Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sedmá pečeť - nejslavnější Švédský film o smrti.

Sedmá pečeť - nejslavnější Švédský film o smrti.

7Pecet
7Pecet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rytíř Antonius Block (Max von Sydow) se vra­cí domů do Švédska z kří­žo­vé výpra­vy pro­ti bez­věr­cům. Svou zem však najde zpus­to­še­nou běs­ní­cím morem. Blocka navští­ví Smrt (Bengt Ekerot) a sdě­lí mu, že jeho dny jsou sečte­ny. Předtím ho ješ­tě čeká jed­na šacho­vá par­tie.

Pokud pra­vý fil­mo­vý fanou­šek nevi­děl jedi­ný film švéd­ské­ho reži­sé­ra a sce­náris­ty Ingmara Bergmana, tak aspoň urči­tě zná jeho jmé­no. Ingmar Bergman je totiž brán jako jeden z nej­vět­ších a více­mé­ně nej­lep­ších fil­ma­řů v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie spo­leč­ně tře­ba s Busterem Keatonem, Akirou Kurosawou, Stanley Kubrickem, Stevenem Spielbergem, Alfredem Hitchcockem nebo Jamesem Cameronem. Společně s Kurosawou to má v tomhle výčtu Bergman prav­dě­po­dob­ně nej­těž­ší, pro­to­že se oba vylo­že­ně nikdy nedo­sta­li do hlav­ní­ho svě­to­vé­ho main­stre­a­mu a vět­ši­na lidí tak nevi­dě­la kla­si­ky jako Kurosawových Sedm samu­ra­jů nebo prá­vě Bergmanova Sedmá pečeť, což je prav­dě­po­dob­ně nej­slav­něj­ší film toho­to švéd­ské­ho fil­ma­ře.

Sedmá pečeť je oči­vid­ná tvor­ba napros­to sil­né tvůr­čí ruky, kte­rá má stej­ně jako vět­ši­na nároč­ných umě­lec­kých děl spous­tu skry­tých význa­mů, kte­ré si divák musí domýš­let. I pro­to je Sedmá pečeť urče­na pro nároč­něj­ší­ho divá­ka a ty méně nároč­něj­ší divá­ky film logic­ky tak neo­sví­tí, pře­de­vším pro­to, že se Sedmá pečeť obchá­zí bez akč­ních sek­ven­cí a sází pře­de­vším na vizu­ál­ní podá­ní a dia­lo­go­vé kon­fron­ta­ce. Na prv­ní pohled tak jde o tak­zva­ný film mrt­vé gene­ra­ce, kte­rý jako by snad neměl nadě­ji ješ­tě dneska něko­mu něco říct. Jenže to je základ­ní chy­ba, pro­to­že Sedmá pečeť je dodnes prá­vem brá­na jako jeden z vrcho­lů kine­ma­to­gra­fie, jeli­kož je dodnes více­mé­ně výji­meč­ná, neob­vyk­lá.

Ne nadar­mo má Sedmá pečeť atmo­sfé­ru vystři­že­nou jak z diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní, pro­to­že Bergman neje­nom, že začí­nal u diva­dla ale násled­ně má diva­del­ní nádech více­mé­ně celá jeho tvor­ba. Sedmá pečeť je poté inspi­ro­va­ná stře­do­vě­ký­mi mal­ba­mi, kte­ré Bergmana jako mla­dé­ho chlap­ce zau­ja­li. Film je zasa­zen do obdo­bí moro­vé epi­de­mie a divák se skrz hlav­ní­ho hrdi­nu rytí­ře Blocka teh­dy více dozví­dá o teh­dej­ší spo­leč­nos­ti a záro­veň se už zde Bergman oči­vid­ně nevy­hý­bá kri­ti­ce církve. Je to sku­teč­ně filo­zo­fic­ký film u kte­ré­ho je zce­la jed­no zda vám nez­ce­la sedí dobo­vé zasa­ze­ni a fana­tič­tí his­to­ri­ci též ze Sedmé peče­ti nemu­sí být zce­la nad­še­ní. Šachová par­tie mezi rytí­řem Blockem a Smrtí je ale pořád jed­nou z nej­zá­sad­něj­ších fil­mo­vých kon­fron­ta­cí všech dob a pře­de­vším o tu zde jde.

Sedmá pečeť je bez­po­chy­by inten­ziv­ní zále­ži­tost u kte­ré je ve finá­le skvě­lé že si zásad­ní moment může kaž­dý vylo­žit po svém a jde sku­teč­ně o napros­to bra­vur­ní fil­ma­ři­nu voní­cí zápa­chem per­fek­ci­o­nis­mu a pře­de­vším bra­vur­ně obsa­ze­ným Maxem von Sydowem v roli rytí­ře, kte­rý mož­ná zestárl až pří­liš rych­le.

Ze Sedmé peče­ti je cítit ta pra­vá mra­zi­vá atmo­sfé­ra, je napros­to bra­vur­ně napsa­ná a po vizu­ál­ní strán­ce vzta­hu­jí­cí. Velmi těž­ko se roze­bí­rá její veš­ke­rý kon­text, což ve finá­le může být pro spous­tu lidí u její­ho sle­do­vá­ní ten pra­vý smr­ťák, v pří­pa­dě úspě­chu ale divák sku­teč­ně uvi­dí jeden z nej­vý­raz­něj­ších fil­mo­vých zážit­ků všech dob a pocho­pí proč je Bergman dodnes tak ceně­ným fil­mař­ským jmé­nem. Naprosto po prá­vu!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Svensk Filmindustri


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Steelfalco

Když si chceš hrát na novi­ná­ře, nauč se zákla­dy gra­ma­ti­ky. Pak nebu­deš psát s hrub­ka­mi, jako že : stře­do­vě­ké mal­by chlap­ce oslo­vi­li...... straš­ný!!!!!

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,70673 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61657 KB. | 26.11.2022 - 10:43:50