Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně?

Scary Movie 3 - To nemyslíte vážně?

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Děsnej biják“ pokra­ču­je. Děsnej... a to doslo­va!Scary Movie 3

Popravdě řeče­no, tak abych byl upřím­ný, ani poma­lu nevím, o čem bych tady měl psát. Je to tepr­ve má pátá recen­ze a už budu muset být kri­tic­ký a to nema­lou měrou. Mám-li to říct na rovi­nu, hor­ší film už jsem dlou­hou dobu nevi­děl a dou­fám, že ani neu­vi­dím.
Jedná se o napros­to bez­du­chý, jaký­ko­li smy­sl postrá­da­jí­cí film, s mno­ha situ­a­ce­mi, kdy se dané­mu gagu či hláš­ce sice smě­je­te, ale ne snad pro­to, že by byla tak vtip­ná, jako spí­še pro­to, že vám při­pa­dá vtip­ná ta samot­ná „nevtip­nost“. Celé tohle dílo je jen zou­fa­lý pokus o vytvo­ře­ní kon­ku­ren­ce tako­vým sním­kům, jako je Bláznivá stře­la, Připoutejte se, pro­sím, nebo nako­nec i oba před­cho­zí díly Scary Movie, kte­ré byly roz­hod­ně coby do kva­li­ty posa­ze­ny o not­ný kus výše.
V celém fil­mu vlast­ně o nic pořád­né­ho nejde (naroz­díl od jed­nič­ky a dvoj­ky, kte­ré měly aspoň jakž­takž smys­lu­pl­ný děj) a bohu­žel to neza­chrá­ní ani spous­ta paro­dic­kých prv­ků, kte­ré se stří­da­jí takřka jeden za dru­hým. Někdo by si mož­ná řekl „tak o co ti jde? Je to pře­ce paro­die!“ Ano, ale i paro­die se dá udě­lat dob­ře, nebo špat­ně. A nezlob­te se na mě, když se někdo tři­krát „nechtě­ně“ bouch­ne do hla­vy o tu samou věc, nebo když „otlou­ká­te“ dítě i něko­li­krát během jed­né minu­ty, to bych spíš zapa­so­val do tako­vých těch dět­ských ske­čů od Walta Disneyho, ale ne do paro­die toho­to for­má­tu!
Tvůrci troj­ky ten­to­krá­te vsa­di­li spí­še na zná­má jmé­na fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, než na kva­li­tu díla samot­né­ho, a tak se na obra­zov­ce mimo ostat­ních postav z jed­nič­ky a dvoj­ky, obje­ví také Charlie Sheen, Leslie Nielsen a taky (a teď něco pro pány) Pamela Anderson! Bohužel, ani tato zvuč­ná jmé­na ten­to pro­pa­dák neza­chrá­ní.
Závěrem nemo­hu říct nic jiné­ho, než ubo­host, ubo­host, nic než ubo­host, u kte­ré se oprav­du upřím­ně zasmě­jí jen sil­něj­ší jedin­ci. Ty, kte­ří za ten­to film zapla­ti­li poměr­ně tuč­nou sumič­ku a šli do kina, tak ty litu­ji za zby­teč­ně utra­ce­né pení­ze. Kolega tady před časem napsal, že se těší na dal­ší pokra­čo­vá­ní. Já osob­ně bych se na něj radě­ji netě­šil. Nic hor­ší­ho už si snad ani nedo­ká­žu před­sta­vit.

Hodnocení toho­to fil­mu: 1/5 (mizer­né)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,96158 s | počet dotazů: 244 | paměť: 61486 KB. | 28.11.2022 - 04:30:24