Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha

Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha

41419848
41419848
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šarlota byla jeden den před let­ní­mi prázd­ni­na­mi. Kdysi to pro ni byl impuls, že poje­de s rodi­či a dvě­ma sou­ro­zen­ci na ost­rov Noirmoutier na atlant­ském pobře­ží Francie, kde exis­to­va­li čty­ři týd­ny. Tento rok to ale měla úpl­ně jinak. Vůbec se na prázd­ni­ny netě­ši­la, pro­to­že to zna­me­na­lo, že nebu­de moct do jez­dec­ké ško­ly. Pro Šarlotu se totiž smys­lem živo­ta sta­ly koně. Každou vol­nou minu­tu trá­vi­la v jízdár­ně a vždyc­ky se těši­la na jed­nu hodi­nu jízdy týd­ně - to byl pro ni doslo­va svá­tek. Momentálně v jízdár­ně byl Gento, jehož maji­tel, pan Lauterbach, na něj neměl vůbec čas, pro­to­že měl časo­vě nároč­né zaměst­ná­ní.

Gento byl dost zane­dba­ný, co se týká zevnějš­ku a tak se Šarlota drze zepta­la, jest­li by se o Genta moh­la sta­rat. Nikdy to jeho maji­tel niko­mu nedo­vo­lil, ale Šarlotě ano, tak­že jí vět­ši­na lidí ze stá­jí závi­dě­la, avšak Šarlota na Gentovi nemoh­la jez­dit, tak­že je to cel­kem pře­šlo. Šarlotě Gento při­ros­tl vel­mi k srd­ci a šíle­ně si přá­la, aby mohl být její. Její star­ší sest­ra a bra­tr se jí posmí­va­li, že smr­dí hno­jem a byli k ní hru­bí, ale Šarlota si z nich nic nedě­la­la, pro­to­že to nechá­pa­li. Jednoho dne dora­zil do stá­jí pan Lauterbach s mla­dým mužem, což Šarlotu vel­mi zne­po­ko­ji­lo, obzvláš­tě, když mu vyprá­věl o Gentovi.

Šarlotiny kama­rád­ky ze stá­jí ji varo­va­li, že to vypa­dá na pro­dej, ale Šarlota si to nechtě­la při­pus­tit. Ovšem bylo to tak - mla­dý muž si Genta kou­pil. Šarlota byla roz­hod­nu­tá, že si Genta zku­sí od jeho maji­te­le kou­pit a nabíd­la mu tři tisí­ce euro. Mladý muž se pou­smál při této nabíd­ce a sdě­lil Šarlotě, že Genta kou­pil za čty­ři­cet pět tisíc euro. Šarlotě se z této infor­ma­ce roz­třásly nohy a rame­na. Doma s ní nic neby­lo, byla na tom psy­chic­ky špat­ně, až tatín­ko­vi se s ní poda­ři­lo pro­mlu­vit. Nakonec jeli tedy na ost­rov a Šarlota vzte­ky pro­hlá­si­la, že už nikdy do stá­jí nepři­jde a ani si nevza­la svo­ji jez­dec­kou výba­vu.

Toho poz­dě­ji lito­va­la, ale mamin­ka byla pro­zí­ra­vá a její jez­dec­ké věci vza­la taj­ně sebou a nepro­hlou­pi­la. Na ost­ro­vě byla jízdár­na, kte­rou ved­li man­že­lé Veronika a Nicolas. Byla u nich vlast­ně jen pár hodin, když do jejich stá­je při­byl nový kůň. Ten se ovšem kaž­dé­ho bál a nene­chal se od niko­ho pohla­dit, ani při­blí­žit, pros­tě nic. Šarlota však byla trpě­li­vá a poda­ři­lo se jí s koněm navá­zat těs­ný kon­takt. V jízdár­ně se nachá­ze­ly i dva mla­dí lidé - sou­ro­zen­ci Sophie a Thierry - neteř a syno­vec Nicolase.

Sophie byla v poho­dě a vel­mi přá­tel­ská, ale Thierry byl nafou­ka­ný spra­tek a dával to hned od začát­ku naje­vo. Na jed­né z vyjíž­děk dokon­ce Šarlota pora­zi­la Thierryho při jízdě na koni, a to dost drti­vě. Thierry je totiž famóz­ní jez­dec, ale v tomhle pří­pa­dě skon­čil v bahně. Od té doby byl ješ­tě víc na Šarlotu pro­tiv­ný, dokon­ce ji počas­to­val vel­mi hru­bou nadáv­kou. Šarlotu trá­pi­lo, že při­jde o dal­ší­ho koně v krát­ké době, pro­to­že se blí­žil čas odjez­du zpát­ky do Německa. Předposlední den výpra­vy si ješ­tě vyje­la spo­lu s Veronikou na koních, ovšem zača­la bouř­ka, koně se spla­ši­li a začal boj o holý život jak Veroniky, tak i koně.

Krásný pří­běh, prv­ní díl z této řady. Velmi čti­vé, nejen pro milov­ní­ky koně, ale vše­o­bec­ně zví­řat - pros­tě této sor­tě lidí se to líbit bude sto­pro­cent­ně. Navíc krás­ná obál­ka. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 160 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 159 Kč.

  • Autor: Nele Neuhausová
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní:12. 02. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,74241 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58144 KB. | 10.08.2022 - 08:12:52