Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Saw 5

Saw 5

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to tu zase. Saw se jako kaž­dý rok vra­cí v dal­ším pokra­čo­vá­ní, ten­to­krát s čís­lov­kou pět. Zda má cenu si na film zajít do kina, či niko­liv, to se dozví­te v naší exklu­ziv­ní recen­zi...

Film prak­tic­ky začí­ná tam, kde skon­čil čtvr­tý díl, tak­že se bez zna­los­ti pře­de­šlých dílů nikam nepo­hne­te. Přiznejme si, že by ale bylo dost div­né jít na páté pokra­čo­vá­ní s vírou, že není tře­ba znát pře­de­šlé fil­my. V zamo­ta­ném pří­bě­hu se budou těž­ko ori­en­to­vat i skal­ní fanouš­ci této série, natož něja­ký náhod­ný „kolemjdou­cí“, kte­rý ani neví, co že to ten Saw vlast­ně je.
V nej­no­věj­ší „pile“ se samo­zřej­mě obje­ví i pár nových věcí, kte­ré nava­zu­jí na troj­ku a tak nám pro­zra­dí nové infor­ma­ce, do té vel­ké sklá­dač­ky, kte­ré říká­me pří­běh. Je těž­ké odha­do­vat, jest­li tohle vůbec někdy skon­čí. Zatím to totiž ani tro­chu nevy­pa­dá, že bychom, jsme se chý­li­li k něja­ké­mu rozuz­le­ní. Spíše nao­pak. Je to čím dál tím více zamo­ta­něj­ší, než kdy před­tím. Zda je to dob­ře, to nechám na kaž­dém z vás.

I ten­to­krát jsou hlav­ním „tahá­kem“ růz­no­ro­dé pas­ti a série bizard­ních úmr­tí, u kte­rých se slab­ším pova­hám tak­zva­ně „zved­ne kufr“. O lid­ské pas­tič­ky tedy nebu­de nou­ze ani ten­to­krát. Například, hned na začát­ku se dočká­me kyva­dla, kte­ré se sune na svo­jí oběť, aby ji za oka­mžik roz­pů­li­lo na dvě totož­né půl­ky. Oběť se ovšem může zachrá­nit a to tak, že si roz­dr­tí obě ruce, aby se dosta­la na svo­bo­du.
Temná atmo­sfé­ra je naštěs­tí i zde zacho­vá­na, a tak se bude­te bát ve stej­ném duchu, jako minu­lý rok, což pova­žu­ji za vel­ké plus. Děj se ten­to­krát točí oko­lo 5-ti lidí, kte­ří se musí dostat z blu­diš­tě plné­ho pas­tí a jed­no­ho nebo­jác­né­ho detek­ti­va, kte­rý si mys­lí, že něco ví. Za malé osvě­že­ní může­me pova­žo­vat i fla­shback, kdy se vra­cí­me k udá­los­tem, kte­ré se sta­ly v obdo­bí Saw 3. Díky tomu se dočká­te neče­ka­ných zvra­tů a pře­kva­pe­ní, kte­rá by moc lidí asi neče­ka­la.

Herecké výko­ny se nesou ve stan­dard­ním duchu, tak­že nás neu­ra­zí ani nena­dchnou. Kdo mě ale opět mile pře­kva­pil, byl Tobin Bell, kte­rý zno­vu podal ohro­mu­jí­cí výkon v roli hlav­ní­ho zápo­rá­ka - Jigsawa. Ani tako­vý Costas Mandylor nebyl úpl­ně špat­ný, cel­kem mu to pěk­ně odsý­pa­lo od ruky. Co mě dál zau­ja­lo, byl výkon prv­ní obě­ti. Na jeho jmé­no si už ale bohu­žel nevzpo­mí­nám.
Když shr­nu všech­na fak­ta, Saw 5 je poměr­ně sil­ným dílen série, kte­rý u mě zís­kal tře­tí příč­ku v top dílech. Brutalita je zde na prů­měr­né únos­nos­ti, ale špat­ně se vám může udě­lat i tady. Třeba tako­vý pohled na visí­cí stře­va, ten bych nedo­po­ru­čo­val na lač­ný žalu­dek. O krev tu také není zrov­na nou­ze, pro­li­je se jí tu hek­to­li­t­ry. Přesto ale mys­lím, že v tomhle smě­ru prv­ní tři díly byly ješ­tě o něco vydat­něj­ší. Když si navíc vzpo­me­nu na ope­ra­ci ve čtvr­tém díle, tak té nemů­že ani z půl­ky kon­ku­ro­vat.

Přes všech­ny zmí­ně­né vady na krá­se je to stá­le vcel­ku kva­lit­ní podí­va­ná, u kte­ré vám opět bude tuh­nout krev v žilách. Jediné, co vás ve fil­mu bude nudit je stá­le nata­ho­va­ný a pěk­ně zamo­ta­ný pří­běh. Buďme ale upřím­ní, hlav­ní tahák celé série dnes již (bohu­žel) spo­čí­vá v něčem jiném. Nejde o dobrou záplet­ku, ale o co nej­ví­ce usek­nu­tých kon­če­tin. Ještě, že ale­spoň ten pře­kva­pi­vý závěr zůstal…
PS: Úplně mi naska­ku­je husí kůže, když si řek­nu Saw 6… 🙂 

Saw 5 se dá ve zdra­ví pře­žít, dokon­ce je to doce­la fajn zába­va, pokud jste sprá­vě nala­dě­ni. I ten­to­krát vás čeká plno krve, bru­tál­ních scén a dal­ší­ho šíle­né­ho zabí­je­ní. Nejnovější pří­růs­tek mě mile pře­kva­pil, pro­to­že ale­spoň zacho­val prů­měr­nou kva­li­tu dvou před­cho­zích dílů. Kdo má rád sérii Saw, ať si na ten­to krvák s klid­ným svě­do­mím zajde do kina (a neza­po­meň­te si pyt­lík)…

Naše hod­no­ce­ní: 

5

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
29. October 2008 - 1:40 — Michal Portales


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34725 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58023 KB. | 08.08.2022 - 15:25:55