Kritiky.cz > Filmové premiéry > SCARY MOVIE III.

SCARY MOVIE III.

Další „děs­nej biják“ úto­čí na naše brá­ni­ce..........Po úspě­chu prv­ních dvou dílů při­chá­zí dal­ší a vypa­dá, že mno­hem drs­něj­ší pokra­čo­vá­ní.
Tentokrát tře­tí díl opus­ti­li brat­ři Waysové a nastu­pu­je David Zucker. Tvůrce kla­sic­kých paro­dii jako Připoutejte se, pro­sím! nebo Bláznivá stře­la. Nejen, že má beze­spo­ru talent na blá­ni­vé kome­die, ale ješ­tě tře­tí díl pojis­til, vlo­že­ním paro­dic­kých legend, jako je beze­spo­ru Charlie Sheen a Leslie Nielsen (v roli pre­si­den­ta). Jinak původ­ní osa­zen­stvo z před­cho­zích dílů zůstá­vá.
Myslím, že je oprav­du na co se těšit.
Samozřejmě na shléd­nu­tí by se měli při­pra­vit nejen fanouš­ci horo­rů, kte­ří oce­ní naráž­ky v před­cho­zích dílech.
Zdá se, že prv­ní díl měl úspěch, dru­hý těž, uvi­dí­me co troj­ka. Podle mého názo­ru, při děs­ném bijá­ku nehro­zí, že dal­ší díl neu­spě­je. Do éte­ru se dosta­ly již upou­táv­ky, např. z uká­zek: naráž­ka na film Ti dru­zí, kde asis­tu­je Michael Jackson sto­jí za to. Snad nebu­dou dob­ré jen ukáz­ky, ale i celý film.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,49371 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54150 KB. | 17.04.2021 - 07:01:58
X