Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Satya Singh: Kundaliní jóga

Satya Singh: Kundaliní jóga

kundalini

Ať jste milov­ní­ci jógy, nebo jen hle­dá­te dal­ší účin­nou meto­du, jak nasto­lit ve svém živo­tě rov­no­váhu a har­mo­nii, tak s tou­to kni­hou nesáh­ne­te ved­le. Životní ener­gie nám prou­dí v páte­ři. Naše tělo rea­gu­je na emo­ce i na to, jak žije­me. Hledáte infor­ma­ce o tom, co vám říká bola­vá nebo zablo­ko­va­ná páteř? Proč se cítí­te špat­ně a zablo­ko­va­ně, ať už kde­ko­liv jin­de. Ono tře­ba i blo­ko­va­ná žeb­ra nebo pro­blémy s kyčle­mi mají sou­vis­lost s páte­ří a s život­ní ener­gií.

Kundaliní jóga je kni­hou, kte­rá se pro své­ho čte­ná­ře roz­pro­stí­rá ve třech zásad­ních oblas­tech:

  • jóga, cvi­če­ní a mecha­nic­ké spra­ve­ní si páte­ře
  • roz­ší­ří pohled na ener­ge­tic­kou část páte­ře a na spo­ji­tost s duší
  • lehin­ce a veli­ce hez­ky vás spo­jí s auto­rem, kte­rý je typic­kým sta­rým uči­te­lem jógy (snad mi pro­mi­ne to slo­víč­ko sta­rý), kte­rý měl mož­nost se ji učit od pra­vých uči­te­lů, v hloub­kách a v odstí­nech, kte­ré jen moh­lo 40 let před dneš­ní dobou nabíd­nout.

Bude to hlu­bo­ké sáh­nu­tí si do duše.

kundalini
kun­da­li­ni

Můžete jít až tak dale­ko, jak vás autor vez­me – na tří­le­tou ces­tu po vlast­ní páte­ři, kte­rá nejen zvý­ší vaši pruž­nost, ale i pruž­nost život­ní cel­ko­vou – je klid­ně mož­né, že za tři roky bude­te někde úpl­ně jin­de. Protože jak pruž­ná je páteř, tak pruž­ná je mysl.

Toto je urči­tě vel­mi zají­ma­vá zku­še­nost - a sto­jí za úva­hu. Pokud již máte s jógou své zku­še­nos­ti, asi tuší­te, jak fun­gu­je i na duši a že to není krát­ko­do­bá zále­ži­tost. A že i jaké­ko­liv jiné cvi­če­ní je tře­ba pro pra­vý hlu­bo­ký úči­nek prak­ti­ko­vat del­ší dobu.
Takže úči­nek trpě­li­vos­ti zná­te. O to lépe! A to více se vám bude tato kni­ha líbit.

Pro koho je: Pro začá­teč­ní­ky, nebo pro pokro­či­lé?

Kniha je z jed­no­ho úhlu pohle­du dosti odbor­ná a úpl­ný začá­teč­ník ji bude mít jako hod­ně slo­ži­tou učeb­ni­ci k lous­ká­ní. Tím lépe, že je zjem­ně­na pří­jmem­ným nos­tal­gic­kým poví­dá­ním auto­ra ke kaž­dé čás­ti. Inspiruje tím a navo­zu­je atmo­sfé­ru podob­nou ašrámům a chrámům, někdy až cítí­te vůni lesa, kadi­dla a obrov­ské­ho nad­še­ní, když se to pove­de a dosta­ne­te se k sobě zase o jed­nu slup­ku hlou­bě­ji a najde­te zla­to.

Může to být pobíd­ka k žití nové­ho život­ní­ho sty­lu… pak je tato kni­ha doko­na­lým prů­vo­dem, byť je poměr­ně struč­ná. O to více oce­ňu­ji růz­né pobíd­ky k dal­ší­mu vzdě­lá­vá­ní a čte­ní, kte­ré je na kon­ci kni­hy.

Satya Singh napsal dílo, kte­ré může stát na začát­ku vaší revo­luč­ní ces­ty, stej­ně jako být jed­ním z korál­ků na ces­tě již exis­tu­jí­cí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Alferia, 2021, https://www.alferia.cz/kundalini-joga/

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45801 s | počet dotazů: 218 | paměť: 54320 KB. | 17.04.2021 - 02:12:09
X