Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Satanské tango - Sedm a půl hodiny trvající veledílo.

Satanské tango - Sedm a půl hodiny trvající veledílo.

Fotka
Fotka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Satanské tan­go je pří­bě­hem dvo­ji­ce pod­vod­ných mesi­ášů a spo­lu­pra­cov­ní­ků taj­né poli­cie, kte­ří obe­rou oby­va­te­le zbí­da­če­lé vsi o jejich skrom­ný maje­tek tím nej­pod­lej­ším způ­so­bem: pře­svěd­čí je, že jim pomo­hou žít lep­ší život. Film maďar­ské­ho fil­ma­ře Bély Tarra trvá 7 hodin, je nato­čen ve 150 táh­lých zábě­rech, kte­ré zná­zor­ňu­jí růz­né dru­hy lid­ské­ho i exis­ten­ci­ál­ní­ho úpad­ku a umoc­ňu­jí nevy­hnu­tel­nost napl­ňu­jí­cí­ho se osu­du...

Je to hod­ně dlou­hý, vizu­ál­ně sil­ný, bou­rá to hra­ni­ce kla­sic­ké před­sta­vy o divác­kém zážit­ku a je to fakt dlou­hý. Takhle by se v kost­ce dal shr­nout film Satanské tan­go, kte­rý s dél­kou trvá­ní ve výši 7 hodin pat­ří mezi nejdel­ší fil­my všech dob a maďar­ský fil­mař Béla Tarr v něm rede­fi­nu­je hra­ni­ce fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní. Samotný film při­tom vzni­kl dle kni­hy Lászlóa Krasnznahorkaie, kte­rý spo­leč­ně s Tarrem záro­veň napsal scé­nář k této fil­mo­vé adap­ta­ci. Tu je v mých očích nemož­né vidět na jeden zátah a přes­to v jis­té míře závi­dím (a nao­pak v jis­té míře litu­ju) lidí, kte­ří měli mož­nost tenhle uni­kát­ní Tarrův epos vidět na vel­kém plát­ně. I v rám­ci domá­cí­ho „ pro­mí­tá­ní“ se ovšem jed­ná o jeden z nej­sil­něj­ších a nej­spe­ci­fič­těj­ších fil­mo­vých zážit­ků, kte­rý není pro kaž­dé­ho a jde o vel­mi nároč­nou podí­va­nou, k tomu ostat­ně svá­dí už samot­ná dél­ka. Jenomže pokud zvlád­ne­te Satanské tan­go dokou­kat až do kon­ce, člo­vě­ka najed­nou zachvá­tí pocit, že viděl jed­no­du­še umě­ní v ryzí podo­bě. Umění, kte­ré dost mož­ná nebu­de­te chtít (z mno­ha důvo­dů) už nikdy nebo ale­spoň na hod­ně dlou­hou dobu v živo­tě vidět, přes­to ovšem jed­no­du­še vrchol­né fil­mo­vé dílo, jehož jedi­ná sla­bost tkví dost mož­ná prá­vě v tom, že je to až pří­liš dlou­hý.

Už prv­ních osm minut, kte­ré sle­du­jí pou­ze stá­do krav vel­mi nazna­čí do čeho divák vlast­ně jde. Tohohle maďar­ské umě­lec­ké dra­ma snad­no vybíd­ne něko­lik jeho divá­ků k men­ší­mu pospá­vá­ní, jenomže prá­vě v tom tkví kouz­lo Satanského tan­ga. Tam, kde by v nor­mál­ních mís­tech při­šla na řadu prá­ce stři­ha­če a posta­vy by se kouz­lem stři­hu dostá­va­li z mís­ta na mís­to lusk­nu­tím prs­tu, Tarr ve svém fil­mu zabí­rá ces­tu postav z mís­ta na mís­to, což násled­ně může trvat i něko­lik minut. Tarr, kame­ra­man Gábor Medvigy a stři­hač­ka Ágnes Hranitzky (Tarrova žena) dohro­ma­dy tvo­ří trio, kte­ré vytvá­ří ten slav­ný uni­kát­ní fil­mo­vý záži­tek. Právě vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním, výbor­ným sestři­hem těch zhru­ba 150 dlou­hých zábě­rů a sil­nou tvůr­čí vizi vzni­ká ten slav­ný uni­kát­ní sní­mek, kte­rý navíc na roz­díl od vět­ši­ny fil­mů pra­cu­je s reál­ným časem.

Mnoho fil­ma­řů by ten­to mate­ri­ál zpra­co­va­li do výraz­ně krat­ší dél­ky, kte­rá by moh­la čítat 3 hodi­ny, klid­ně i 150 minut. Film o téhle dél­ce by byl roz­hod­ně divác­ky vstříc­něj­ší, jenomže Satanské tan­go si díky této dél­ce může dovo­lit něko­lik věcí- Těžko si napří­klad před­sta­vit, že by film mohl jít více do hloub­ky a nedá se mu ani vyčíst, že by nebral pořád­ný důraz na jed­not­li­vé aspek­ty a cha­rak­te­ry. Přitom je ale nároč­ný i díky tomu, že nesá­zí na chro­no­lo­gic­ké vyprá­vě­ní a po vzo­ru tan­ga se film dá roz­dě­lit na dvě polo­vi­ny (šest kro­ků dopře­du, šest kro­ků doza­du). Naprostým prá­vem se Satanské tan­go ozna­ču­je jako jeden z nej­kom­plex­něj­ších fil­mů všech dob, kde se krom nároč­né­ho děje obje­ví i něko­lik pře­sa­ho­vých myš­le­nek. I díky koo­pe­ra­ci s Krasnznahorkaiem je Satanské tan­go fil­mem, kte­rý prav­dě­po­dob­ně neztra­til svo­jí pod­sta­tu ze své kniž­ní před­lo­hy (ta má mimo­cho­dem dle inter­ne­tu 256 stran)

Díky vyprá­vě­ní, kte­ré sází na pohle­dy na jeden večer z pohle­du něko­li­ka růz­ných postav vzni­ká dílo, kte­ré­mu je nut­né věno­vat pozor­nost. Není to tak úpl­ně snad­né, pro­to­že i přes své vrchol­né kva­li­ty díky své dél­ce film snad­no svá­dí k men­ší úna­vě a to i díky tomu, že se tam pře­ce jen vysky­tu­jí závě­ry, kde se „ nic nedě­je“. I v tomhle typu zábě­rů jde ale obje­vit jis­té přesahy- Osobně mi v hla­vě utkvěl moment, kdy ožra­lý muž po ves­nic­ké vesel­ce ven­ku zvra­cí a ved­le něj se nachá­zí pra­se. Do jis­té míry tak mož­ná jde o sati­ric­ké pou­ká­zá­ní na to, že člo­věk ve vel­mi pod­na­pi­lém sta­vu nemá od pra­se­te dale­ko, při­tom všem je ale samo­zřej­mě mož­né, že to tvůr­čí záměr není. Podobných moti­vů, kte­ré jde brát jako sym­bo­lismy je tu ale mno­ho a o to zábav­něj­ší dost mož­ná je ana­ly­zo­vat jed­not­li­vé aspek­ty, kte­ré na prv­ní dobrou vlast­ně v zása­dě důle­ži­té nejsou. I přes svou enorm­ní dél­ku je tenhle film straš­ně pohl­cu­jí­cí a navíc se nesta­ne, že by za celých 7 hodin Tarr vyso­lil všech­ny trum­fy během prv­ní polo­vi­ny. Je sku­teč­ně snad nemož­né ten­to film vidět v kuse, jeho mis­trov­ské kva­li­ty v tom ale roli nehra­jí.

Korunu tomu vše­mu nasa­zu­je vyni­ka­jí­cí soun­d­track Mihály Víga, kte­rý napros­to sedí k atmo­sfé­ře fil­mu, pro­dá­vá tu nepří­jem­nou atmo­sfé­ru, kte­rá do jis­té míry napříč fil­mem vylo­že­ně srší a je to celé tako­vém způ­so­bem nepří­jem­né, že je to vlast­ně napros­to skvě­lé. Celé Satanské tan­go je ve ale ve fini­ši nesku­teč­ně depre­siv­ní záži­tek, což je dal­ší důvod, proč se divá­ko­vi do dru­hé­ho zhléd­nu­tí vlast­ně kdo­ví­jak chtít nebu­de. Jenomže jde pořád o mis­trov­ské dílo, jehož sla­bost je prá­vě v té dél­ce, díky té ostat­ně není prav­dě­po­dob­né, že by kdo­ví­kdo chtěl film vidět hned něko­li­krát. Jde ovšem o jeden z nej­sil­něj­ších fil­mo­vých zážit­ků, kte­rý doká­že pře­kva­pit v mno­ha ohle­dech i „ těs­ně „ před kon­cem a kte­rý se prá­vem dočkal vel­ké pozor­nos­ti. Naštěstí se ale neo­pí­rá pou­ze o to, že je 7 hodin dlou­hý. Naštěstí (?) už Tarr žád­ný takhle dlou­hý film nikdy nena­to­čil.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Vega Film


Podívejte se na hodnocení Satanské tango na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jméno růže7. prosince 2021 Jméno růže Jméno růže je film režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986. Scénář napsali Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin a Alain Godard a je natočen podle stejnojmenného románu Umberta […] Posted in Speciály
  • Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca27. prosince 2020 Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca Jméno růže je dobrý film, leč kvalit literární předlohy nedosahuje. To je věta, kterou asi zaslechnete, když se někoho optáte na názor na výše zmiňovaný snímek. Nevím, předlohu jsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • George Miller14. května 2015 George Miller George Miller vlastním jménem George Miliotis se narodil 3.3.1945 v Austrálii. Po vystudování střední školy se dal na medicínu v Novém Jižním Walesu a vystudoval ji. Díky jeho bratru […] Posted in Profily osob
  • 18. 01. 1818. ledna 2018 18. 01. 18 Dnes má premiéru: Tři billboardy kousek za Ebbingem - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Distributor: Cinemart Dabing/Titulky: tit. Posted in Filmové premiéry
  • Top Mobilní telefony do 2 000 Kč15. srpna 2019 Top Mobilní telefony do 2 000 Kč Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB Parametry produktu Souhrn Zařazení Android telefon, Smartphone Výrobce Xiaomi Konstrukce dotykové Operační […] Posted in
  • Značka: Hledá se manžel...4. srpna 2017 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […] Posted in Domácí rady
  • Vánoční koleda 3D29. října 2009 Vánoční koleda 3D Premiéra:                                            19. 11. 2009 Přístupnost:                                        mládeži přístupný Źánr:    […] Posted in Filmové premiéry
  • Intimní past (The Resident)31. července 2011 Intimní past (The Resident) Děj filmu inspirovala skutečnost, že každým rokem se do New Yorských bytů stěhuje mnoho svobodných nebo rozvedených žen. Nevědí, kdo v bytě bydlel před nimi, neznají domácí, kteří jim byty […] Posted in Filmové recenze
  • #1992: Komiksová historie světa 1: Od Velkého třesku po Alexandra Velikého - 90 %4. června 2019 #1992: Komiksová historie světa 1: Od Velkého třesku po Alexandra Velikého - 90 % Komiksová historie světa 1: Od Velkého třesku po Alexandra Velikého (The Cartoon History of the Universe - From the Big Bang to Alexander the Great) Vydalo […] Posted in Recenze komiksů
  • PETR HARAZIN (29 LET)31. října 2019 PETR HARAZIN (29 LET) Zpěvák a kytarista Petr Harazin je frontmanem kapely Nebe, která stojí za titulní písní filmu Abstinent. Singl Kvit je unikátním propojením filmového příběhu mladého alkoholika Adama a […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73727 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61839 KB. | 22.09.2023 - 00:16:21