Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.

SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.

madam chic
madam chic

Kniha urče­ná na prv­ní pohled výhrad­ně pro ženy. A na dru­hý pohled pro tako­vé ženy, co si s obli­bou lis­tu­jí v časo­pi­sech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdá­ní kla­me. Slovo úro­veň, jež kono­tu­je pes­trou pale­tu význa­mů, mnoh­dy i nega­tiv­ně zabar­ve­ných, by se zde dalo nahra­dit slo­vem důstoj­nost.

„Stylově, s půva­bem a ele­gan­cí může žít kaž­dá z nás. Nezáleží na vaší minu­los­ti, na tom, jaké jste měla dět­ství, jak jste se cho­va­la vče­ra nebo dokon­ce před hodi­nou. Nezáleží na tom, kolik máte peněz…“

A na čem tedy zále­ží? To najde vní­ma­vý čte­nář vepsá­no mezi řád­ky. A jaké jsou základ­ní rysy člo­vě­ka na úrov­ni? Tak napří­klad schop­nost žít v pří­tom­nos­ti, mít sou­cit, pre­zen­ta­ce. Prezentace? To zna­me­ná mimo jiné necho­dit doma ve vyta­ha­ných tep­lá­cích s dírou, popř. se zaši­tou dírou. A tak­též schop­nost vytvo­řit si z něko­li­ka kous­ků kva­lit­ní­ho oble­če­ní uni­ver­zál­ní šat­ník. A tak­též umě­ní být upra­ve­ná za kaž­dých okol­nos­tí. Jedné z dal­ších kapi­tol domi­nu­je výzva udr­žo­vat doma pořá­dek. Pořádek, tedy jeho udr­žo­vá­ní, je zde popi­so­ván jako ces­ta k osob­nost­ní­mu růstu.

V kapi­to­le Kouzlo kon­ver­za­ce jsou dopo­ru­če­ní, jak kul­ti­vo­vat svůj pro­jev, jak se vyhý­bat vul­ga­rismům a to i v pří­pa­dě, že nás nikdo nesly­ší… A tak­též je o tom, že dob­ré pří­kla­dy táh­nou. „Takový člo­věk nás inspi­ru­je k tomu, abychom pou­ží­va­li vybra­něj­ší slov­ník, vypus­ti­li výplň­ko­vá slo­va, vul­ga­rismy a nespi­sov­né výra­zy.“

Co k tomu dodat? Pod „lev­ný­mi“ pouč­ka­mi zará­mo­va­ný­mi výzva­mi ke změ­ně a osob­nost­ní­mu růstu se hlou­bě­ji pod povr­chem skrý­va­jí důle­ži­té prav­dy. Pravdy o tom, že není tře­ba dělat věci na efekt, ale o tom, že způ­sob, jakým se sta­rá­me o sebe a své oko­lí, zrca­dlí násled­ně stav naší mys­li.  A závě­reč­ná myš­len­ka, že nemů­že­me změ­nit věci kolem sebe, ale náš pří­stup k nim, je sice vypůj­če­ná z antic­ké filo­zo­fie, ale přes­to, nebo mož­ná prá­vě pro­to, je vše­o­bec­ně plat­ná a nad­ča­so­vá. S Madame Chic na úrov­ni se tak­to může stát kni­ha, ke kte­ré se může­me pra­vi­del­ně vra­cet, ve kte­ré může­me hle­dat inspi­ra­ci, jak kul­ti­vo­vat svůj život­ní styl ku pro­spě­chu naše­mu, ale i naše­ho oko­lí...

„Lidé na úrov­ni jsou si neo­chvěj­ně vědo­mi toho, že jim život chys­tá různá pře­kva­pe­ní. Nahlížejí na něj jako na úžas­né dob­ro­druž­ství a zají­ma­vou výzvu, kte­rou při­jí­ma­jí celou svou bytos­tí.“

SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrov­ni: aneb jak být ele­gant­ní kaž­dý den. Mladá Fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4016-7.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89567 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56647 KB. | 02.07.2022 - 17:04:36