Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Herní aktuality > SCS Software podporuje Ukrajinu

SCS Software podporuje Ukrajinu

ETS22a
ETS22a

24. úno­ra 2022 zaú­to­či­ly rus­ké vojen­ské síly na svo­bod­nou Ukrajinu, kte­rá se nachá­zí v těs­né blíz­kos­ti České repub­li­ky, kde síd­lí naše stu­dio a tým. Od toho dne jsme všich­ni zůsta­li v šoku a s vel­mi hlu­bo­kou boles­tí v srd­ci. Všechny naše myš­len­ky jsou s těmi lid­mi a jejich rodi­na­mi, kte­ří trpí straš­li­vý­mi násled­ky vše­ho, co se nad Ukrajinou v posled­ních dnech děje. Rádi bychom ozná­mi­li pro­hlá­še­ní naší spo­leč­nos­ti: Stavíme se pro­ti inva­zi na Ukrajinu. Hluboce odsu­zu­je­me ten­to akt agre­se, pro kte­rý nee­xis­tu­je žád­ný důvod ani omlu­va.

Přestože jsou naše týmy nad­ná­rod­ní, jádro spo­leč­nos­ti má koře­ny v Praze v České repub­li­ce. Historie naší země nese paměť smut­ných udá­los­tí, kte­ré vel­mi podob­ně rezo­nu­jí s tím, co se v posled­ních dnech, týd­nech a měsí­cích děje na Ukrajině. Vidíme vel­mi blíz­kou para­le­lu s tím, co se zde ode­hrá­lo v letech 1938 a 1968, a zane­chá­vá v nás hlu­bo­ké oba­vy a plno emo­cí a boles­ti, že moder­ní svět musí být zno­vu svěd­kem tak straš­ných časů.

Jakmile jsme se dozvě­dě­li o této kata­stro­fál­ní zprá­vě, celá spo­leč­nost oka­mži­tě obrá­ti­la 100% své pozor­nos­ti a ener­gie na hle­dá­ní způ­sobů, jak může­me poskyt­nout pomoc a pod­po­ru potřeb­ným, smě­rem k těm, kte­ří jsou smut­ný­mi dopa­dy vál­ky posti­že­ni nej­ví­ce.

Jsme v úzkém kon­tak­tu s něko­li­ka cha­ri­ta­tiv­ní­mi orga­ni­za­ce­mi, kte­rým jsme již posla­li přes 20 000 €, a dal­ší tako­vá pří­má finanč­ní pomoc z naší stra­ny při­jde v násle­du­jí­cích dnech a týd­nech. Přesunuli jsme také část naše­ho týmu, aby oka­mži­tě začal pra­co­vat na tolik potřeb­ném DLC - ukra­jin­ském balíč­ku Paint Jobs Pack, kte­rý se sna­ží­me co nejdří­ve uvést do obcho­du Steam Store a z jehož výtěž­ku hod­lá­me věno­vat 100 % potřeb­ným.

Kromě toho vše­ho se také sna­ží­me pod­po­ro­vat čle­ny naše­ho týmu, jak jen to jde. Několik našich kole­gů pochá­zí z Ukrajiny. Zavázali jsme se, že jim a jejich rodi­nám poskyt­ne­me veš­ke­rou mož­nou pod­po­ru, ať už se jed­ná o finanč­ní pod­po­ru na pří­pad­né více­ná­kla­dy, kte­ré by moh­li mít v těch­to těž­kých časech, před­čas­né výpla­ty, pod­po­ru dušev­ní­ho zdra­ví, dny vol­na navíc nebo spe­ci­ál­ní a fle­xi­bil­ní pra­cov­ní dobu, nebo dokon­ce o poskyt­nu­tí firem­ních pro­stor a záze­mí pro uby­to­vá­ní. Neděláme to jen jako fir­ma, pro­to­že dostá­vá­me čet­né zprá­vy od téměř všech čle­nů naše­ho týmu, že se při­po­ju­jí k cha­ri­ta­tiv­ním orga­ni­za­cím a pod­po­ru­jí je, posky­tu­jí deky, oble­če­ní, hygi­e­nic­ké a zdra­vot­nic­ké potře­by a dal­ší před­mě­ty do cha­ri­ta­tiv­ních sbí­rek a dal­ší.

Temné a těž­ké časy jsou tady a my víme, že teď je čas, abychom všich­ni drže­li při sobě a pomá­ha­li, jak jen může­me, ať už jako jed­not­li­vec, nebo jako kolek­tiv, tým nebo fir­ma. Svět zare­a­go­val a exis­tu­je mno­ho způ­sobů, jak se kaž­dý z nás může při­po­jit a pod­po­řit ty, kte­ří byli posti­že­ni tou­to straš­nou vál­kou. My, jako tým SCS Software, plá­nu­je­me i v nad­chá­ze­jí­cí budouc­nos­ti pokra­čo­vat v pod­po­ře a posky­to­vá­ní pomo­ci, ať už by se jed­na­lo o pří­mý finanč­ní dar z pro­de­je našich her, nebo o jaký­ko­li jiný způ­sob, kte­rý obje­ví­me.

Naše mod­lit­by a nadě­je jsou s vámi, Ukrajino.


Foto: SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Jedná o překlad oficiálního článku z blogu SCS Software a do češtiny jej přeložil Jiří Borový.

  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Auspicia (S04E01)27. června 2022 Westworld - Auspicia (S04E01) Je tomu dva roky, co šla třetí série Westworldu. Dolores, "počítačový mozek lidstva"... lidé... počítače byly zničeny. A po sedmi seriálových letech se vracíme do světa technologie […] Posted in TV Recenze
  • Jitřní záře27. června 2022 Jitřní záře Jedná se o 6 dílnou seriálovou sérii, kterou můžeme zhlédnout pouze na internetové televizi Voyo. Premiéra na Voyo v ČR byla 10.6.2022, poté přidávají nový díl každý pátek, je však škoda, […] Posted in TV Recenze
  • Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii27. června 2022 Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii ,,Lidé jako vy vymírají.´´ ,,Možná ano, pane. Ale dneska ne´´. Poslední dvě věty z prvního traileru na Top Gun: Maverick jakoby částečně reflektovali kariéru Toma Cruise a dokázali […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Pražský snímek "White Bird: A Wonder Story" s Gillian Andersonovou, má premiérový trailer27. června 2022 Pražský snímek "White Bird: A Wonder Story" s Gillian Andersonovou, má premiérový trailer White Bird: A Wonder Story, který se natáčel v České republice v prvních měsících roku 2021, se dočkal prvního oficiálního traileru před plánovaným datem premiéry v USA 14. října 2022. V […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti27. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti Boba Fett (Temuera Morrison), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Din Djarin (Pedro Pascal) a jejich spojenci se definitivně pouští do osudové bitvy.......Finále sedmidílného seriálu The Book of […] Posted in TV Recenze
  • Muž z Toronta26. června 2022 Muž z Toronta Vlatně tu není moc, co komentovat. Klasická béčková komedie kde Kevin Hart hraje Kevina Harta a snaží se vytěžit co nejvíc co nejvíce dolarů ze vtipů o své výšce, které ovšem přestanou po […] Posted in Filmové recenze
  • Včela na mušce - 40 %26. června 2022 Včela na mušce - 40 % I velmi zkušený komediální herec chce, aby jej v televizi a na internetu viděli pravidelně. Jedním z herců, který už má vyděláno a snaží se vrhnout do nových projektů, je Rowan Atkinson. […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87648 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56690 KB. | 28.06.2022 - 04:15:32