Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Sedm statečných

Sedm statečných

7
7

Sedm sta­teč­ných je ame­ric­ký wes­tern z roku 1960, kte­rý nato­čil reži­sér John Sturges pod­le scé­ná­ře Williama Robertse. Jedná se o rema­ke japon­ské­ho fil­mu Sedm samu­ra­jů Akiry Kurosawy z roku 1954 ve sty­lu staré­ho wes­ter­nu, v němž se obje­vu­je herec­ký ansám­bl v čele s Yulem Brynnerem, Eli Wallachem, Stevem McQueenem, Charlesem Bronsonem, Robertem Vaughnem, Bradem Dexterem, Jamesem Coburnem a Horstem Buchholzem. Brynner, McQueen, Bronson, Vaughn, Dexter, Coburn a Buchholz ztvár­ni­li titul­ní posta­vy, sku­pi­nu sed­mi pis­tol­ní­ků naja­tých k ochra­ně malé ves­ni­ce v Mexiku před sku­pi­nou lou­pe­ži­vých ban­di­tů.

Film byl uve­den do kin spo­leč­nos­tí United Artists 12. říj­na 1960. Měl kri­tic­ký i komerč­ní úspěch a byl hod­no­cen jako jeden z nej­lep­ších fil­mů wes­ter­no­vé­ho žán­ru. Vznikla tři pokra­čo­vá­ní, tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se vysí­lal v letech 1998-2000, a fil­mo­vý rema­ke z roku 2016. Filmová hud­ba Elmera Bernsteina byla nomi­no­vá­na na Oscara za nej­lep­ší původ­ní hud­bu a je uve­de­na na sezna­mu 25 nej­lep­ších ame­ric­kých fil­mo­vých hudeb Amerického fil­mo­vé­ho insti­tu­tu. V roce 2013 byl film Knihovnou Kongresu USA vybrán do Národního fil­mo­vé­ho regis­t­ru Spojených stá­tů jako „kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­ný“.

Děj

Banda ban­di­tů vede­ná Calverou pra­vi­del­ně pře­pa­dá­vá chu­dou mexic­kou ves­ni­ci kvů­li jídlu a záso­bám. Po posled­ním nájez­du, při němž Calvera zabi­je jed­no­ho ves­ni­ča­na, se před­sta­vi­te­lé ves­ni­ce roz­hod­nou, že už toho mají dost. Na radu ves­nic­ké­ho sta­ře­ši­ny se roz­hod­nou brá­nit. S něko­li­ka cen­ný­mi před­mě­ty odjíž­dě­jí tři ves­ni­ča­né do měs­ta těs­ně u hra­nic se Spojenými stá­ty a dou­fa­jí, že je vymě­ní za zbra­ně. Zapůsobí na ně Chris Adams, cajun­ský pis­tol­nic­ký vete­rán, a oslo­ví ho s prosbou o radu. Chris jim navrh­ne, aby si na obra­nu ves­ni­ce radě­ji naja­li pis­tol­ní­ky, pro­to­že „muži jsou lev­něj­ší než zbra­ně“. Chris nej­pr­ve sou­hla­sí pou­ze s tím, že jim pomů­že s nábo­rem mužů, ale nako­nec se roz­hod­ne sku­pi­nu vést. Navzdory nabí­ze­né­mu mizer­né­mu pla­tu najde pět ochot­ných pis­tol­ní­ků.

Jsou jimi pis­tol­ník Vin Tanner, kte­rý po hazard­ní hře při­šel na mizi­nu a odo­lá­vá sna­hám míst­ních naver­bo­vat ho jako pro­da­va­če; Chrisův pří­tel Harry Luck, kte­rý před­po­klá­dá, že Chris za prá­ci skrý­vá mno­hem vět­ší odmě­nu; irský Mexičan Bernardo O’Reilly, kte­rý se oci­tl v těž­kých časech; Britt, odbor­ník na nože i zbra­ně, kte­rý se při­dá­vá čis­tě kvů­li výzvě, kte­rá s tím sou­vi­sí; a švi­hák, pis­tol­ník na útě­ku Lee, kte­ré­ho trá­pí noč­ní můry o pad­lých nepřá­te­lích a stra­ší ho, že ztra­til odva­hu k boji. Cestou do ves­ni­ce je sle­du­je hor­ko­krev­ný Chico, ambi­ci­óz­ní pis­tol­ník, jehož před­cho­zí poku­sy při­po­jit se ke Chrisovi byly odmít­nu­ty. Pod dojmem jeho vytr­va­los­ti ho Chris pozve do sku­pi­ny.

Po pří­jez­du do ves­ni­ce spo­lu­pra­cu­jí s ves­ni­ča­ny na stav­bě opev­ně­ní a tré­nu­jí je v obra­ně. Všímají si nedo­stat­ku žen ve ves­ni­ci, dokud Chico nena­ra­zí na Petru a nezjis­tí, že ženy byly scho­va­né ve stra­chu, že je ozbro­jen­ci zná­sil­ní. Ozbrojenci se začnou s ves­ni­ča­ny sbli­žo­vat a Petra pro­ná­sle­du­je Chica. Když Bernardo upo­zor­ní, že ozbro­jen­ci dostá­va­jí vybra­né jíd­lo, ozbro­jen­ci se o něj roz­dě­lí s dět­mi z ves­ni­ce.

Tři Calverovi muži jsou vyslá­ni na prů­zkum ves­ni­ce; kvů­li Chicově chy­bě je sed­mič­ka nuce­na všech­ny tři zabít, mís­to aby zaja­la ale­spoň jed­no­ho. O něko­lik dní poz­dě­ji dora­zí Calvera a jeho ban­di­té v plné síle. Sedm a ves­ni­ča­né zabi­jí v pře­střel­ce dal­ších osm jejich kum­pá­nů a vyže­nou je z měs­ta. Vesničané osla­vu­jí, pro­to­že věří, že Calvera se už nevrá­tí. Chico však pro­nik­ne do Calverova tábo­ra a dozví se, že Calvera se musí vrá­tit, pro­to­že jeho muži mají nedo­sta­tek jíd­la.

Někteří vystra­še­ní ves­ni­ča­né pro­to vyzvou pis­tol­ní­ky, aby ode­šli. I někte­ří ze sed­mi váha­jí, ale Chris trvá na tom, aby zůsta­li, a dokon­ce vyhro­žu­je, že zabi­je kaž­dé­ho, kdo navrh­ne vzdát se boje. Sedmička vyjíž­dí, aby pod­nik­la pře­kva­pi­vý nájezd na Calverův tábor, ale najde ho opuš­tě­ný. Když se vra­ce­jí do ves­ni­ce, jsou chy­ce­ni Calverou a jeho muži, kte­ří se domlu­vi­li s někte­rý­mi ves­ni­ča­ny, aby se vplí­ži­li dovnitř a pře­vza­li kon­t­ro­lu. Calvera ušet­ří živo­ty sed­mi lidí, pro­to­že se domní­vá, že se nau­či­li, že pros­tí far­má­ři nesto­jí za to, aby za ně bojo­va­li, a obá­vá se odve­ty ze stra­ny „přá­tel“ ozbro­jen­ců za hra­ni­ce­mi. Chris a Vin se při­pra­vu­jí na odjezd a při­zná­va­jí, že k ves­ni­ci cito­vě přilnu­li. Stejně tak Bernarda roz­čí­lí, když chlap­ci, s nimiž se spřá­te­lil, nazvou jejich rodi­če zba­běl­ci. Chico pro­hlá­sí, že ves­ni­ča­ny nená­vi­dí; když Chris podotkne, že také vyros­tl jako far­mář, Chico rozzlo­be­ně odpo­ví, že prá­vě lidé jako Calvera a Chris udě­la­li z ves­ni­ča­nů to, čím jsou.

Sedm pis­tol­ní­ků je odve­de­no o kus dál od ves­ni­ce, kde jsou jim vrá­ce­ny zbra­ně. Diskutují o svém dal­ším postu­pu a všich­ni kro­mě Harryho, kte­rý se domní­vá, že tato sna­ha bude mar­ná a sebe­vra­žed­ná, sou­hla­sí s tím, že se vrá­tí a budou bojo­vat.

Pistolníci pro­nik­nou do ves­ni­ce a strh­ne se pře­střel­ka. Harry, kte­rý změ­nil názor, se vrá­tí včas, aby zachrá­nil Chrisův život, ale sám je smr­tel­ně postře­len. Harry pro­sí, aby věděl, za co bojo­va­li, a Chris lže o skry­tém zla­tém dole, aby Harry uvě­řil, že zemřel pro bohat­ství; Harry se před smr­tí usmě­je. Lee najde odva­hu vtrh­nout do domu, kde je drže­no něko­lik ves­ni­ča­nů, zastře­lí jejich věz­ni­te­le a osvo­bo­dí zajat­ce, aby se při­po­ji­li k boji, ale když opouš­tí dům, je zastře­len. Bernardo, zastře­le­ný při ochra­ně chlap­ců, s nimiž se spřá­te­lil, jim při své smr­ti říká, aby vidě­li, jak sta­teč­ně bojo­va­li jejich otco­vé. Britt umí­rá poté, co postří­lel mno­ho ban­di­tů, ale sám se z úkry­tu odha­lil. Chris zastře­lí Calvera, kte­rý se ho zeptá: „Ty ses vrá­til... na tako­vé mís­to? Proč? K muži, jako jsi ty? Proč?“ Umírá, aniž by se mu dosta­lo odpo­vě­di. Zbývající ban­di­té se dají na útěk.

Tři pře­ži­vší ozbro­jen­ci odjíž­dě­jí z měs­ta. Když zasta­ví na vrcho­lu kop­ce s výhle­dem na ves­ni­ci, Chico se s nimi roz­lou­čí a uvě­do­mí si, že chce zůstat s Petrou. Chris a Vin se roz­lou­čí se sta­ře­ši­nou ves­ni­ce, kte­rý jim řek­ne, že jen ves­ni­ča­né sku­teč­ně zví­tě­zi­li, zatím­co pis­tol­ní­ci jsou „jako vítr, kte­rý se pře­že­ne nad zemí a ode­jde dál“. Když míje­jí hro­by svých pad­lých dru­hů, Chris při­zná­vá: „Stařec měl prav­du. Vyhráli jen far­má­ři. My jsme pro­hrá­li. Vždycky pro­hra­je­me.“

Produkce

Vývoj

Lou Morheim zís­kal prá­va na rema­ke fil­mu v USA za 2500 dola­rů. Později pode­psal smlou­vu s pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Yula Brynnera, kte­rá prá­va od Morheima kou­pi­la za 10 000 dola­rů pře­dem plus 1 000 dola­rů týd­ně jako pro­du­cent a 5 % z čis­té­ho zis­ku. Do hlav­ní role byl nalin­ko­va­ný Anthony Quinn s Brynnerem jako reži­sé­rem, ale poz­dě­ji byl reži­sé­rem jme­no­ván Martin Ritt s Brynnerem v hlav­ní roli.

Brynner oslo­vil pro­du­cen­ta Waltera Mirische s nápa­dem nato­čit rema­ke slav­né­ho Kurosawova samu­raj­ské­ho fil­mu. Jakmile však Mirisch zís­kal prá­va a uza­vřel smlou­vu se spo­leč­nos­tí United Artists, zaža­lo­val Brynnera za poru­še­ní smlou­vy Quinn, kte­rý tvr­dil, že s Brynnerem spo­leč­ně vytvo­ři­li kon­cept a vypra­co­va­li mno­ho detai­lů fil­mu, než se oba pohá­da­li. Quinn nako­nec svůj nárok pro­hrál, pro­to­že nee­xis­to­va­lo nic písem­né­ho.

Scénář

Předmětem spo­rů byl i podíl na scé­ná­ři. Spoluproducent Morheim pově­řil Waltera Bernsteina, sce­náris­tu zařa­ze­né­ho na čer­nou lis­ti­nu, aby vytvo­řil prv­ní ver­zi „věr­ně“ adap­to­va­nou pod­le původ­ní­ho scé­ná­ře, kte­rý napsa­li Šinobu Hašimoto, Hideo Oguni a Akira Kurosawa; když Mirisch a Brynner pře­vza­li pro­duk­ci, při­bra­li Waltera Newmana, jehož ver­ze „je z vel­ké čás­ti to, co je na plát­ně“. Když Newman nemohl být pří­to­men na mís­tě během hlav­ní­ho natá­če­ní fil­mu v Mexiku, byl najat William Roberts, aby čás­teč­ně pro­ve­dl změ­ny poža­do­va­né mexic­ký­mi cen­zo­ry. Když Roberts požá­dal Sdružení ame­ric­kých sce­náris­tů o spo­lu­au­tor­ství, Newman požá­dal, aby jeho jmé­no bylo z titul­ků vyškrt­nu­to.

Herci

Sturges tou­žil obsa­dit do fil­mu Steva McQueena, s nímž prá­vě pra­co­val na fil­mu Nikdy není tak málo z roku 1959, ale McQueen nemohl zís­kat sou­hlas her­ce a pro­du­cen­ta Dicka Powella, kte­rý ovlá­dal McQueenův tele­viz­ní hit Wanted Dead or Alive. Na radu své­ho agen­ta McQueen, zku­še­ný auto­mo­bi­lo­vý závod­ník, zin­sce­no­val auto­ne­ho­du a tvr­dil, že nemů­že pra­co­vat na svém seri­á­lu, pro­to­že utr­pěl zra­ně­ní biče a musí nosit krč­ní orté­zu. Během pře­stáv­ky nut­né k „zota­ve­ní“ se mohl obje­vit ve fil­mu Sedm sta­teč­ných.

James Coburn byl vel­kým fanouš­kem japon­ské­ho fil­mu Sedm samu­ra­jů, viděl ho pat­náct­krát a byl najat díky pomo­ci spo­lu­hrá­če a býva­lé­ho spo­lu­žá­ka Roberta Vaughna poté, co roli exper­ta na vrhá­ní nožů odmít­li her­ci Sterling Hayden a John Ireland.

Robert Vaughn, kte­rý zemřel 11. lis­to­pa­du 2016, byl posled­ním žijí­cím čle­nem sed­mič­ky; a Rosenda Monteros byla posled­ní žijí­cí člen­kou herec­ké­ho sou­bo­ru až do své smr­ti 29. pro­sin­ce 2018.

Filmování

Film byl nato­čen kame­ra­ma­nem Charlesem Langem na 35mm ana­morf­ní for­mát s pou­ži­tím objek­ti­vů Panavision. Lokační natá­če­ní zača­lo 1. břez­na 1960 v Mexiku, kde byla pro film posta­ve­na jak ves­ni­ce, tak pohra­nič­ní měs­to USA. Natáčelo se v Cuernavace, Durangu a Tepoztlánu a ve stu­di­ích Churubusco. První scé­ny byly prv­ní čás­tí ces­ty šes­ti pis­tol­ní­ků do mexic­ké ves­ni­ce, než byl do sku­pi­ny při­ve­den Chico.

Během natá­če­ní pano­va­lo znač­né napě­tí mezi Brynnerem a McQueenem, kte­rý byl nespo­ko­jen s tím, že jeho posta­va má v původ­ním scé­ná­ři natá­če­ní pou­ze sedm řád­ků dia­lo­gu (Sturges McQueenovi řekl, že mu „dá kame­ru“). Aby to McQueen vykom­pen­zo­val, vyu­žil mno­ha pří­le­ži­tos­tí, jak Brynnera upo­za­dit a upo­zor­nit na sebe, včet­ně toho, že si stí­nil oči klo­bou­kem, hodil si min­cí během jed­no­ho z Brynnerových pro­slo­vů a chřes­til nábo­ji do bro­kov­ni­ce. Brynner, kte­rý byl jen o půl cen­ti­me­t­ru vyš­ší než McQueen, si čas­to posta­vil malý kope­ček hlí­ny, na kte­rý se posta­vil, když byli oba her­ci spo­leč­ně před kame­rou, jen aby McQueen před opa­ko­va­ný­mi zábě­ry hlí­nu taj­ně odko­pl z mís­ta. Když novi­ny zača­ly infor­mo­vat o hád­kách mezi nimi na pla­ce, Brynner vydal tis­ko­vé pro­hlá­še­ní, v němž pro­hlá­sil: „Nikdy jsem se s her­ci nepřel. Já mám spo­ry se stu­dii.“


 • Photo © 1990 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
 • Zdroj: Anglická wiki­pe­die

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
 • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
 • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
 • Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal.30. března 2021 Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal. Do jisté míry se stal synonymem pro horor, aby pak přesedlal na další žánry. "Muž ve stínu" je především politickým thrillerem, napětí zde nechybí. Roman Polanski už většinou nenatáčí […] Posted in Retro filmové recenze
 • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
 • Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic1. července 2022 Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic Zas tak mě to neoslovilo. Harry Potter je jedna z mých nejoblíbenějších filmových i knižních ság vůbec, ale nějak nevidím důvod proč dělat hromadný pokec s hlavními představiteli po 20 […] Posted in Dokumenty
 • Ucho1. července 2022 Ucho K příležitosti výročí zrušení cenzury uvedla Česká televize řadu filmů, které si pobyly skoro 20 let v trezoru daleko od očí neprivilegovaných diváků. Když se řekne československý […] Posted in Filmová klasika
 • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93921 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56695 KB. | 02.07.2022 - 17:08:01