Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Šaty noty boty – unikátní životopis Dagmar Peckové

Šaty noty boty – unikátní životopis Dagmar Peckové

IMG 20210604 162728 2

Světoznámá oper­ní pěv­ky­ně Dagmar Pecková stu­do­va­la na Státní kon­zer­va­to­ři v Praze a během své úspěš­né kari­é­ry se před­sta­vi­la na mno­ha oper­ních i kon­cert­ních scé­nách. U nás se pro­sla­vi­la zejmé­na titul­ním par­tem z Bizetovy ope­ry Carmen, kte­rý nastu­do­va­la v režii Jozefa Bednárika a za nějž zís­ka­la Cenu Thálie za rok 1999.

Tato pub­li­ka­ce je dru­há v pořa­dí, pojed­ná­va­jí­cí o této výji­meč­né uměl­ky­ni. Prvním byl její roz­ho­vor s Lukášem Kutou z roku 2018 s názvem Pecková: Dítě štěs­tě­ny.

Z pera spo­lu­au­tor­ky Michaely Zindelové pochá­zí dva­cet knih, mezi něž se mimo jiné řadí Sňatky s ope­rou, Bez ome­ze­ní (Štefan Margita), Než to zapo­me­nu (Hana Zagorová) a mono­gra­fie Ivany Follové s názvem  Inventury if, vyda­né v roce 2008. Tentokrát spo­ji­la své síly s obě­ma slav­ný­mi dáma­mi a vzni­kl tak zce­la uni­kát­ní pro­jekt.

Už při prv­ním pro­lis­to­vá­ní pozná­me, že se jed­ná o cit­li­vé pro­po­je­ní živo­to­pi­su pěv­ky­ně s jejím život­ním sty­lem a tvor­bou reno­mo­va­né oděv­ní návr­hář­ky, jež 25 let vytvá­ří luxus­ní mode­ly urče­né pro civil­ní i pro­fes­ní udá­los­ti Dagmar Peckové. V roce 2018 při­pra­vo­va­la úspěš­nou výsta­vu jejích kos­tý­mů v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s názvem Follová pro Pecku.

Knihu otví­rá Pár slov o Dagmar zblíz­ka Jana Folla, Ivanina man­že­la. Slavnou mez­zo­so­pra­nist­ku líčí jako skrom­nou, peč­li­vou, empa­tic­kou a čino­ro­dou osob­nost.

„Vzhled dokres­lu­je to, co na pódiu ztvár­ňu­ju, co se ode­hrá­vá i v hud­bě samot­né. Uvědomuji si, že jsem jakým­si médi­em mezi skla­da­te­lem a pub­li­kem. A šaty vytvá­ře­jí rámec,“  podo­tý­ká Dagmar Pecková. Myslím, že se to nedá vyjá­d­řit lépe.

Velmi půso­bi­vý je úvod­ní roz­ho­vor s názvem Šaty s duší, jenž vysti­hu­je pod­sta­tu toho­to díla. Móda a život­ní styl pěv­ky­ně poslou­ži­ly jako odra­zo­vý můs­tek k něče­mu scho­va­né­mu uvnitř. Její vystu­po­vá­ní bylo vždy spo­je­né s ces­to­vá­ním. Jak říká: „A dob­ře vím, co v kuf­ru nesmí chy­bět: šaty, boty, noty. Cokoliv se dá nahra­dit, ale kon­cert­ní róbu – to nelze!“

První model pro podi­um z díl­ny Ivany Follové vzni­kl v roce 1996. Pozornost budi­ly rov­něž zla­té sva­teb­ní šaty z roku 2000, dále kre­a­ce zlé krá­lov­ny, v níž sla­vi­la úspěch v Japonsku, uši­tá z exklu­ziv­ní­ho tří­me­t­ro­vé­ho vzor­ku z paříž­ské­ho mód­ní­ho veletr­hu. Róbou pro Havla na před­vá­noč­ním kon­cer­tě v roce 2011 ucti­la památ­ku prv­ní­ho pore­vo­luč­ní­ho pre­zi­den­ta. Tuto kre­a­ci po výsta­vě věno­va­ly autor­ky Uměleckoprůmyslovému museu v Praze. S její kari­é­rou je spo­je­no i něko­lik čer­ve­ných mode­lů, šaty z tur­né s názvem Začínáme kon­čit, jež pod­nik­la s teno­ris­tou Štefanem Margitou v letech 2014 a 2015 či zla­tá róba pota­že­ná jem­nou fran­couz­skou kraj­kou z kon­cert­ní­ho pro­gra­mu Hříšnice. Velmi půso­bi­vý je oděv z bar­ve­né­ho hed­vá­bí s fia­lo­vým pod­kla­dem a mýva­lí kože­ši­nou, v němž zpí­va­la na vystou­pe­ní se sou­bo­rem Musica Bohemica v roce 2018. Zajímavý je rov­něž model při­po­mí­na­jí­cí roz­je­že­nou lví hří­vu, původ­ně zamýš­le­ný na kon­cert pořá­da­ný ke sté­mu výro­čí vzni­ku repub­li­ky, spo­ju­jí­cí v sobě jed­no­du­chost i majestát­nost. Objevil se též na pla­ká­tě k výsta­vě UPM a na obál­ce toho­to svaz­ku.

Pochválit musím nápad pro­po­jit šaty s osob­ním i pro­fes­ním půso­be­ním zpě­vač­ky. Publikaci dopl­ňu­je vel­ké množ­ství foto­gra­fií z její­ho živo­ta i zmi­ňo­va­ných mode­lů. Nabízí jiný pohled na tuto zají­ma­vou osob­nost a nevšed­ní róby obo­ha­tí naše este­tic­ké cítě­ní.

 • Autorky: Dagmar Pecková, Michaela Zindelová
 • Název: Šaty noty boty
 • Nakladatel: Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Cosmopolis
 • Vazba: pev­ná s pře­ba­lem
 • Počet stran: 192
 • Rok vydá­ní: 2021
 • Rozměry: 167 x 245 x 17mm
 • Váha: 642g
 • Jazyk: čes­ký
 • EAN: 9788027131860
 • ISBN: 978-80-271-3186-0

Hodnocení: 100 %


Foto: Grada Publishing, a.s. & Martina Masaříková

 • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
 • Two point hospital – Strategické řízení nemocnice4. prosince 2021 Two point hospital – Strategické řízení nemocnice Napadlo Vás někdy, jaké to je řídit, stavět a udržovat nemocnici? Pokud ano, v této hře si můžete vyzkoušet, jaké to je. Hra se tak trochu opírá o realitu, nejde s ní však ruku v ruce. […] Posted in Recenze her
 • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %3. prosince 2021 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Pán Prstenů a Hobit jsou podobné filmy jako série Star Wars. Natočili se první 4. až 6. díly a jejich prequely se natočili v dlouhým, skoro desetiletým, odstupem. Kdyby režisér a zároveň i […] Posted in Retro filmové recenze
 • Butch Cassidy a Sundance Kid3. prosince 2021 Butch Cassidy a Sundance Kid Butch Cassidy a Sundance Kid je americký western z roku 1969, který režíroval George Roy Hill a scénář napsal William Goldman. Film je volně založen na skutečnosti a vypráví příběh psance […] Posted in Speciály
 • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze
 • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
 • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
 • Tváří v tvář30. listopadu 2021 Tváří v tvář Člen protiteroristické jednotky FBI Sean Archer (John Travolta) a psychopatický zločinec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřátelé, přičemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu […] Posted in Retro filmové recenze
 • Ran - Slavný film Akiry Kurosawy30. listopadu 2021 Ran - Slavný film Akiry Kurosawy Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na oslavě svých 70. narozenin rozhodne rozdělit panství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokouší odradit od ukvapeného […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,12422 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53313 KB. | 05.12.2021 - 08:36:31