Kritiky.cz > Recenze knih > Sebevýchova - teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama

Sebevýchova - teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama

Sebevychova

Výchova je pro­ces, kte­rý na nás půso­bí celý život. Od naro­ze­ní až do dospě­los­ti. Ovlivňuje nás mno­hem více, než si uvě­do­mu­je­me. Vliv rodi­čů, pra­ro­di­čů, uči­te­lů, vrs­tev­ní­ků, našich spo­lu­pra­cov­ní­ků, nad­ří­ze­ných, pros­tě všech se kte­rý­mi se celý život setká­vá­me. Sebevýchova je též pro­ces dlou­ho­do­bý. Publikace Sebevýchova vám pomů­že ori­en­to­vat se v této pro­ble­ma­ti­ce. 

Kniha se sklá­dá z šes­ti čás­tí. První část se zabý­vá kon­tex­tem sebe­vý­cho­vy, jejím vyme­ze­ním, posta­ve­ním v peda­go­gic­ké teo­rii. Druhá kapi­to­la je historicko-filozofickým exkur­zem, že lid­stvo nemu­sí čekat na žád­ný zásad­ní objev, pro­to­že vše již bylo obje­ve­no a for­mu­lo­vá­no. Autor se dotý­ká růz­ných filo­so­fií růz­ných filo­so­fů a věd­ců. Např. teo­rie těch­to osob­nos­tí jako je Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau, René Descartes, Sokrates, Platón, Karl Marx, Friedrich Nietzsche a mno­ho dal­ších. Třetí kapi­to­la nahlí­ží na teo­rii sebe­vý­cho­vy v antro­po­lo­gic­ké per­spek­ti­vě. Čtvrtá část je věno­va­ná prak­tic­kým otáz­kám sebe­vý­cho­vy, kte­rá při­ná­ší meto­di­ku základ­ní­ho stup­ně auto­gen­ní­ho tré­nin­ku a dal­ší prak­tic­ké námě­ty. Další kapi­to­la je ukáz­kou mož­né popu­la­ri­za­ce téma­tu sebe­vý­cho­vy. Závěrečná část tvo­ří výkla­do­vý slov­ník sebe­vý­cho­vy. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te seznam zkra­tek pou­ži­tých v kni­ze seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, rejstřík, kte­rý usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze, pří­pad­ně vyhle­dá­vá­ní odbor­ných ter­mí­nů.

Kniha je urče­na nejen odbor­ní­kům na výcho­vu, ale také vycho­va­te­lům, rodi­čům, pra­ro­di­čům, pros­tě všem, co se chtě­jí tou­to pro­ble­ma­ti­kou nadá­le zabý­vat a není jim lhos­tej­né, jak se cho­va­jí jejich děti.

Kniha byla veli­ce zají­ma­vá a pouč­ná. Jelikož se tím­to téma­tem ráda zabý­vám, tato pub­li­ka­ce mně udě­la­la roz­hod­ně radost. Je sro­zu­mi­tel­ně a pou­ta­vá psa­ná. Není to žád­né nud­né teo­re­tic­ké čte­ní, ale zají­ma­vá son­da do naší sebe­vý­cho­vy. Myslím si, že by si jí měl pře­číst kaž­dý, co má do čině­ní s výcho­vou dětí, ať už v rodi­ně, či ve škol­ství. Jelikož jsem uči­tel­ka, bude tato kni­ha pro mě vel­kým pří­no­sem i po strán­ce pro­fes­ní. Kapitoly jsou pře­hled­ně uspo­řá­da­né. V kni­ze mě zau­ja­la část, kde autor píše o osob­nos­tech, kte­ré mají spo­ji­tost s výcho­vou. Ať už se jed­ná o psy­cho­lo­gy, psy­chi­at­ry, far­ma­ko­lo­gy, ale i peda­go­gy či filo­so­fy. Za zmín­ku roz­hod­ně sto­jí Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc., Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc., Doc. PhDr. Jiří Pelikán a mno­ho dal­ších. V pří­ruč­ce se mně líbil ter­mi­no­lo­gic­ký a výkla­do­vý slov­ník, kte­rý pomů­že lep­ší ori­en­ta­ci v této oblas­ti.

Ukázka z kni­hy:

Co je vlast­ně výcho­va?

„Výchova je však pro­ce­sem celo­ži­vot­ním a lid­ská osob­nost se výcho­vou, byť neu­vě­do­mo­va­nou, mění i v dospě­los­ti.“

Škála peda­go­ge­nie, tedy nepří­z­ni­vé­ho výchov­né­ho půso­be­ní je při­tom neo­by­čej­ně širo­ká.

Vyhnout se chy­bám ve výcho­vě není mož­né ani žádou­cí.

Sebevýchova, tj. peda­go­gic­ké ovliv­ňo­vá­ní a roz­ví­je­ní sebe sama.

„Člověk je tím, čím chce­me být a čím je naplá­no­vat být v budouc­nu. Není ničím jiným, než čím se dělá.“                        Jean Paul Sartre

„Sebevýchova je úsi­lí člo­věk změ­nit vlast­ní pova­hu či cho­vá­ní (Hartl, Hartlová)

Několik slov o auto­ro­vi:

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., půso­bí jako zástup­ce vedou­cí­ho kated­ry - Katedra peda­go­gi­ky, Pedagogické fakul­ty Univerzity Karlovy v Praze, též jako vedou­cí odbor­né­ho týmu Univerzity Karlovy, kte­rý se ve spo­lu­prá­ci s NF STOP šika­ně této pro­ble­ma­ti­ce věnu­je. Je čle­nem hlav­ní­ho výbo­ru České peda­go­gic­ké spo­leč­nos­ti - před­se­da poboč­ky Praha.
Vystudoval Pedagogickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství bio­lo­gie a rodin­né výcho­vy. Působil na střed­ní odbor­né ško­le jako uči­tel a meto­dik pre­ven­ce soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů, dále v nezisko­vé sfé­ře jako lek­tor a odbor­ný garant kva­li­fi­kač­ních kur­zů pro pra­cov­ní­ky v soci­ál­ních služ­bách. V sou­čas­né době je odbor­ným asi­s­ten­tem na Katedře škol­ní a soci­ál­ní peda­go­gi­ky PedF UK, kde se zabý­vá pře­de­vším peda­go­gic­ký­mi aspek­ty zdra­ví a kva­li­ty živo­ta a pro­ble­ma­ti­kou zdra­vot­ní gra­mot­nos­ti. Vykonává funk­ci pro­dě­ka­na pro vněj­ší vzta­hy, celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní a akre­di­ta­ce. Členem České peda­go­gic­ké spo­leč­nos­ti je od roku 2003, od roku 2010 zastá­vá funk­ci před­se­dy praž­ské poboč­ky.

  • Autor: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
  • Ilustrace: Ing.arch. Olga Badová
  • Žánr: osob­ní roz­voj, pří­ruč­ka, edi­ce Pedagogika
  • Vydáno: 2020, Vydala Nakladatelství KAZDA

Foto: Nakladatelství KAZDA

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,56027 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46892 KB. | 04.03.2021 - 13:47:08