Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT

SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT

sběratel e1548281764283
sběratel e1548281764283

„Sběratel tro­fe­jí“ si mě zís­kal nejen názvem, ale i svo­jí skvě­lou ano­ta­cí, jež už dopře­du před­zna­me­ná­va­la vel­mi napí­na­vý a mra­zi­vý thriller plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů. A oprav­du, nemý­li­la jsem se! 

„Sleduje... číhá...a počí­tá prs­ty...“

Detektiv kon­stá­bl Charlie Staffordová se opět pouš­tí do vyšet­řo­vá­ní nových lon­dýn­ských zlo­či­nů a nebu­de to vůbec jed­no­du­ché, neboť bude muset vést a vyšet­řo­vat dva para­lel­ní zlo­či­ny a hle­dat dva roz­díl­né zlo­čin­ce.

V kni­ze, jak už jsem zmí­ni­la výše, běží dvě růz­né dějo­vé linie, kte­ré spo­lu nijak nesou­vi­sí. První je vyšet­řo­vá­ní uni­ka­jí­cí­ho feťác­ké­ho, séri­o­vé­ho vra­ha Millera, jež se vyží­vá v bru­tál­ních raso­vých úto­cích na bez­bran­ných, a jež se doká­že mis­tr­ně scho­vá­vat a uni­kat před spra­ve­dl­nos­tí.

„Je tře­ba ho dopad­nout a zavřít, lidem se ule­ví. Nemohla se dívat, jak je k němu spra­ve­dl­nost sho­ví­va­vá.“

Jak dlou­ho ale bude Miller před Charlotte uni­kat, a jaká malič­kost či náho­da nako­nec dopo­mů­že jeho dopa­de­ní? Oddechnou si nako­nec jeho pře­ži­vší obě­ti?

A aby toho neby­lo málo, obje­vu­je se ve stej­ný oka­mžik ve Westnorwoodském par­ku mrt­vo­la. Jedná se o bru­tál­ně zavraž­dě­nou mla­dou ženu, jejíž mrt­vo­la je zoha­ve­ná bez levé­ho prs­te­níč­ku a navíc s vyříz­nu­tým srd­cem.

Charlie tedy najed­nou musí vyšet­řo­vat dva sou­běž­né pří­pa­dy najed­nou a hle­dat dva růz­né viní­ky a pacha­te­le.

K vyšet­řo­vá­ní bru­tál­ních vražd, kdy kaž­dý týden v pon­dě­lí při­bu­de jed­na dal­ší oběť a pro vra­ha jed­na dal­ší tro­fej, jí je ku pomo­ci s vyšet­řo­vá­ním při­dě­len tým pod vede­ním detek­ti­va inspek­to­ra Geoffreyho Huntera a na pří­pa­du spo­lu úzce spo­lu­pra­cu­jí.

„Určitě se shod­ne­me, že je to osob­ní zále­ži­tost. Tohle neu­dě­lal nikdo náho­dou. Svázat ji, ucpat ji ústa, uříz­nout prst, vyrvat srd­ce, ces­tou ho zaho­dit a na jeho mís­tě nechat snub­ní prs­ten. Vzhledem k té řadě per­ver­zit člo­vě­ka napad­ne, že vraž­dil někdo, koho zna­la, někdo, kdo ji z něja­ké­ho důvo­du nená­vi­děl..... Nebo někdo, kdo ji milo­val? Lidi jsou schop­ni čeho­ko­li, když nedo­sta­nou, co chtě­jí.“

Na jed­not­li­vých strán­kách kni­hy může­me být svěd­ky toho, jak pro­fes­ním způ­so­bem vedou důsled­né vyšet­řo­vá­ní, poklá­da­jí nej­růz­něj­ší otáz­ky, hle­da­jí moti­vy spácha­ných vražd a hlav­ně pode­zře­lé, u nichž nahlí­že­jí nejen do jejich osu­dů, ale i živo­tů.

Moc se mi líbi­lo, jak krů­ček po krůč­ku ved­li samot­né vyšet­řo­vá­ní, hle­da­li a shro­maž­ďo­va­li jed­not­li­vé důka­zy, ved­li výsle­chy se vše­mi pode­zře­lý­mi, a hlav­ně ově­řo­va­li všech­ny zajiš­tě­né důka­zy a ali­bi.

Člověk si hned doká­zal udě­lat doko­na­lou před­sta­vu o tom, jak asi jed­not­li­vé pát­rá­ní a vyšet­řo­vá­ní pro­bí­há, a ne nadar­mo autor­ka pra­co­va­la a strá­vi­la 35 let u Metropolitní poli­cie, což krás­ně zúro­či­la a pře­nes­la do své kni­hy.

Vrah, náš sbě­ra­tel tro­fe­jí, vždyc­ky vel­mi dlou­ho pozo­ru­je a sle­du­je návy­ky svých obě­tí, a dokon­ce si o nich vede slož­ky plné důle­ži­tých infor­ma­cí. V tichos­ti hez­ky vyčká­vá a mapu­je pro­stře­dí, aby ho pak nic nemoh­lo pře­kva­pit a zasko­čit.

A když už se koneč­ně roz­hod­ne, tak ude­ří a jeho oběť už je pře­dem ztra­ce­ná, nemá žád­né­ho úni­ku, svůj osud má nadob­ro zpe­če­tě­ný. A potom už vrah jen počí­tá a pro­bí­rá své tro­fe­je, o kte­ré se s lás­kou sta­rá jako o své děti.

„Otáčel tou prů­hled­nou ple­xisklo­vou kra­bič­kou pořád doko­la, uklid­ňo­va­lo ho to. Dával si pozor, aby bylo víč­ko vždyc­ky pořád­ně zavře­né, a on mohl kra­bič­ku obrá­tit vzhů­ru noha­ma a dob­ře si je všech­ny pro­hléd­nout. Co prst, to vzpo­mín­ka. Co vzpo­mín­ka, to jiný pří­běh lás­ky a zra­dy.“

Je to tak tro­chu zvrá­ce­né, neboť vrah hle­dá kdeja­kou malič­kost, s jakou by se jeho obě­ti vůči němu a jeho citům moh­li něja­kým způ­so­bem pro­vi­nit a on tak mohl zahá­jit své vra­žed­né běs­ně­ní. Jen tak si u něj moh­li obě­ti zra­du vykou­pit a zapla­tit za ní tu cenu nej­vyš­ší tj. svo­jí hrůz­nou smr­tí a „šíle­nou“ tro­fe­jí pro vra­ha.

„Znovu se zálib­ně podí­val na její prs­ty a tělem mu pro­je­la obvyk­lá vlna oče­ká­vá­ní. Nemohl se dočkat, až svou sbír­ku roz­ší­ří o dal­ší čer­stvou tro­fej.“

A ač se to zdá nemož­né, všech­ny obě­ti, až kaž­dá jiná, pře­ce mají něco, co je dohro­ma­dy spo­ju­je, ale i roz­dě­lu­je. Přijde na to talen­to­va­ná a vel­mi bys­trá Charlotte?

Dopadne Charlie Staffordová raso­vé­ho násil­ní­ka Millera? Podaří se jí zasta­vit zvrá­ce­né­ho vra­ha a sbě­ra­te­le prs­tů? A co ji to všech­no bude  stát? Nestane se sbě­ra­te­lo­vou  posled­ní obě­tí?

Tato kni­ha je jed­na z nej­lep­ších knih, co jsem v posled­ní době čet­la, neboť napě­tí v kni­ze se postup­ně stup­ňo­va­lo až do samot­né­ho závě­ru, kde se prud­ce vyost­ři­lo. Konec byl dost neče­ka­ný, ale o to víc pak jed­not­li­vé indi­cie, jež nám autor­ka po celou dobu čte­ní před­klá­da­la, do sebe koneč­ně zača­ly krás­ně zapa­dat.

Člověk by ani nevě­řil, jak blíz­ko byl odha­le­ní samot­né­ho sbě­ra­te­le, jen ty nabí­ze­né indi­cie umět bra­vur­ně posklá­dat dohro­ma­dy. Nejvíce mě však dosta­lo a ohro­mi­lo závě­reč­né vysvět­le­ní celé­ho pří­bě­hu pro­střed­nic­tvím sbě­ra­te­le a jeho vlast­ní zdů­vod­ně­ní moti­vu jeho bes­ti­ál­ní­ho řádě­ní.

To, jak málo sta­či­lo k tomu, aby mohl sáh­nout na někte­rou z obě­tí, z toho mě doslo­va mra­zi­lo v zádech. A vůbec mi nedě­la­lo dob­ře vra­ho­va bes­ti­ál­ní zvrá­ce­nost a jeho krva­vé úto­ky, jež jsou v kni­ze dopo­drob­na vylí­če­né, a to jak samot­né vraž­dě­ní z pohle­du vra­ha a jeho zvrá­ce­ných myš­le­nek, tak i z pohle­du obě­ti, kte­rá ví, že už je konec a už nemá cenu se brá­nit, jen rezig­no­vat a čekat na smrt.

Některé z kapi­tol jsou psá­ny z pohle­du vra­ha, to jak se chys­tá k bes­ti­ál­ní­mu řádě­ní, a jak se vlast­ně na to těší, co při vraž­dách vnitř­ně pro­ží­vá, tak máme i na dru­hou stra­nu mož­nost nahléd­nout do nit­ra samot­ných obě­tí, ane­bo hlav­ní hrdin­ky Charlotte.

Samotné čte­ní „Sběratele tro­fe­jí“ byl oprav­du neza­po­me­nu­tel­ný čte­nář­ský záži­tek, kte­rý by si neměl nikdo nechat ujít.

„Nikdy nesuď­te kni­hu pod­le oba­lu. Největší pře­kva­pe­ní někdy při­jde od lidí, od kte­rých bys­te to neče­ka­li.“

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci Omega

Sběratel tro­fe­jí

Sarah Flint

Přeložil: Jakub Kapras

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci kni­hy Omega v roce 2018

ISBN: 978-80-7390-879-9

Počet stran: 375


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“15. listopadu 2020 Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“ U jezera v městečku Liberty Lake je nalezeno tělo mladé ženy. Způsob zabití odpovídá několika předchozím vraždám, které se staly před třemi lety na jiném místě. Policie má podezření, že […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63796 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56800 KB. | 04.07.2022 - 10:41:17