Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scary Movie: Děsnej biják

Scary Movie: Děsnej biják

Už když jsem si půj­čo­val Scary movie: Děsnej biják na dývý­dý, říkal jsem si, že je div­ný, když se někdo roz­hod­ne paro­do­vat paro­dii. No ano, v prů­vod­ním tex­tu jsem nale­zl větu, že film ODVÁŽNĚ paro­du­je nejen fil­my jako Amistad, Americká krá­sa, Matrix nebo Záhada Blair Witch, ale také Vřískot. Tak jaká to vlast­ně je paro­die?

Nevím, jest­li se film dá v tomhle smys­lu nazvat paro­dií, ale kaž­do­pád­ně má Scary Movie s Vřískotem spo­leč­né­ho sko­ro všech­no. Jen ne výsled­ný dojem. Vřískot totiž pova­žu­ju za paro­dii vel­mi decent­ní, s vkus­ný­mi vti­py, kte­rých po celém fil­mu je pou­ze něko­lik. Ve Scary Movie je zato vti­pů jako nase­to. A to vti­pů, kte­ré si uta­hu­jí ze vše­ho, a nej­ví­ce asi ze sexu a kou­ře­ní trá­vy, což z fil­mu dělá typic­kou tee­nager­skou kome­dii.

Nepopírám, že jsem se pár­krát zasmál, ale cel­ko­vě sto­jí film za hou­by. Ale tře­ba je to jenom pro­to, že od dějo­vé linie Vřiskotu se odchy­lu­je pou­ze ve chví­lích, kdy se auto­ři poku­sí vytvo­řit vlast­ní vtí­pek. Za nej­zda­ři­lej­ší část fil­mu pova­žu­ji závěr, zvláš­tě potom mat­ri­xov­skou bit­ku vra­ha se Cindy. I když jed­not­li­vé výhra­dy bych k ní také měl...

K cel­ko­vé­mu špat­né­mu dojmu z fil­mu při­spě­ly také titul­ky. Za prvé měly špat­né kódo­vá­ní a mís­to „ě“ jsme moh­li číst pou­ze „e“, a za dru­hé (a tady už vím, že to v žád­ném pří­pa­dě nemoh­lo být tím, jaké mám v počí­ta­či jazy­ko­vé nasta­ve­ní) se v nich poměr­ně zhus­ta obje­vo­va­ly pře­kle­py nebo dokon­ce špat­né sklo­ňo­vá­ní.

Režiséra bych nej­ra­dě­ji odsou­dil ke sle­do­vá­ní paro­dií jako Připoutejte se, pro­sím, Žhavé výstře­ly nebo Desperado. Ale hlav­ně ať z nich pro­bo­ha doslov­ně neo­pi­su­je!

O filmu:

Režie: Keenen Ivory Wayans
Scénář: Shawn & Marlon Wayans
V hlav­ních rolích: Je to jed­no. Ta jmé­na Vám stej­ně asi nic neřek­nou...

USA 2000


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55787 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56607 KB. | 29.06.2022 - 05:33:01