Kritiky.cz > Pro domov > Sauna jako součást domova

Sauna jako součást domova

finske sauny na miru

Saunu by si doma přál mít kaž­dý. A dnes je to i doce­la mož­né a dokon­ce až téměř snad­né. Finská sau­na je čím dál tím moder­něj­ší a na trhu jsou i zave­de­né fir­my, kte­ré jsou schop­né sau­nu navrh­nout a vyro­bit na míru. Samozřejmostí je pak i jejich posta­ve­ní na urče­ném mís­tě a to během jedi­né­ho dne, aby se tím­to nena­ru­ši­la pra­cov­ní a rodin­ná ruti­na kli­en­ta.

Proč si postavit saunu doma?

Finská sau­na má mno­ho pro­ka­za­tel­ných bene­fi­tů, kte­ré jsou pře­de­vším v dneš­ní době čím dál tím žáda­něj­ší. To nej­dů­le­ži­těj­ší je, že sau­na umož­ňu­je se uvol­nit, zapo­me­nout na kaž­do­den­ní sta­ros­ti a umož­ňu­je rela­xo­vat. Právě uvol­ně­ní se a zba­ve­ní se stre­su je z hle­dis­ka zdra­ví to nej­dů­le­ži­těj­ší, co pro sebe člo­věk může udě­lat.

Další výho­dy také nejsou zane­dba­tel­né. Finská sau­na pomá­há cir­ku­la­ci krve a pro­kr­ve­ní všech orgá­nů a pokož­ky. Zvýšená tep­lo­ta také zvy­šu­je funk­ci pot­ních a mazo­vých žláz, kte­ré zlep­šu­jí kva­li­tu kůže a vla­sů. A navíc díky nabu­ze­ný meta­bo­lis­mus pomá­há spa­lo­vat kalo­rie a napo­má­há tak hub­nu­tí.

finska sauna na miru
fin­ska sau­na na miru

Jaký je postup?

Postup stav­by sau­ny je tak jed­no­du­chý jako samot­né sau­no­vá­ní. Jelikož sau­ny jsou vyro­be­ny na zakáz­ku, přes­ně pod­le přá­ní kli­en­ta, nej­pr­ve zaměst­na­nec při­jde obhléd­nout mís­to, kde bude fin­ská sau­na stát a změ­ří potřeb­né roz­mě­ry. Zákazník si poté může vybrat dře­vo. Záleží jen na tom, zda mu více vyho­vu­je cedr, kte­rý má výraz­něj­ší vůni, či osi­ka, kte­rá má krás­nou bar­vu, či snad olše, smrk ane­bo boro­vi­ce. Dřev je k výbě­ru mno­ho a zále­ží na osob­ním vku­su. Po vyro­be­ní sau­ny je tato při­ve­ze­na a během jedi­né­ho dne insta­lo­vá­na. A ješ­tě ten samý den je při­pra­ve­na k prv­ní­mu pou­ži­tí.

Jaké další doplňky jsou potřeba?

K sau­ně je poté potře­ba vybrat i vhod­né doplň­ky, aby se kli­ent cítil oprav­du jako doma a aby se fin­ská sau­na sta­la jeho nej­ob­lí­be­něj­ší míst­nos­tí. Může vybí­rat mezi nej­roz­lič­něj­ší­mi lehát­ky, na výběr je také mno­ho typů kamen, kde si zákaz­ník vybe­re, jaký typ sau­ny přes­ně chce. Zda má zájem i o páru, či o infra­sau­nu. Dále pak může vybí­rat i mezi sty­lo­vý­mi hodi­na­mi ane­bo tře­ba mezi aro­ma ole­ji, kte­ré záži­tek povzne­sou na dal­ší úro­veň.

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...