Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Scenárista Star Treku pomůže začínajícím tvůrcům. Česká televize spouští nový projekt pro studenty.

Scenárista Star Treku pomůže začínajícím tvůrcům. Česká televize spouští nový projekt pro studenty.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sedm stu­den­tů, jeden semestr, jeden uči­tel, nový seri­ál. Česká tele­vi­ze ve spo­lu­prá­ci s FAMU, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a JAMU spouš­tí uni­kát­ní pro­jekt, jehož cílem je při­pra­vit pilot­ní scé­nář nové­ho seri­á­lu České tele­vi­ze. Práce stu­den­tů po celou dobu pove­de ame­ric­ký sce­náris­ta Harold Apter, jenž má na svém kon­tě napří­klad kul­tov­ní seri­ál Star Trek: Nová gene­ra­ce.

 „Jedná se o jis­tý prů­lom nejen ve spo­lu­prá­ci FAMU, UTB Zlín, JAMU a České tele­vi­ze, ale i o prů­lom v ori­en­ta­ci stu­dií na ško­lách smě­rem k tele­viz­ní dra­ma­tur­gii na úrov­ni tak­zva­né qua­li­ty TV. Ještě v pro­sin­ci by měly pro­běh­nout roz­ho­vo­ry nad vybra­ný­mi téma­ty a pad­nout roz­hod­nu­tí, na kte­rém z nich budou stu­den­ti dál pra­co­vat. Zkušený a úspěš­ný ame­ric­ký sce­náris­ta Harold Apter bude těm­to fázím vývo­je v Praze oso­bě pří­to­men. Následně budou dopra­co­vá­ny námět a synop­se na pilot­ní díl, pří­pad­ně draft scé­ná­ře,“ říká garant stu­dent­ských stá­ží České tele­vi­ze Ivo Mathé.

 Program odstar­tu­je v sobo­tu 5. pro­sin­ce. Po čtr­náct dnů se pak bude Harold Apter, kte­rý se podí­lel i na seri­á­lech Ochránce nebo Walker, Texas Ranger, se stu­den­ty setká­vat na worksho­pech a díl­nách a násled­ně pove­de své lek­ce přes on-line plat­for­my. Závěrečný workshop, kte­ré­ho se Harold Apter zúčast­ní, je naplá­no­ván na bře­zen. Jméno stu­den­ta, kte­rý před­sta­ví osmi až šest­nác­ti­díl­ný seri­ál na pro­gra­mo­vé radě České tele­vi­ze, pak bude zná­mo v červ­nu.

 „Prohloubení prak­tic­kých zku­še­nos­tí mla­dých sce­náris­tů a reži­sé­rů s tele­viz­ní­mi žán­ry pova­žu­je­me za zásad­ní věc pro úspěš­nou budouc­nost čes­ké audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­by. Po žán­ro­vých cvi­če­ních nyní při­chá­zí­me s ješ­tě hlub­ším mode­lem spo­lu­prá­ce s umě­lec­ký­mi vyso­ký­mi ško­la­mi, kdy se Česká tele­vi­ze zava­zu­je ke spo­leč­né výro­bě vítěz­né­ho pro­jek­tu, kte­rý vyjde z orga­ni­zo­va­né­ho worksho­pu s reno­mo­va­ným ame­ric­kým lek­to­rem,“ při­bli­žu­je ředi­tel vývo­je České tele­vi­ze Jan Maxa.

 V komi­si, kte­rá vybe­re vítě­ze, zased­ne kro­mě Harolda Aptera děkan praž­ské FAMU Pavel Jech, děkan­ka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jana Janíková, pro­fe­sor brněn­ské JAMU Jan Gogola a zástup­ci České tele­vi­ze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,50263 s | počet dotazů: 264 | paměť: 59921 KB. | 19.08.2022 - 21:59:06