v cha­lu­pě. Do jejich přá­tel­ství však zasá­hl svár, kte­rý zase­la liš­ka. Tohle je jen tako­vý výta­žek na navna­dě­ní téhle audi­ok­ni­hy.

A nyní k dal­ší­mu. Neméně důle­ži­tou sou­čás­tí audi­ok­nih jsou oba­ly. Na něko­ho může kon­krét­ně u toho­to kusu půso­bit obal dost stříd­mě, tako­vý nemast­ný, nesla­ný, ale nemu­sí být všech­no extrém­ně výraz­né, prá­vě nao­pak. Tady se to hodí tak, jak to je. V pod­sta­tě se na oba­lu najdou hrdi­no­vé pohá­dek, kte­ří zde vystu­pu­jí. Pro děti je to urči­tě výbor­ný obal, pro­to­že pod­ně­cu­je a roz­ví­jí jejich fan­ta­zii, což je důle­ži­té pro jejich dušev­ní vývoj. Vhodně zvo­le­ný pod­klad a krás­ně vybar­ve­né písmo jen doklá­da­jí krá­su oba­lu. Samozřejmě s tím­to názo­rem někte­ří nemu­sí sou­hla­sit, ale je nut­né mít na pamě­ti, že se jed­ná čis­tě o sub­jek­tiv­ní posou­ze­ní.

Celou audi­ok­ni­hu, čili dva­náct pohá­dek, namlu­vil jeden z nej­lep­ších dabé­rů sou­čas­nos­ti – David Novotný. Diváci nebo spí­še tedy v tom­to pří­pa­dě poslu­cha­či ho mohou znát napří­klad z vyprá­vě­ní knih feno­me­nál­ní série s hlav­ní­mi hrdi­ny dok­to­rem Proktorem, Lízou a Bulíkem. I zde David Novotný pou­žil své hla­so­vé umě­ní k tomu, aby děti tato audi­ok­ni­ha zau­ja­la. Sice se nedá vyu­ží­vat až tak moc hlas jako u dok­to­ra Proktora, neboť se jed­ná o úpl­ně jiný styl, ale i tak je to namlu­ve­né výbor­ně, jak jen to tyto dru­hy pohá­dek vyža­du­jí. Kromě dabin­gu se David Novotný čile věnu­je fil­mu a tele­vi­zi. Diváci ho moh­li vídat napří­klad v seri­á­lech Okresní pře­bor, Čtvrtá hvězda nebo Clona. Kdo by měl mož­nost, může se na něj zajít podí­vat i do Dejvického diva­dla.

I když se jed­ná o němec­ké pohád­ky, tak auto­rem je slav­ný spi­so­va­tel Eduard Petiška, kte­rý je upra­vil. Knihy toho­to spi­so­va­tel, kte­rý tvo­řil pře­váž­ně pro děti, už oslo­vu­jí něko­lik gene­ra­cí a prav­dě­po­dob­ně i stá­le budou. Narodil se roku 1924 pří­mo v hlav­ním měs­tě a začí­nal poezií a pró­zou, poslé­ze tedy pře­sed­lal na dět­ské kni­hy – Birlibán, Jak krtek ke kalhotkám při­šel či Anička malíř­ka. Kromě toho se nedá opo­me­nout asi ani jeho dal­ší díla – Staré řec­ké báje a pověs­ti nebo Golem a jiné židov­ské pověs­ti a pohád­ky ze sta­ré Prahy. Celková dél­ka audi­ok­ni­hy je 2 hodi­ny a 34 minut.

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbook. Recenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/sedmikraska/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2673/Audiokniha-Sedmikraska-Eduard-Petiska.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Autor: Eduard Petiška
  • Žánr: pohád­ky
  • Ilustrace: Jana K. Kudrnová
  • Vydavatel: OneHotBook
  • Rok vydá­ní: 2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58182 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58156 KB. | 08.08.2022 - 14:47:01