Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy

Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy

Zemětřesení v Indickém oce­á­nu a násled­ná niči­vá vlna tsuna­mi změ­ni­la na sklon­ku loň­ské­ho roku svět. Rázem je nás o 160 tisíc méně. Životy se už niko­mu neda­jí vrá­tit. Pomáhat se však může.

Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ orga­ni­zu­je v Praze bene­fič­ní akce, aby pomoh­lo shro­máž­dit pro­střed­ky na obno­vu zni­če­né Srí Lanky. Poradkyní a drži­tel­kou fon­du je Sunila Abeysekera žijí­cí na Srí Lance. Před něko­li­ka lety obdr­že­la nej­vyš­ší cenu v oblas­ti lid­ských práv udě­lo­va­nou Spojenými náro­dy. Iniciátorkou „Umělců“ je Gayathri Khemadasa, srí­lan­ská pia­nist­ka.

 

Dopis Gayathri Khemadasy

 

Česká repub­li­ka, Praha 15. led­na 2005

 

Žiji v Praze téměř deset let. Přistěhovala jsem se za svo­jí sestrou, kte­rá sem odje­la těs­ně před Sametovou revo­lu­cí v roce 1989, aby se věno­va­la stu­diu na ČVUT.

Vyrůstala jsem v hud­bě. Můj otec je Premasiri Khemadasa, jeden z nej­vý­znam­něj­ších asij­ských skla­da­te­lů. Vystupovala jsem popr­vé ve dva­nác­ti letech v otco­vě ope­ře „Manasa Vila“. Jde o prv­ní ope­ru, kte­rou napsal Srílančan. Náš domov v Colombu, hlav­ním měs­tě Srí Lanky, je mís­tem, kde se setká­va­jí nej­růz­něj­ší uměl­ci. Podobně jako zde disi­den­ti za tota­li­ty, usi­lu­jí o lep­ší svět.

 

Když mys­lím na Srí Lanku, vyba­ví se mi jih toho­to ost­ro­va blíz­ko měs­ta Hambantota. Miluji, jak se tam setká­vá moře s kra­ji­nou suchou téměř jako poušť. Když jsem sly­še­la, že tolik tisí­ců lidí, pře­de­vším chudých rybá­řů s rodi­na­mi, zabi­ly tsuna­mi, vědě­la jsem, že musím něco udě­lat. To je důvod, proč prá­vě teď orga­ni­zu­ji bene­fič­ní kon­cer­ty.

 

Vaše Gayathri Khemadasa 


První akcí sdru­že­ní budou bene­fič­ní kon­cer­ty

Jako počá­tek svých bene­fič­ních udá­los­tí si sdru­že­ní „Umělci pro Srí Lanku“ zvo­li­lo pátek 4. úno­ra. V ten­to den totiž sla­ví Srí Lanka Den nezá­vis­los­ti (nezá­vis­lost na Britském impé­riu zís­ka­la v roce 1948).

První úno­ro­vý víkend 4. – 6. úno­ra bude pat­řit bene­fič­ním kon­cer­tům. V domě Zpěváckého spol­ku Hlahol (Masarykovo nábře­ží 16, Praha 1) vystou­pí Gayathri Khemadasa na třech sólo­vých kla­vír­ních kon­cer­tech . Její kon­cert­ní pro­gram se sou­stře­dí na kla­sic­kou hud­bu minu­lé­ho sto­le­tí, hlav­ně na čes­ké skla­da­te­le, jaký­mi jsou Miroslav Kabeláč, Jaroslav Pelikán a Leoš Janáček. Zahraje také sklad­by Philipa Glasse a Erika Satieho. Začátek kon­cer­tů je v pátek 4. úno­ra a sobo­tu 5. úno­ra od 20:00 hodin a v nedě­li 6. úno­ra od 15:00 hodin.

Dále se v nedě­li 6. úno­ra od 18:00 hodin v taneč­ním a umě­lec­kém klu­bu Roxy v Dlouhé uli­ci usku­teč­ní bene­fič­ní kon­cert , v jehož rám­ci vystou­pí čes­ké hudeb­ní kape­ly Umakart, Khoiba, Roe Deer, Lety Mimo a Al Yaman.

Vstupenky na kon­cer­ty v Hlaholu v hod­no­tě 200 Kč pro­dá­vá poklad­na Divadla Archa, Na  Poříčí 26, Praha 1, tel.: 221 716 333, e-mail: [email protected] . Pokladna je ote­vře­na pon­dě­lí - pátek od 10:00 do 18:00 hodin.

Vstupenky na kon­cert v Roxy v hod­no­tě 150 Kč jsou k sehná­ní v síti Ticketpro a Ticketstream.

 

Další akcí jsou projekce filmů v kině Aero a Světozor

KINO AERO (Biskupcova 31, Praha 3) uve­de ve stře­du 9. úno­ra od 20:30 hodin film  Ahas Gauva (1974)) srí­lan­ské­ho reži­sé­ra Dharmasena Pathiraji.

Snímek sle­du­je osu­dy mla­dé­ho, vzdě­la­né­ho, ale chudé­ho muže v Kolombu, kte­rý si nemů­že najít prá­ci. Z jed­né stra­ny se jed­ná o „hip­py“ film (srí­lan­ské­ho sty­lu s mini­suk­ně­mi, uctí­vá­ním pří­ro­dy a kyta­rou). Z dru­hé stra­ny je to film zob­ra­zu­jí­cí zou­fa­lé­ho muže, kte­rý se zaple­te se zlo­či­nem.

Dharmasena Pathiraja se nechá­vá inspi­ro­vat čes­ko­slo­ven­skou a pol­skou „rea­lis­tic­kou” kine­ma­to­gra­fií a fil­my radi­kál­ní­ho akti­vis­ty Jean-Luc Godarda. Pathiraja vne­sl jako jeden z mála rea­lis­mus do srí­lan­ské kine­ma­to­gra­fie. Celé své reži­sér­ské smě­řo­vá­ní napřel pro­ti jed­no­du­ché bolly­wo­od­ské taneč­ní podí­va­né, kte­rou se srí­lan­ská divác­ká obec nechá­vá tolik okouz­lo­vat. Ačkoliv byl pova­žo­ván za jed­no­ho z hlav­ních srí­lan­ských nových talen­tů, na pat­náct let (1980-94) se odml­čel. Žádný pro­du­cent nechtěl totiž pod­po­řit jeho prá­ci. F ilmo­vý­mi kri­ti­ky je ovšem pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­lep­ších fil­mo­vých reži­sé­rů na Srí Lance za posled­ních 30 let.

(Sinhálská ver­ze, ang­lic­ké titul­ky, simul­tán­ní pře­klad do češ­ti­ny, 110 minut, čer­no­bí­lý).

KINO SVĚTOZOR (Vodičkova 41, Praha 1) uve­de ve čtvr­tek 10. úno­ra od 20:30 dal­ší Pathirajiho film Bambaru Avith (v pře­kla­du Přiletěly vče­ly). Tento Pathirajův mis­trov­ský kou­sek z roku 1978 se ode­hrá­vá v malé rybář­ské ves­nič­ce. Hvězdou fil­mu je Vijaya Kumaratunga , srí­lan­ský silák a sexy idol („asij­ský Marlon Brando“). Kumaratunga zde před­sta­vu­je bri­lant­ní­ho, nála­do­vé­ho, robust­ní­ho svůd­ce bez srd­ce.

Jeho sku­teč­ný život byl stej­ně pohnu­tý. Byl zavraž­děn deset let po pre­mi­é­ře toho­to fil­mu kvů­li své­mu angaž­má v poli­ti­ce. Jeho žena Chandrika Kumaratunga se sta­la pre­zi­dent­kou Srí Lanky a je jí dosud.

Bude pro­mít­nu­ta ori­gi­nál­ní sinhál­ská ver­ze s ang­lic­ký­mi titul­ky a se simul­tán­ním čes­kým pře­kla­dem do slu­chá­tek.

 

Ahas Gauva a Bambaru Avith jsou dvě kla­sic­ká díla svě­to­vé nezá­vis­lé kine­ma­to­gra­fie, na zápa­dě zce­la nezná­mé. V České repub­li­ce budou mít svou pre­mi­é­ru. Hudbu k obě­ma fil­mům zkom­po­no­val otec Gayathri Khemadasy, kte­rý je nej­zná­měj­ším srí­lan­ským hudeb­ním skla­da­te­lem.

 

Jeff Hush , reži­sér, pro­du­cent a jeden z orga­ni­zá­to­rů hnu­tí „Umělci pro Srí Lanku“ k těm­to pro­jek­cím uve­dl: „ Minimální cena líst­ku je v obou pří­pa­dech 100 Kč, ale divá­ci mohou zapla­tit více, budou-li chtít. Na začát­ku kaž­dé pro­jek­ce by měly být pro­mít­nu­ty krát­ké fil­my z naše­ho roz­ho­vo­ru se Sunilou Abeysekera , naší hlav­ní porad­ky­ní na Srí Lance. Ta zís­ka­la v roce 1998 nej­vyš­ší cenu za lid­ská prá­va udě­lo­va­nou OSN. Dalšími drži­te­li této ceny jsou např. Nelson Mandela, Martin Luther King, U Thant či Eleanora Rooseveltová.“

 Projekce ve Francouzském insti­tu­tu 

V pátek 11. a  18. úno­ra pro­běh­nou prav­dě­po­dob­ně ve 20:00 hodin ve Francouzském insti­tu­tu v Praze (Štěpánská 35, Praha 1) pro­jek­ce dvou fil­mů Lestera Jamese Periese, a to Nidhanaya (1970, v pře­kla­du Poklad) a Golu Hadawatha (1968, v pře­kla­du Němé srd­ce). Opět by mělo jít o sinhál­ský ori­gi­nál, ten­to­krát s fran­couz­ský­mi titul­ky a simul­tán­ním čes­kým pře­kla­dem.

O Periesovi se také nezříd­ka hovo­ří jako o nej­vý­znam­něj­ším srí­lan­ském fil­ma­ři, ale na roz­díl od Dharmasena Pathiraji, kte­rý uplat­ňu­je akti­vis­tic­ky rea­lis­tic­ký pří­stup jako Jean-Luc Godard, se Peries drží kla­sic­ké výstav­by fil­mu podob­ně jako vel­ký fran­couz­ský reži­sér Jean Renoir.

V roce 2003 byl oce­něn Felliniho Zlatou medai­lí na MFF v Cannes, kte­rou zís­kal (spo­leč­ně s Clintem Eastwoodem) za celo­ži­vot­ní dílo a záslu­hy.

Akce již pod­po­ři­li

Producent a reži­sér Ondřej Trojan, reži­sé­ři Jan Hřebejk, Václav Marhoul a Igor Chaun, spi­so­va­tel Michal Viewegh, sce­náris­ta Petr Jarchovský, her­ci Tomáš Hanák, Jan Budař, Honza Slovák, Jaroslav Dušek, Marek Vašut, hous­list­ka Gabriela Demeterová, zpě­vák Miro Žbirka a hudeb­ní skla­da­tel Petr Ostrouchov.

O dal­ších akcích sdru­že­ní „Umělci pro Srí Lanku“ bude­te prů­běž­ně infor­mo­vá­ni.

Kontakty:

www.artistsforsrilanka.org , www.buddhastooth.com

Jeff a Gayathri: [email protected]

Tiskový ser­vis:

Pavlína Fechterová, Martina Reková:

[email protected] , [email protected]

Naďa Machková (roz­ho­vo­ry, foto, info): 777 556160, [email protected]

Akreditace na kon­cer­ty: Julie Včeláková – [email protected]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72978 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55877 KB. | 24.05.2022 - 02:10:37