Kritiky.cz > Filmové recenze > Scary Movie 2

Scary Movie 2

Pokračování kul­tov­ní paro­die z  (pro něko­ho až moc ;-)) tvůr­čí díl­ny VELKÉ rodi­ny brat­ří Wayansů.Děsnej Biják se stal, za nedlou­ho dobu, po uve­de­ní do kin, snad v kaž­dé zemi kul­tov­ním. Osobně mě to vůbec nepře­kva­pu­je. Kromě toho, že v posled­ních něko­li­ka letech vlast­ně nevznik­la, žád­ná, ale­spoň dob­rá, fil­mo­vá paro­die, tak Scary Movie byl, nena­pa­dá mě jiné slo­vo (dvě), bez­kon­ku­renč­ní nářez. Děsnej Biják bez jakých­ko­liv ser­ví­tek paro­do­val nejen vět­ši­nu tee­nage­rov­ských „vyvraž­ďo­va­ček“ (a to skvě­le), ale také vel­ké množ­ství jiných fil­mo­vých trhá­ků. Kromě toho, styl humo­ru, kte­rý reži­sér Keenen Ivory Wayans vyzná­vá, je, mož­ná troš­ku obscén­ní a hod­ně, hod­ně čer­ný, ovšem to je v ku pro­spě­chu věci. Je sice prav­da, že někte­ří lidé (vět­ši­nou star­ší­ho věku) s ote­vře­nou pusou sle­do­va­li někte­ré scé­ny a pak nevě­říc­ně krou­ti­li hla­vou, ale zná­te to, to když oni byli mla­dí, tak to bylo jiné a toči­li se jiné fil­my….

Jestli jsem se na něja­ký pokra­čo­vá­ní těšil, tak to bylo urči­tě na Děsný Biják 2 (a ješ­tě na Mortal Kombat 2, jen­že to nedo­padlo tak jak jsem si mys­lel….). A poté, co jsem viděl prv­ní ukáz­ky jsem se pros­tě a jed­no­du­še nemohl dočkat (i když posled­ní dobou se mi zdá, že v drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů, jsou v upou­táv­kách nej­lep­ší scé­ny a zby­tek fil­mu má, řek­nu to hez­ky, pochyb­nou kva­li­tu….).

Musím říct, že v pří­pa­dě Scary Movie 2 jde o výjim­ku. Už teď vám pro­zra­dím, že film roz­hod­ně není špat­ný. Asi to nezní zrov­na pře­svěd­či­vě. No, jen čtě­te dál….

Příběh se točí kolem tajem­né­ho domu. Tam je na víkend pozvá­na sku­pi­na stu­den­tů vyso­ké ško­ly, pod zámin­kou výzku­mu spán­ku. Nemá cenu (a neří­kám to, pro­to, že jsem líný, i když tedy jsem) pří­liš se zao­bí­rat se pří­bě­hem pro­to­že jde o smě­si­ci něko­li­ka (mož­ná desí­tek) nej­růz­něj­ších fil­mo­vých ať už kla­sic­ký nebo novo­do­bých hitů. Stejně jako v jed­nič­ce byl „ústřed­ním“ moti­vem Vřískot, tak ve Scary Movie 2 je to Zámek hrů­zy. Kromě toho, zde zachy­tí­te odka­zy (někdy hod­ně vel­ké) na mno­ho jiných fil­mů. Ať už je to Vymítač ďáb­la, Muž bez stí­nu, Hele vole, kde mám káru, Charlieho Andílky nebo Nezvratný osud. Kromě toho Děsnej Biják v někte­rých chví­lích paro­du­je své­ho před­chůd­ce. Tedy pokud si chce­te urči­té naráž­ky sku­teč­ně vychut­nat, tak by neby­lo od věci shléd­nout někte­ré kla­sic­ké horo­ry. Ovšem i bez této „prů­pra­vy“ se urči­tě poba­ví­te. Scary Movie 2 z val­né čás­ti zesměšňu­je fil­my nověj­ší­ho data….

Musím upo­zor­nit, že Děsnej Biják 2 je ješ­tě, řek­ně­me „uje­tě­jí“ než jed­nič­ka. Čemuž se dá těž­ko věřit, ale je to prav­da. Pokud se vám prv­ní díl zdál, poně­kud hrub­ší­ho zrna, tak ten­to­krá­te vám vypad­nou bul­vy z očních důl­ků a na jazyk se vám budou při­chy­tá­vat drob­ky z kober­ce. Kromě toho, že slov­ník dost při­tvr­dil, tak někte­ré vizu­ál­ní gagy jsou poměr­ně vul­gár­ní. Mně osob­ně to neva­dí, spí­še nao­pak. Ale prav­dou je, že někte­rým lidem to nemu­sí být po chu­ti. Například ve škol­ce a v domo­vě důchod­ců bych film asi nepouš­těl. Mimochodem, rad­ši se na Scary Movie 2 nedí­vej­te ani před rodi­či, nemu­se­lo by to skon­čit dob­ře ;-).

Ale pro nás, kte­ří nejsme ani pří­liš upja­tí, ani mlad­ší dese­ti a star­ší tři­ce­ti let a máme rádi humor ostřej­ší­ho raže­ní, je Děsnej Biják 2 jako děla­ný.

Přesto si nemo­hu odpus­tit (tak mohu, ale neod­pus­tím) poznám­ku, že pod­le mě kva­lit jed­nič­ky nedo­sa­hu­je. Není to ono. Ale jen o odře­né uši. Scary Movie byl o malin­ko lep­ší. Ovšem sku­teč­ně nepa­tr­ně. Pravdou je, že to nemoh­lo dopad­nout špat­ně, když na obou dílech pra­co­va­la stej­né sku­pi­na tvůr­ců.

Pocit toho, že prv­ní díl byl lep­ší je mož­ná způ­so­bem tím, že v někte­rých mís­tech se dosta­ví vtí­ra­vý pocit (potře­by dojít se vyčů­rat) toho, že se auto­ři za kaž­dou cenu sna­ži­li vytvo­řit něco vtip­něj­ší­ho. Někde se jim to poved­lo a někde ne.

Tedy Děsný Biják 2 je jed­nou z (dvou) nej­lep­ších paro­dií posled­ních let. Rozhodně jsem se u něj nasmál víc než u něko­li­ka nových fil­mů Leslieho Nielsona dohro­ma­dy. Přesto nepře­ko­ná­vá své­ho před­chůd­ce. Ale jen o malin­ký kou­sek.

Speciálně bych pak upo­zor­nil na vyni­ka­jí­cí soun­d­track, kte­rý je smě­si­cí nej­růz­něj­ších žánrů. Pro pří­klad Cypress Hill, Vitamin C, Eve feat Gwen Stefani, Mike Oldfield nebo Nelly.

Hrají: Shawn Wayans, Marlon Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Chris Masterson, Kathleen Robertson, James Woods, Tim Curry, Tori Spelling, Veronica Cartwright, Chris Elliott, David Cross a dal­ší

  • Scary Movie 417. června 2006 Scary Movie 4 Série Žhavých výstřelů nebo Bláznivých střel jsou klasikami v žánru parodií a stěží hledají konkurenci. Nejen proto, že jde o povedené snímky, ale také díky tomu, že se od dob jejich […]
  • Velkej biják - Epic Movie18. května 2007 Velkej biják - Epic Movie Filmové parodie ve stylu Děsnej doják nebo Velkej biják vznikají z několika důvodů. Samozřejmě hlavně proto, že vydělávají slušné miliony, ale také, aby naštvaly kritiky (i když ti jsou […]
  • Scary Movie-Děsnej biják2. února 2004 Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem tohoto je páreček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bezmezně milují a […]
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […]
  • Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie.8. června 2006 Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie. Psal se jeden z pozdních zimních večerů, když se mi poštěstilo zapnout televizi (znáte to - letmé otření o spínač) a narazit v ní na jednu obzvláště vypečenou parodii. Přestože jsem […]
  • Tupíři (Vampires Suck)6. srpna 2012 Tupíři (Vampires Suck) Tato parodie od tvůrců Scary movie a dalších parodií s tendencí až příliš tlačit na pilu a udělat vtip za každou cenu je zábavná hlavně pro lidi, kteří viděli i Stmívání a Nový měsíc […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...