Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > Sébastien Loeb Rally Evo

Sébastien Loeb Rally Evo

vlcsnap-2016-09-18-20h08m12s031 vlcsnap-2016-09-18-20h08m47s808

 

Jak už nám název napo­ví­dá, bude se ve hře jed­nat hlav­ně o zážit­ky z kari­é­ry Sébastiena Loeba, kte­rý je svě­tozná­mý jez­dec Rally. Tak vzhů­ru do pro­ži­tí kari­é­ry Sébastiena od jeho prvot­ních začát­ků od roku 1998 až do roku 2013.

vlcsnap-2016-09-18-20h12m00s297 vlcsnap-2016-09-18-20h11m16s656

Kariéru si v začát­cích zahra­je­te se slab­ší­mi vozy a postup­ně za Vaše záslu­hy dostá­vá­te body a pení­ze, za kte­ré si poté může­te kou­pit jiné auto. Postupným úspě­chem se Vám také ode­my­ká dal­ší obsah, tak­že si potom může­te auto i jezd­ce vyšper­ko­vat k obra­zu své­mu, tuning jízd­ních vlast­nos­tí vozi­dla nám při­jde, že až tak závrat­ně jízd­ní vlast­nos­ti na tra­ti neo­vliv­ní. Nové vozi­dlo respek­ti­ve něja­ké lep­ší, také může­te zís­kat jakým­si pro­najmu­tím, tak­že hned nezou­fej­te, že bude­te muset pořád hrát s něja­ký­mi slab­ší­mi auty. Hra nabí­zí něko­lik módů, v nichž nechy­bí samo­zřej­mě kari­é­ra, kte­rou bude­te hrát nejdéle. Tady nalez­ne­me nesčet­ně zná­mých tra­tí včet­ně Pikes Peak Hll Climb. Ve hře si pro­je­de­te tra­tě po celém svě­tě včet­ně stří­dá­ní deš­tě, sně­hu a roz­břes­ku. Co se týká obsa­hu aut je také z čeho vybí­rat, k dis­po­zi­ci máte cca 50 mode­lů od 16 výrob­ců a dal­ší spe­ci­ál­ní auta může­te zís­kat za spl­ně­ní úspě­chů v Sebastianových výzvách, ale neče­kej­te, že to bude jed­no­du­ché.

vlcsnap-2016-09-18-20h14m36s579 vlcsnap-2016-09-18-20h15m17s569

Grafika v této hře není zpra­co­va­ná do detai­lů, a tak neče­kej­te zázra­ky. Milestone se hlav­ně zamě­řil na jízd­ní vlast­nos­ti aut, což je nej­dů­le­ži­těj­ší fak­tor ve hře a to se jim oprav­du poved­lo. Ovládání není tak slo­ži­té, a tak bys­te s ním nemě­li mít žád­ný vět­ší pro­blém. Bohužel ve hře občas došlo k vylét­nu­tí z tra­ti a poté se nešlo dostat zpět na trať, což nás pěk­ně naštva­lo, pro­to­že ve hře jde o čas, kte­rý má samo­zřej­mě vliv na Vaše umís­tě­ní, za toto tedy palec dolů. Po zvu­ko­vé strán­ce si oprav­du při­jde­te, jako kdy­bys­te auto řídi­li doo­prav­dy, zvuk moto­ru Vás tady doká­že oprav­du pěk­ně roz­pá­lit.  Hra obsa­hu­je také mul­tipla­yer, ten je ale oprav­du nic moc, tak­že ani ve hře být nemu­sel. V mul­tipla­ye­ru si zahraj­te obsah z rallye a rallye-krosu, což je obsa­ho­vě vel­mi málo.

vlcsnap-2016-09-18-20h15m01s912 vlcsnap-2016-09-18-20h16m01s077

Na závěr lze říci, že hra urči­tě nesmí chy­bět ve sbír­ce fan­dům Rally, kte­ří jí jis­tě oce­ní, avšak neče­kej­te kva­lit­ní titul jako DiRT Rally. Graficky to není žád­ný zázrak, ale v této hře jde hlav­ně o rych­lost, a to oprav­du už nestí­há­te sle­do­vat dopo­drob­na okol­ní dění. V těch­to hrách se vět­ši­nou jed­ná o jed­nu hlav­ní kva­lit­ní pro­ve­dou věc na úkor dru­hé a tím hra tro­chu ztrá­cí na vyu­ži­tel­nos­ti, ale jinak je to pros­tě výzva, kte­ré se nedá odo­lat.

vlcsnap-2016-09-18-20h16m27s876 vlcsnap-2016-09-18-20h10m37s791


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Datum vydá­ní: 25.1.2016

Jazyk: ang­lic­ky

Žánr: Závodní

Výrobce: Milestone

Hodnocení: 60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36204 s | počet dotazů: 238 | paměť: 55903 KB. | 22.05.2022 - 02:43:05