Kritiky.cz > Profily osob > Sean Connery slaví 3x30 let.

Sean Connery slaví 3x30 let.

Sean90

Před dáv­ný­mi časy, kdy ješ­tě byla pro­hi­bi­ce, Ford vyrá­běl auta pro veřej­nost a byla svě­to­vá kri­ze, se naro­dil nej­slav­něj­ší Skot, kte­rý kdy vstou­pil do ame­ric­kých fil­mů.

Když před dlou­hý­mi 60. lety vstou­pil jako prv­ní muž do bon­dov­ské­ho smokin­gu, nikdo nepo­čí­tal, že by se mohl stát kul­tov­ním her­cem, kte­rý se doká­zal stát nej­slav­něj­ším a nej­lep­ším agen­tem, kte­ré­ho znal celý svět.

DrNo

Role Jamese Bonda, v nej­slav­něj­ší Bondovce Dr. No, Seana Conneryho pro­sla­vi­la a uká­za­la všem, že nejen, že je ele­gant­ní, ale že také umí hrát. Svojí nej­slav­něj­ší role se hned tak slav­ný Skot nezba­vil a vrá­til se k ní ješ­tě v neo­fi­ci­ál­ním Bondovi - Nikdy neří­kej nikdy. Mimochodem, jeho pro­tiv­ní­kem byl na pár chvil i Jan Werich. Ano bylo to v Žiješ jenom dva­krát.

Během rolí Jamese Bonda v 60. a v 70. letech nato­čil i dal­ší úspěš­né fil­my: Vražda v Orient expre­su, Robin a Mariana, Příliš vzdá­le­ný most a v 80. letech se doká­zal odpou­tat od své­ho Bonda a nato­čil i dal­ší úspěš­né (i kul­tov­ní) fil­my jako Jméno růže, Hon na ponor­ku a samo­zřej­mě tře­tí­ho a nej­slav­něj­ší­ho Indiana Jonese - Indiana Jones a Poslední kří­žo­vá výprava.

Jones

V 90. Letech už v mla­dém stá­ří neza­há­lel a nato­čil dal­ší slav­né fil­my, na kte­ré vel­mi dob­ře fanouš­ci vzpo­mí­na­jí. Robin Hood: Král zboj­ní­ků, Šaman Johna McTiernana a jeho nej­slav­něj­ším fil­mem v rám­ci 90. se stal vel­ko­hit Skála, kte­rá pro zku­še­né­ho her­ce v 66. letech byla vel­mi snad­ná. Své zku­še­nos­ti mohl v kli­du pře­dat svým násle­dov­ní­kům, kte­ří bohu­žel skon­či­li na B fil­mech (mož­ná i C, jak se dá říct). Ano, mlu­vím o tobě Nicolasi Cagei.

Skala

Poslední rolí, kte­rá by se dala říci za hlav­ní, byl film „úspěš­né­ho“ reži­sé­ra Stephena Norringtona, kte­rý chtěl navá­zat na své prv­ní 3 fil­my. Čtvrtý film reži­sé­ra z roku 2003 - Liga výji­meč­ných byl vel­ký pro­pa­dák, a tak pro Seana Conneryho, dokon­ce i pro auto­ra prv­ní­ho Bladeho, to byl posled­ní film.

Sean Connery se už v žád­ném fil­mu neob­je­vil a nada­bo­val pou­ze „jakousi 3D blbost“ z roku 2012 (Sir Billi). Od té doby se už v žád­ném fil­mu neob­je­vil a uží­vá si své­ho důcho­du, tan­ti­ém a samo­zřej­mě slá­vy z toho, že lidé na něj vzpo­mí­na­jí v dob­rém.

To že se naro­dil ve Velké Británii, tak zís­kal díky své­mu umu titul Sir, potom fran­couz­ský titul  koman­dér Řádu umě­ní a lite­ra­tu­ry a dal­ší ceny. Samozřejmé i fil­mo­vé, jako Oscara za film Neúplatní (Nejlepší herec ve ved­lej­ší roli) a samo­zřej­mě i zís­kal i hor­ší ceny jako Razzies (Zlatá mali­na). Za dva fil­my Past a Mstitelé.

Sean Connery si už uží­vá zaslou­ži­lé­ho důcho­du a ve svých 90. letech neztrá­cí nic ze své­ho šar­mu, a tak mu pře­je­me mno­ho zdra­ví a lás­ky a ješ­tě mno­ho dal­ších let, ve kte­rých s lás­kou vzpo­mí­ná­me na jeho nej­slav­něj­ší role.


Foto: Hollywood Pictures, 1989 Lucasfilm Ltd, United Artists & Times of Hollywood

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,79812 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53373 KB. | 17.04.2021 - 00:54:22
X