Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scary Movie 2

Scary Movie 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračování kul­tov­ní paro­die z  (pro něko­ho až moc ;-)) tvůr­čí díl­ny VELKÉ rodi­ny brat­ří Wayansů.Děsnej Biják se stal, za nedlou­ho dobu, po uve­de­ní do kin, snad v kaž­dé zemi kul­tov­ním. Osobně mě to vůbec nepře­kva­pu­je. Kromě toho, že v posled­ních něko­li­ka letech vlast­ně nevznik­la, žád­ná, ale­spoň dob­rá, fil­mo­vá paro­die, tak Scary Movie byl, nena­pa­dá mě jiné slo­vo (dvě), bez­kon­ku­renč­ní nářez. Děsnej Biják bez jakých­ko­liv ser­ví­tek paro­do­val nejen vět­ši­nu tee­nage­rov­ských „vyvraž­ďo­va­ček“ (a to skvě­le), ale také vel­ké množ­ství jiných fil­mo­vých trhá­ků. Kromě toho, styl humo­ru, kte­rý reži­sér Keenen Ivory Wayans vyzná­vá, je, mož­ná troš­ku obscén­ní a hod­ně, hod­ně čer­ný, ovšem to je v ku pro­spě­chu věci. Je sice prav­da, že někte­ří lidé (vět­ši­nou star­ší­ho věku) s ote­vře­nou pusou sle­do­va­li někte­ré scé­ny a pak nevě­říc­ně krou­ti­li hla­vou, ale zná­te to, to když oni byli mla­dí, tak to bylo jiné a toči­li se jiné fil­my….

Jestli jsem se na něja­ký pokra­čo­vá­ní těšil, tak to bylo urči­tě na Děsný Biják 2 (a ješ­tě na Mortal Kombat 2, jen­že to nedo­padlo tak jak jsem si mys­lel….). A poté, co jsem viděl prv­ní ukáz­ky jsem se pros­tě a jed­no­du­še nemohl dočkat (i když posled­ní dobou se mi zdá, že v drti­vé vět­ši­ně pří­pa­dů, jsou v upou­táv­kách nej­lep­ší scé­ny a zby­tek fil­mu má, řek­nu to hez­ky, pochyb­nou kva­li­tu….).

Musím říct, že v pří­pa­dě Scary Movie 2 jde o výjim­ku. Už teď vám pro­zra­dím, že film roz­hod­ně není špat­ný. Asi to nezní zrov­na pře­svěd­či­vě. No, jen čtě­te dál….

Příběh se točí kolem tajem­né­ho domu. Tam je na víkend pozvá­na sku­pi­na stu­den­tů vyso­ké ško­ly, pod zámin­kou výzku­mu spán­ku. Nemá cenu (a neří­kám to, pro­to, že jsem líný, i když tedy jsem) pří­liš se zao­bí­rat se pří­bě­hem pro­to­že jde o smě­si­ci něko­li­ka (mož­ná desí­tek) nej­růz­něj­ších fil­mo­vých ať už kla­sic­ký nebo novo­do­bých hitů. Stejně jako v jed­nič­ce byl „ústřed­ním“ moti­vem Vřískot, tak ve Scary Movie 2 je to Zámek hrů­zy. Kromě toho, zde zachy­tí­te odka­zy (někdy hod­ně vel­ké) na mno­ho jiných fil­mů. Ať už je to Vymítač ďáb­la, Muž bez stí­nu, Hele vole, kde mám káru, Charlieho Andílky nebo Nezvratný osud. Kromě toho Děsnej Biják v někte­rých chví­lích paro­du­je své­ho před­chůd­ce. Tedy pokud si chce­te urči­té naráž­ky sku­teč­ně vychut­nat, tak by neby­lo od věci shléd­nout někte­ré kla­sic­ké horo­ry. Ovšem i bez této „prů­pra­vy“ se urči­tě poba­ví­te. Scary Movie 2 z val­né čás­ti zesměšňu­je fil­my nověj­ší­ho data….

Musím upo­zor­nit, že Děsnej Biják 2 je ješ­tě, řek­ně­me „uje­tě­jí“ než jed­nič­ka. Čemuž se dá těž­ko věřit, ale je to prav­da. Pokud se vám prv­ní díl zdál, poně­kud hrub­ší­ho zrna, tak ten­to­krá­te vám vypad­nou bul­vy z očních důl­ků a na jazyk se vám budou při­chy­tá­vat drob­ky z kober­ce. Kromě toho, že slov­ník dost při­tvr­dil, tak někte­ré vizu­ál­ní gagy jsou poměr­ně vul­gár­ní. Mně osob­ně to neva­dí, spí­še nao­pak. Ale prav­dou je, že někte­rým lidem to nemu­sí být po chu­ti. Například ve škol­ce a v domo­vě důchod­ců bych film asi nepouš­těl. Mimochodem, rad­ši se na Scary Movie 2 nedí­vej­te ani před rodi­či, nemu­se­lo by to skon­čit dob­ře ;-).

Ale pro nás, kte­ří nejsme ani pří­liš upja­tí, ani mlad­ší dese­ti a star­ší tři­ce­ti let a máme rádi humor ostřej­ší­ho raže­ní, je Děsnej Biják 2 jako děla­ný.

Přesto si nemo­hu odpus­tit (tak mohu, ale neod­pus­tím) poznám­ku, že pod­le mě kva­lit jed­nič­ky nedo­sa­hu­je. Není to ono. Ale jen o odře­né uši. Scary Movie byl o malin­ko lep­ší. Ovšem sku­teč­ně nepa­tr­ně. Pravdou je, že to nemoh­lo dopad­nout špat­ně, když na obou dílech pra­co­va­la stej­né sku­pi­na tvůr­ců.

Pocit toho, že prv­ní díl byl lep­ší je mož­ná způ­so­bem tím, že v někte­rých mís­tech se dosta­ví vtí­ra­vý pocit (potře­by dojít se vyčů­rat) toho, že se auto­ři za kaž­dou cenu sna­ži­li vytvo­řit něco vtip­něj­ší­ho. Někde se jim to poved­lo a někde ne.

Tedy Děsný Biják 2 je jed­nou z (dvou) nej­lep­ších paro­dií posled­ních let. Rozhodně jsem se u něj nasmál víc než u něko­li­ka nových fil­mů Leslieho Nielsona dohro­ma­dy. Přesto nepře­ko­ná­vá své­ho před­chůd­ce. Ale jen o malin­ký kou­sek.

Speciálně bych pak upo­zor­nil na vyni­ka­jí­cí soun­d­track, kte­rý je smě­si­cí nej­růz­něj­ších žánrů. Pro pří­klad Cypress Hill, Vitamin C, Eve feat Gwen Stefani, Mike Oldfield nebo Nelly.

Hrají: Shawn Wayans, Marlon Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Chris Masterson, Kathleen Robertson, James Woods, Tim Curry, Tori Spelling, Veronica Cartwright, Chris Elliott, David Cross a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,27552 s | počet dotazů: 253 | paměť: 59843 KB. | 17.08.2022 - 20:45:53