Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Sean Penn

Sean Penn

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sean Justin Penn (* 17. srpen 1960, Santa Monica, Kalifornie) je ame­ric­ký herec a reži­sér, drži­tel dvou Oscarů za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli a jed­no­ho Zlatého gló­bu.

Osobní život

Penn se naro­dil v Kalifornii her­ci a reži­sé­ru Leo Pennovi a hereč­ce Eileen Ryan. Má jed­no­ho žijí­cí­ho bra­t­ra muzi­kan­ta Michaela Penna, jeho dru­hý bra­tr Chris Penn zemřel v roce 2006. Jeho pra­ro­di­če z otco­vy stra­ny byli židov­ští emi­gran­ti z Litvy a Ruska. Pennova mat­ka má ital­ské a irské před­ky.

Penn byl zasnou­be­ný s hereč­kou Elizabeth McGovernovou, násled­ně udr­žo­val vztah se Susan Sarandonovou. Média začal jeho osob­ní život zají­mat poté, co se v roce 1985 ože­nil se zpě­vač­kou Madonnou. Manželství bylo maře­no násil­ný­mi výbuchy pro­ti tis­ku, včet­ně jed­no­ho, kdy byl Penn zatčen kvů­li bití foto­gra­fa. Říká se také, že, když Penn nale­zl ve svém hote­lo­vém poko­ji papa­raz­zi­ho, pově­sil ho za kot­ní­ky z bal­kó­nu devá­té­ho pat­ra. Madonna mu věno­va­la své tře­tí album True Blue. Později byl Penn obvi­něn z trest­né­ho činu domá­cí­ho nási­lí, man­že­lé se roz­ved­li v roce 1989.

Brzy po roz­vo­du začal vztah s hereč­kou Robin Wrightovou a v roce 1991 se jim naro­di­lo jejich prv­ní dítě Dylan Frances. O dva roky poz­dě­ji se jim naro­di­lo dru­hé dítě Hopper Jack. V roce 1996 se vza­li. V roce 2007 ozná­mi­li, že se roz­vá­dě­jí, ale na jaře 2008 sdě­li­li, že spo­lu zůstá­va­jí.

Pennovým dob­rým pří­te­lem je bube­ník sku­pi­ny Metallica Lars Ulrich. Spolu s Johnnym Deppem, Mickem Hucknallem a Johnem Malkovichem Penn vlast­ní restau­ra­ci v Paříži.

Kariéra

V roce 1974 se Penn obje­vil v tele­viz­ním seri­á­lu Little House on the Prairie díky tomu, že jeho otec reží­ro­val něko­lik epi­zod. Svou kari­é­ru nastar­to­val v roce 1981 sním­kem Večerka a o rok poz­dě­ji fil­mem Nářez na ridge­mont­ské střed­ní. V roce 1983 se obje­vil v jed­né ze svých nej­lep­ších brz­kých rolí ve fil­mu Zlí hoši, kde hrál posta­vu pro­blé­mo­vé­ho mla­dí­ka Micka O’Briena.

V roce 1985 ztvár­nil Andrewa Daultona Leeho ve fil­mu Dravec a feťák. Lee byl býva­lým dro­go­vým dea­le­rem, odsou­ze­ným za špi­o­náž pro Sovětský svaz na doži­vo­tí. V roce 1998 byl pod­mí­neč­ně pro­puš­těn. Podle inter­view v brit­ském dení­ku The Guardian si poz­dě­ji Penn Leeho najal jako své­ho osob­ní­ho asi­s­ten­ta, čás­teč­ně pro­to, že se mu chtěl odmě­nit za to, že mu dovo­lil hrát ho ve fil­mu, a z čás­ti také pro­to, že Penn věří v to, že se člo­věk může napra­vit a zno­vu začle­nit do spo­leč­nos­ti.

V roce 1986 spo­lu s Christopherem Walkenem účin­ko­val ve fil­mu Na dosah, kte­rý byl zalo­žen na sku­teč­né udá­los­ti a zís­kal pří­z­ni­vou kri­ti­ku. Fanoušci i kri­ti­ka si všimli změ­ny v Pennově stav­bě těla. Penn měl sval­na­tou posta­vu a byl ve for­mě. Film byl prv­ním, kte­rý vydě­lá­val na tom, že se Penn stal sexu­ál­ním sym­bo­lem.

V roce 1991 Penn nato­čil film Indiánský posel, kte­rý se stal jeho režij­ním debu­tem. Jeho dal­ší režij­ní dílo zahr­nu­je fil­my Křižovatka smr­ti, Přísaha (oba s Jackem Nicholsonem) a Útěk do divo­či­ny. Pokračoval i jako herec, např. ve fil­mech Tenká čer­ve­ná linie, Mrtvý muž při­chá­zí nebo Sladký niče­ma. Za posled­ní dva zís­kal nomi­na­ci na Oscara.

V roce 2002 zís­kal dal­ší nomi­na­ci na Oscara ve fil­mu Jmenuji se Sam za roli Sama, dospě­lé­ho muže na úrov­ni sed­mi­le­té­ho, kte­ré­mu je pod­str­če­na jeho dce­ra, a tak ji musí vycho­vá­vat. Její inte­li­gen­ce ale pak pře­kro­čí otco­vu, dce­ra je mu sebrá­na úřa­dy a Sam si najme práv­nič­ku (Michelle Pfeiffer), aby zís­kal dce­ru zpět. Rok po tom­to fil­mu koneč­ně Oscara zís­kal díky fil­mu Tajemná řeka. V roce 2008 zís­kal dru­hé­ho Oscara za roli sku­teč­né­ho bojov­ní­ka za prá­va homose­xu­á­lů Harveyho Milka ve fil­mu Milk.


Detaily o článku Sean Penn


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,59908 s | počet dotazů: 257 | paměť: 59870 KB. | 18.08.2022 - 16:56:54