Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha...

Sedm - Dva policisté David Mills a William Somerset (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha...

Sedm
Sedm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

...zod­po­věd­né­ho za sérii děsi­vých vražd, jejichž obě­ti spo­ju­je sedm smr­tel­ných hříchů.....

David Fincher je jed­ním z těch holly­wo­od­ských reži­sé­rů, kte­rý se pro­pra­co­val skrz svou význam­nou prá­ci v odvět­ví komerč­ních reklam kde měl tu zku­še­nost pra­co­vat pro svě­to­vě zná­mé bran­dy jako Coca Cola, Nike nebo Converse. Později se Fincher posu­nul a stal se tvůr­cem hudeb­ních video­kli­pů a stá­val se tak poma­lu ve svém obo­ru vyhlá­še­ným a úspěš­ným jmé­nem, že dokon­ce dostal nabíd­ku reží­ro­vat Vetřelce 3, kte­rou při­jal. Jeho režij­ní debut ale též mohl zna­me­nat jeho konec, pro­to­že byl Vetřelec 3 jed­ním z těch fil­mů, kte­ré vel­mi význam­ně ovliv­nil tvůr­čí spo­ry mezi reži­sé­rem a stu­di­em Fox a Fincher Vetřelce 3 opus­til a film byl tak dokon­čen bez něj. Fincher se tak vrá­til k rekla­mám a hudeb­ním video­kli­pům, při­čemž na něja­kou dobu rea­li­za­ci celo­ve­čer­ních fil­mů zavr­hl. Změnit názor a tak tro­chu zapo­me­nout na trau­ma­tic­ké natá­če­ní Vetřelce 3 ho donu­ti­lo až to když se mu do ruky dostal scé­nář Andrewa Kevina Walkera pojed­ná­va­jí­cí o séri­o­vém vra­ho­vi, kte­rý vraž­dí ve sty­lu Sedmi smr­tel­ných hříchů. Co se týče Sedm se nao­pak mohl Fincher spo­ko­jit s men­ším roz­poč­tem a pře­de­vším se mohl obe­jít bez dýchá­ní pro­du­cen­tů za zády. Teprve až Sedm tak z Davida Finchera udě­la­lo jed­no­ho z nej­vy­hlá­še­něj­ších fil­ma­řů sou­čas­nos­ti, záro­veň polo­ži­lo zákla­dy pro­to aby se z Brada Pitta stál váže­ný herec osca­ro­vých kva­lit a pře­de­vším tu vznik­la napros­to zásad­ní vizi­o­nář­ská kla­si­ka, kte­rá dodnes pla­tí za jeden z TOP fil­mů thrille­ro­vé­ho žán­ru a obsa­hu­je jeden z nejde­pre­siv­něj­ších a nej­ví­ce šoku­jí­cích kon­ců v his­to­rii. Ten film pros­tě nejde nemi­lo­vat!

Sedm sta­ví na geni­ál­ním kon­tras­tu hlav­ní detek­tiv­ní dvojice- Zkušený detek­tiv William Somerset v podá­ní Morgana Freemana je jen kou­sek od své­ho důcho­du a na odpo­či­nek už se více­mé­ně těší, mla­dý a hor­ko­krev­ný David Mills v podá­ní Brada Pitta se nao­pak sna­ží o to pro­sa­dit se a ují­mat se těch nej­za­jí­ma­věj­ších pří­pa­dů. Somerset během své­ho posled­ní­ho týd­nu s Millsem pra­cu­je a oba se sta­nou během své pra­cov­ní čin­nos­ti svěd­ky série bru­tál­ních vražd, kte­ré se nako­nec uká­žou jako prá­ce jed­no­ho zvrá­ce­né­ho nezná­mé­ho séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý své obě­ti vybí­rá dle Sedmero smr­tel­ných hříchů- Obžerství, lako­ta, lenost, chtíč, pýcha, závist a hněv. Od začát­ku je oči­vid­né, že je vrah sofis­ti­ko­va­ný a své plá­ny má peč­li­vě při­pra­ve­né a pro­to je detek­tiv­ní prá­ce výraz­ně obtíž­něj­ší, pro­to­že to sku­teč­ně vypa­dá, že je ten­to nezná­mý vrah vždy o krok napřed. Hra na koč­ku a na myš tak po celou dobu spí­še hra­je ve pro­spěch toho­to nezná­mé­ho, šíle­né­ho a detail­ní­ho vra­ha, kte­rý Somersetův posled­ní a Millsův prv­ní týden v prá­ci oprav­du ztí­ží.

V rám­ci žán­ru thriller je Sedm nesku­teč­ným zásad­ním mil­ní­kem, kte­rý napros­to ukáz­ko­vě před­vá­dí to jak pra­co­vat s napě­tím, mra­zi­vou atmo­sfé­rou a emo­ci­o­nál­ní­mi pasá­že­mi. Už od začát­ku do samot­né­ho kon­ce je zce­la jas­ně nazna­če­no, že se film ode­hrá­vá ve zka­že­ném měs­tě kde se tak oprav­du může stát, že se v něm obje­ví šíle­nec, kte­rý ale své činy dost mož­ná sku­teč­ně páchá v rám­ci vyš­ší­ho dob­ra. Strategie hlav­ní­ho pro­tiv­ní­ka je zce­la dopo­drob­na peč­li­vě pro­myš­le­na a i pro­to je vrah sto­jí­cí za vraž­da­mi sed­mi hříchů jed­ním z nej­pa­měti­hod­něj­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie i přes­to, že se o jeho půvo­du v pod­sta­tě nedo­ví­me nic. Podobně jako u Jokera Heatha Ledgera ale oprav­du není nut­né o bac­kgroun­du zápo­rá­ka vědět úpl­ně všech­no v pří­pa­dě, že hlav­ní zápo­rák sku­teč­ně fun­gu­je jako hroz­ba a doká­že hlav­ním hrdi­nům zava­řit. A to se páno­vi s ini­ci­á­ly J. D. daří vylo­že­ně nesku­teč­ně. Především ale před­sta­ve­ná situ­a­ce dost mož­ná sku­teč­ně zna­čí, že pán J. D. nebu­de prv­ním pos­lem ´´ svět­la´´ a sku­teč­ně dost mož­ná na jeho činy navá­ží dal­ší.

Celá dra­ma­tur­gic­ká strán­ka Sedm je napros­to bra­vur­ní a tomuhle vylo­že­ně napí­na­vé­mu thrille­ru nikdy vylo­že­ně nedo­chá­zí dech. Scénář je napros­to famóz­ní a krom skvě­lé­ho pro­tiv­ní­ka, kte­rý napros­to skvě­le naplá­no­val celý koloběh vražd též skvě­le pra­cu­je se svý­mi cha­rak­te­ry, při­čemž tu krom pát­rá­ní po séri­o­vém vra­ho­vi nechy­bí momen­ty ani pro řeše­ní osob­něj­ších témat, kte­ré nako­nec též budou klí­čo­vé v závě­ru sním­ku. I díky tomu není posta­va Millsovi ženy Tracy v podá­ní Gwyneth Paltrow zby­teč­ným cha­rak­te­rem, ale nao­pak má v Sedm zce­la zásad­ní úlo­hu a prá­vě i zde dochá­zí krom hlav­ní kri­mi­nál­ní záplet­ky k men­ším téma­tům jako vyob­ra­ze­ní čiré zou­fa­los­ti nebo vyrov­ná­vá­ní se s chy­ba­mi svých minu­los­tí. Těchto myš­le­nek je jinak Sedm plné a dojde tak i na téma­ta jako smí­ře­ní se svým osu­dem nebo vel­mi spe­ci­fic­ký pohled hlav­ní­ho vra­ha na svět na kte­rém, ale dost mož­ná pře­ce jen něco je i přes to, že jde o názor více­mé­ně fana­tic­ké­ho šílen­ce. Po vzo­ru jed­no­ho z nad­chá­ze­jí­cích Fincherových fil­mů Klubu rvá­čů má tak Sedm mno­ho vrs­tev, kte­ré je násled­ně vel­mi zají­ma­vé roze­bí­rat. A zatím­co Klub rvá­čů násled­ně sym­bo­li­zo­val jis­té vze­pře­ní se vůči estab­lishmen­tu, Sedm je zase nao­pak geni­ál­ní ukáz­kou pro­hni­los­ti svě­ta, což pod­tr­hu­je i jed­na věta, kte­rou ve fil­mu zmí­ní William Somerset: ´´Ernest Hemingway jed­nou řekl: Svět je krás­né mís­to a sto­jí za to o něj bojo­vat. Souhlasím s dru­hou čás­tí´´. Svět je oprav­du krás­né mís­to, čím dál tím vět­ší pro­hni­los­tí a zka­že­nos­tí ale za něj už dost mož­ná sku­teč­ně bojo­vat nesto­jí.

A pak je tu napros­to parád­ní závěr, kte­rý plně těží herec­ký kon­cert hlav­ní herec­ké tro­ji­ce a více­ná­sob­ném zhléd­nu­tí způ­so­bu­je husi­nu. What’s In The Box? Odpověď na tuto otáz­ku je nesku­teč­ná a defi­ni­tiv­ně zakon­ču­je geni­ál­ně vypra­co­va­ný plán hlav­ní­ho zápo­rá­ka. Bez spo­i­le­ru se dá říct, že Sedm netr­pí kla­sic­kým hap­py endem, což ješ­tě více umoc­ňu­je v rám­ci fil­mu vysta­vo­va­nou bez­na­děj. Je to tvr­dý a ne pro sla­bé pova­hy. Už jenom díky tomu vidět dodnes jeden z nej­vět­ších herec­kých výko­nů Brada Pitta to ale za to sto­jí.

Sedm má pře­de­vším své spe­ci­fic­ké kouz­lo ve spe­ci­fic­kém vizu­ál­ním sty­lu Davida Finchera, jeho cel­ko­vé vizu­ál­ní hra­vos­ti a více­mé­ně už teh­dy nasta­ve­ném per­fek­ci­o­ni­zmu. Sedm se sta­lo základ­ní ukáz­kou toho jak bra­vur­ní thrille­ry umí Sedm vysta­vit ať už násled­ně mlu­ví­me tře­ba o Hře (kte­rou mně osob­ně tak tro­chu sra­zil dolů závěr a dodnes si sto­jím za tím, že má ten­to film mož­ná tak tro­chu pár logic­kých děr), zmí­ně­ném Klubu rvá­čů nebo napros­to famóz­ní Zmizelé. Fincher umí brát důraz na atmo­sfé­ru, vizu­ál a prá­ci s cha­rak­te­ry a i to z něj dělá pořád jed­no­ho z nej­lep­ších tvůr­ců Hollywoodu, kte­rý má ako­rát smůlu v tom, že ho vět­ši­na holly­wo­od­ských hla­vou­nů z něja­ké­ho důvo­du nesná­ší a dost mož­ná tak jeho chys­ta­ný Mank nebu­de jeho posled­ním fil­mem, kte­rý vznik­ne exklu­ziv­ně pro Netflix. Fincher je ale bez­po­chy­by tvůr­ce, kte­rý pat­ří na vel­ké plát­no a tak by ten­to fakt byl nesku­teč­ná ško­da.

Darius Khondji zde před­vá­dí nesku­teč­né kame­ro­vé hrát­ky, soun­d­track Howarda Shorea je napros­to atmo­sfé­ric­ký a Sedm je tak sku­teč­ně bra­vur­ní v téměř všech svých aspek­tech. Za mně před­sta­vu­je Sedm dodnes spo­leč­ně s Podivuhodným pří­pa­dem Benjamina Buttona a Zmizelou (+ seri­á­lem Mindhunter) vrchol Fincherovy tvor­by, kte­rý dal rych­le zapo­me­nout na Vetřelce 3 a Fincherovi dovo­lil rea­li­zo­vat dal­ší paměti­hod­né sním­ky. Ne, všech­ny jeho fil­my jsou doko­na­lé (krom Vetřelce 3 a Hry mi též více­mé­ně nese­dl Úkryt, což je dost mož­ná způ­so­be­no tím, že jsou na Fincherovy pomě­ry ty fil­my až pří­liš oby­čej­né), přes­to je ale pro mně Fincher pořád jed­ním z nej­ta­len­to­va­něj­ších tvůr­ců a Sedm dodnes jeden ze stě­žej­ních fil­mů své­ho žán­ru, zásad­ní fil­mař­ský mil­ník a revo­luč­ní fil­mo­vý záži­tek. Kdo nesou­hla­sí je pederast!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1995 New Line Cinema

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů11. září 2019 Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů U filmu není David Fincher žádný nováček, po premiéře jeho filmového debutu "Vetřelec 3" bylo jasně vidět jakým směrem se Fincher vydá do svého režisérského života. SEDM, nejenže se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hra27. února 2022 Hra Hra je americký thriller z roku 1997, který natočil režisér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích a který produkovaly společnosti Propaganda Films a […] Posted in Speciály
  • Hra7. června 2004 Hra Vynikající psychologický thriller balancující na hranici reality a hodně sofistikované hry typu LARP (Live Action Role Playing). Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl […] Posted in Filmové recenze
  • Gambler - filmový debut P. T. Andersona4. září 2020 Gambler - filmový debut P. T. Andersona Sydney (Philip Baker Hall) umí počítat tak možná do šesti, protože víc čísel na kostkách není. Jeho ruce jsou jemně vycvičené na všechny způsoby hazardní hry a v očích mu svítí dolary, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtící epidemie - tentokrát za nemoc můžou malé opičky30. července 2020 Smrtící epidemie - tentokrát za nemoc můžou malé opičky Tým amerických vojenských lékařů, který zoufale pátrá po neznámém bacilonosiči, z nějž by bylo možné získat sérum proti nákaze, zavlečené z Afriky do Kalifornie. Boj odhodlaných expertů s […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vykoupení z věznice Shawshank9. dubna 2022 Vykoupení z věznice Shawshank Vykoupení z věznice Shawshank je americký dramatický film z roku 1994, který napsal a režíroval Frank Darabont podle novely Stephena Kinga Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank […] Posted in Speciály
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vykoupení z věznice Shawshank21. října 2021 Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33614 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58825 KB. | 05.02.2023 - 09:13:49