Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scary Movie-Děsnej biják

Scary Movie-Děsnej biják

Tihle fil­mo­vý tee­nage­ři jsou v posled­ní době totál­ně v prdeli.Zcela vytří­be­ným úka­zem toho­to je páre­ček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bez­mezně milu­jí a svo­jí lás­ku si pro­ka­zu­jí do hra­ni­ce PG-13, ale jejich idyl­ku naru­šil mas­ko­va­ný zabi­ják, kte­rý si jako svou prv­ní oběť vybral Drew Beckerovou (Carmen Electra) ze stra­ny 54.A na řadu při­chá­ze­jí dal­ší a Cindy a její kama­rá­di dostá­va­jí výhruž­né vzkazy.že by se snad vrá­til rybář, kte­ré­ho par­tič­ka přá­tel kdy­si pře­je­la, okradla a hodi­la do moře…?Scary Movie je paro­die, a mě se o tom nechce moc psát.Takže jen ve zkratce-tenhle film kro­mě všech základ­ních willaim­so­no­vek (Vřískot 1, 2, 3, Tajemství loň­ské­ho léta, Dawsonův svět) paro­du­je tře­ba v závě­ru Obvyklí pode­zře­lí (a logic­ky jejich geni­ál­ní závěr), na krát­ko Matrixe, Šestý smy­sl nebo Záhadu Blair Witch.Tím jsem teď ušet­řil tro­chu času, kte­rý mi zbý­vá před tím než used­nu před tele­vi­zi a mohu se pus­tit do samot­né­ho jádra recen­ze…

Režisérem toho­to fil­mu je Keenen Ivory Wayans, člen obsáh­lé Waynsovic rodi­ny a reži­sér fil­mů jako tře­bas Dostanu tě syčá­ku nebo Nevyhrožuj a herec (Glimmer Man).Scénáristy toho­to „zázra­ku“ jsou krom něko­li­ka jiných i dal­ší brat­ři z řad Wayansových (Shawn, Marlon).Výsledek kola­bo­ra­ce této rodin­ky je pře­kva­pi­vě úspěš­ný a dost zábavný-tedy pokud zná­te všech­ny fil­my, jme­no­va­né v dru­hém odstavci.Pokud ano, má to pro vás dvě výho­dy: z á se bude víc bavit a za bé, až bude­te film sle­do­vat s par­tič­kou svých vyhu­le­ných kama­rá­dů, může­te se „blej­sk­nout“ poznám­ka­mi typu: to je z Obvyklých pode­zře­lých atd., čímž si zajis­té zís­ká­te úctu (po dobu trvá­ní jejich „sta­vu“).

Jinak se ve fil­mu najde pár dob­rých hlá­šek typu: „Jaký je tvůj oblí­be­ný horror?“ „Kazaam s Shagem.“ „To ale pře­ce není horror!“ „Tak to jsi nevi­děl hrát Shaga!“ atd. atd.Jinak zaru­če­ně nej­vtip­něj­ší posta­vou je Doofus, kte­rý je odka­zem na Arquettovu posta­vu Deweyho z Vřískotu, až na to, že Doofus je totál­ní debil…Ale nic není jak se zdá.

A tak je to i s tím­to filmem.Bude se hod­ně smát, a dob­ře bavit, ale po shléd­nu­tí nebu­de­te mít pocit, že to má navíc než na 60% a pokud vás něco utvr­dí o zvý­še­ní sta­vu pro­cent, jako tře­ba mě, tak to bude asi závě­reč­ná paro­dii mnou tak milo­va­ných Obvyklých podezřelích.Takže 70% za konec a za prů­měr­né herec­ké výko­ny (a za rekla­mu na Amistad 2 paro­du­jí­cí debil­ní Titanic a pro­bod­nu­tí hla­vy penisem-to bylo obzvláš­tě úchyl­ně vtip­né).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32837 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56704 KB. | 28.06.2022 - 20:04:57