Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sedmá pečeť

Sedmá pečeť

Tento film se řadí mezi svě­to­vou kla­si­ku (mož­ná pro­to se také dá sehnat v mých oblí­be­ných Levných Knihách za 99 kč!), kte­rá veli­ce hezkou for­mou ale­go­ri­zu­je věč­ný sou­boj živo­ta a smr­ti. Rytíř Antonius Block (Max von Sydow) se vra­cí domů do Švédska z kři­žác­ké výpra­vy pro­ti nevě­ří­cím. Svoji zemi však nalez­ne citel­ně zpus­to­še­nou řádí­cím morem. Sám Block je navští­ven Smrtí, kte­rá mu poví, že jeho dny jsou u kon­ce. Block si však ješ­tě dohod­ne se Smrtí par­tii šachu, kde s ní (nebo s ním?) hra­je o svůj život. Hra se pro­táh­ne a rytíř v pře­stáv­kách mezi dal­ší­mi tahy ces­tu­je po zni­če­né zemi. Potkává také mla­dé potul­né her­ce s malým děťát­kem.

Ač je film poměr­ně sta­rý (1957), tak je nato­čen v cel­kem svě­ží for­mě a je také vel­mi zají­ma­vý a pou­ta­vý. Snímek obsa­hu­je mno­ho sil­ných a půso­bi­vých scén, mezi něž jis­tě pat­ří prů­vod mni­chů a věří­cích, kte­ří se biču­jí a tím­to chtě­jí zahnat mor či např. scé­na závě­reč­ní, kdy si pro Blocka a jeho přá­te­le při­jde Smrt. Černobílá podo­ba fil­mu vel­mi slu­ší, obzvláš­tě ztvár­ně­ní Smrti je sil­nou impre­sí. Svůj podíl na uni­kát­nos­ti fil­mu má i oso­bi­tá, skvě­le se hodí­cí hud­ba a zvu­ky a také pře­svěd­či­vé herec­ké výko­ny (Bengt Ekerot jako Smrt či věč­ně usmí­va­jí­cí se a opti­mis­tic­ká krás­ná Bibi Anderson jako Mia nebo věr­ný zbroj­noš s ujas­ně­ným názo­rem na svět Jons v podá­ní Gunnar Bjornstramda). Téma fil­mu se zao­bí­rá hle­dá­ním Boha, neo­če­ká­vej­te však žád­nou jed­no­znač­nou odpo­věď, sní­mek si nekla­de otáz­ku „je Bůh či není?“, ale jen popi­su­je ces­tu (lec­kdy mar­nou) za jeho hle­dá­ním. Dalším sil­ným téma­tem fil­mu je mor a strach z něj. Právě mor při­ná­ší do děje tzv. „hna­cí motor“ a pomů­že nám vykrys­ta­li­zo­vat cha­rak­te­ry postav a také hez­ky vypoin­to­vat děj.

Ač mi zpr­vu po něko­li­ka prv­ních minu­tách fil­mu při­šly herec­ké výko­ny lehce topor­né, dále již jsem musel od své­ho prvot­ní­ho dojmu upus­tit. Na tom­to fil­mu by se jen těž­ko hle­da­ly něja­ké zápo­ry….. a čas, kte­rý uply­nul od jeho vzni­ku, roz­hod­ně žád­né nové nepři­ne­sl.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04482 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55865 KB. | 24.05.2022 - 08:17:51