Kritiky.cz > Recenze > Saw 5

Saw 5

Je to tu zase. Saw se jako kaž­dý rok vra­cí v dal­ším pokra­čo­vá­ní, ten­to­krát s čís­lov­kou pět. Zda má cenu si na film zajít do kina, či niko­liv, to se dozví­te v naší exklu­ziv­ní recen­zi...

Film prak­tic­ky začí­ná tam, kde skon­čil čtvr­tý díl, tak­že se bez zna­los­ti pře­de­šlých dílů nikam nepo­hne­te. Přiznejme si, že by ale bylo dost div­né jít na páté pokra­čo­vá­ní s vírou, že není tře­ba znát pře­de­šlé fil­my. V zamo­ta­ném pří­bě­hu se budou těž­ko ori­en­to­vat i skal­ní fanouš­ci této série, natož něja­ký náhod­ný „kolemjdou­cí“, kte­rý ani neví, co že to ten Saw vlast­ně je.
V nej­no­věj­ší „pile“ se samo­zřej­mě obje­ví i pár nových věcí, kte­ré nava­zu­jí na troj­ku a tak nám pro­zra­dí nové infor­ma­ce, do té vel­ké sklá­dač­ky, kte­ré říká­me pří­běh. Je těž­ké odha­do­vat, jest­li tohle vůbec někdy skon­čí. Zatím to totiž ani tro­chu nevy­pa­dá, že bychom, jsme se chý­li­li k něja­ké­mu rozuz­le­ní. Spíše nao­pak. Je to čím dál tím více zamo­ta­něj­ší, než kdy před­tím. Zda je to dob­ře, to nechám na kaž­dém z vás.

I ten­to­krát jsou hlav­ním „tahá­kem“ růz­no­ro­dé pas­ti a série bizard­ních úmr­tí, u kte­rých se slab­ším pova­hám tak­zva­ně „zved­ne kufr“. O lid­ské pas­tič­ky tedy nebu­de nou­ze ani ten­to­krát. Například, hned na začát­ku se dočká­me kyva­dla, kte­ré se sune na svo­jí oběť, aby ji za oka­mžik roz­pů­li­lo na dvě totož­né půl­ky. Oběť se ovšem může zachrá­nit a to tak, že si roz­dr­tí obě ruce, aby se dosta­la na svo­bo­du.
Temná atmo­sfé­ra je naštěs­tí i zde zacho­vá­na, a tak se bude­te bát ve stej­ném duchu, jako minu­lý rok, což pova­žu­ji za vel­ké plus. Děj se ten­to­krát točí oko­lo 5-ti lidí, kte­ří se musí dostat z blu­diš­tě plné­ho pas­tí a jed­no­ho nebo­jác­né­ho detek­ti­va, kte­rý si mys­lí, že něco ví. Za malé osvě­že­ní může­me pova­žo­vat i fla­shback, kdy se vra­cí­me k udá­los­tem, kte­ré se sta­ly v obdo­bí Saw 3. Díky tomu se dočká­te neče­ka­ných zvra­tů a pře­kva­pe­ní, kte­rá by moc lidí asi neče­ka­la.

Herecké výko­ny se nesou ve stan­dard­ním duchu, tak­že nás neu­ra­zí ani nena­dchnou. Kdo mě ale opět mile pře­kva­pil, byl Tobin Bell, kte­rý zno­vu podal ohro­mu­jí­cí výkon v roli hlav­ní­ho zápo­rá­ka - Jigsawa. Ani tako­vý Costas Mandylor nebyl úpl­ně špat­ný, cel­kem mu to pěk­ně odsý­pa­lo od ruky. Co mě dál zau­ja­lo, byl výkon prv­ní obě­ti. Na jeho jmé­no si už ale bohu­žel nevzpo­mí­nám.
Když shr­nu všech­na fak­ta, Saw 5 je poměr­ně sil­ným dílen série, kte­rý u mě zís­kal tře­tí příč­ku v top dílech. Brutalita je zde na prů­měr­né únos­nos­ti, ale špat­ně se vám může udě­lat i tady. Třeba tako­vý pohled na visí­cí stře­va, ten bych nedo­po­ru­čo­val na lač­ný žalu­dek. O krev tu také není zrov­na nou­ze, pro­li­je se jí tu hek­to­li­t­ry. Přesto ale mys­lím, že v tomhle smě­ru prv­ní tři díly byly ješ­tě o něco vydat­něj­ší. Když si navíc vzpo­me­nu na ope­ra­ci ve čtvr­tém díle, tak té nemů­že ani z půl­ky kon­ku­ro­vat.

Přes všech­ny zmí­ně­né vady na krá­se je to stá­le vcel­ku kva­lit­ní podí­va­ná, u kte­ré vám opět bude tuh­nout krev v žilách. Jediné, co vás ve fil­mu bude nudit je stá­le nata­ho­va­ný a pěk­ně zamo­ta­ný pří­běh. Buďme ale upřím­ní, hlav­ní tahák celé série dnes již (bohu­žel) spo­čí­vá v něčem jiném. Nejde o dobrou záplet­ku, ale o co nej­ví­ce usek­nu­tých kon­če­tin. Ještě, že ale­spoň ten pře­kva­pi­vý závěr zůstal…
PS: Úplně mi naska­ku­je husí kůže, když si řek­nu Saw 6… 🙂 

Saw 5 se dá ve zdra­ví pře­žít, dokon­ce je to doce­la fajn zába­va, pokud jste sprá­vě nala­dě­ni. I ten­to­krát vás čeká plno krve, bru­tál­ních scén a dal­ší­ho šíle­né­ho zabí­je­ní. Nejnovější pří­růs­tek mě mile pře­kva­pil, pro­to­že ale­spoň zacho­val prů­měr­nou kva­li­tu dvou před­cho­zích dílů. Kdo má rád sérii Saw, ať si na ten­to krvák s klid­ným svě­do­mím zajde do kina (a neza­po­meň­te si pyt­lík)…

Naše hod­no­ce­ní: 

5

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
29. October 2008 - 1:40 — Michal Portales

  • Lovecká sezóna 2 - Open Season 26. listopadu 2008 Lovecká sezóna 2 - Open Season 2 // // Druhá lovecká sezóna se v kinech objevila stejně nečekaně, jako bota iráckého novináře na obličeji George […] Posted in Recenze
  • Fontána24. března 2010 Fontána Fontána 1.1.2007 recenze Přečteno: 158 krát Pojďme se tedy podívat, […] Posted in Recenze
  • 10000 př.n.l.21. května 2011 10000 př.n.l. Vložil ankerek, 21. Březen 2008 - 10:10 10000 b.c. Když se řekne […] Posted in Recenze
  • Paříž 36 - Faubourg 362. července 2010 Paříž 36 - Faubourg 36 Již neoriginální název vám dozajista napoví okolnosti kudy se bude ubírat snímek Christopha Barratiera Paříž 36. Režisér se […] Posted in Recenze
  • SeriálMy Name Is Earl31. května 2007 SeriálMy Name Is Earl Jmenuji se Earl... Tak přesně takhle začíná každý díl tohoto povedeného amerického seriálu. Seriál promítá život okolo Earla Hickeyho, smolaře, kterého si […] Posted in Recenze
  • Gejša20. ledna 2011 Gejša Když se devítiletá Čijo dostane do jedné z Okeí do Hanamači, nestačí se divit. Svět, který doposud znala, se odehrával na pobřeží, kde se živili s její […] Posted in Recenze
  • Základní instinkt12. prosince 2007 Základní instinkt Díky rostoucímu zájmu bulvárních plátků o kulturní vzdělávání občanů, jsem si mohl před pár dny u novinového stánku koupit filmové dvd s thrillerem, tak […] Posted in Recenze
  • Peníze nám ničí sny27. dubna 2020 Peníze nám ničí sny V téhle době se platí za všechno. Děti chtějí chodit do různých kroužků a věnovat se třeba sportu a tohle všechno něco stojí. Naše finance jsou součástí života nás všech. Snažíme se šetřit […] Posted in Pro domov
  • Pan Včelka6. ledna 2008 Pan Včelka // // Ano, jsou tu zpět. Legračně skákající animovaná zvířátka, dětské gagy kam se […] Posted in Recenze
  • Divočáci - Wild Hogs21. září 2007 Divočáci - Wild Hogs Čtveřice mužů ve středním věku vyráží na bezstarostnou jízdu setřást chmury všedních stereotypních dnů. Výsledkem je solidní […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...