Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Schindlerův seznam - Schindler’s List

Schindlerův seznam - Schindler’s List

//
//

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů Stevena Spielberga. Krásně zpra­co­va­né váleč­né dra­ma z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Příběh se ode­hrá­vá v oku­po­va­ném Polsku do kte­ré­ho při­jíž­dí Oskar Schindler, coby neú­spěš­ný obchod­ník, ale s vizí o bohat­ství.
Oskar Schindler při­jíž­dí roku 1939 do pol­ské­ho měs­ta Krakov kde chce změ­nit svo­ji pověst neú­spěš­né­ho pod­ni­ka­te­le. Jako člen nacis­tic­ké stra­ny si se svým důvti­pem a šar­mem zís­ká­vá „přá­te­le“ v kaž­dém odvět­ví nacis­tic­ké maši­né­rie, kte­ré poslé­ze vyu­ží­vá ve svůj pro­spěch. Odkoupí sta­rou továr­nu na kra­ji židov­ské­ho ghet­ta za úče­lem vyrá­bět kovo­vé pro­duk­ty pomo­cí židov­ských pra­cov­ní­ků, kte­ré pro něj nají­má sta­rý účet­ní židov­ské­ho půvo­du Itzhak Stermann.

V roce 1943 je vydán roz­kaz na likvi­da­ci Krakovského ghet­ta a pře­mís­tě­ní židů do pra­cov­ní­ho tábo­ra, kte­rý si jako svůj pod­nik nechal posta­vit Aman Goeth, němec­ký důstoj­ník. Goeth nemá žád­né výčit­ky a na židy pohlí­ží pou­ze jako na pra­cov­ní hmo­tu do kte­ré si může stří­let a kopat. Poté, co při­chá­zí roz­ka­zy o pře­su­nu­tí židů do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra Osvětim, to ovšem zna­me­ná jis­tou smrt pro Shindlerovy pra­cov­ní­ky.

Z obchod­ní­ka se náh­le stá­vá spa­si­tel a nechá vykou­pit přes 1000 židů, čímž jim zachra­ňu­je živo­ty. Přesouvá je do nové továr­ny v Československu, avšak vál­ka kon­čí a Schindler, coby člen nacis­tic­ké stra­ny, musí uprch­nout. Film je nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti při kte­ré oprav­du Oskar Schindler zachrá­nil „celé gene­ra­ce“ židů. Celý film je nato­čen v krás­ném čer­no­bí­lém pro­ve­de­ní, což mu ješ­tě více při­dá­vá na auten­tič­nos­ti.
//
//

Jeden z nej­lep­ších fil­mů vůbec. Krásné, reál­né dra­ma, při kte­rém se nemu­sí­te sty­dět za pří­pad­né slzy.

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Vložil Gui, 14. Září 2008 - 19:56


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,65607 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55745 KB. | 19.05.2022 - 20:09:57