Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Šárka Zmátlíková: Kárová dáma

Šárka Zmátlíková: Kárová dáma

KArovaDama
KArovaDama
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi záha­dy? Takové ty záha­dy, kdy vás autor donu­tí kníž­ku pře­číst celou, jinak se nedo­zví­te prav­du? Pokud ano, tak vás zajis­té zaujme nová kníž­ka Kárová dáma, od spi­so­va­tel­ky Šárky Zmátlíkové, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Znáte ten pocit? Krásně tvr­dě si spí­te, spí­te a spí­te. Najednou se ale začne­te pro­bí­rat. Vlastně se pro­brat vůbec nechce­te, ale vaše vědo­mí se dere dopře­du, nene­chá se upro­sit a dává očím sig­nál, kte­ré začnou kmi­tat víč­ky.

Těmito věty začí­ná pří­běh čty­ři­ce­ti­le­té Kláry, kte­rá si žije vel­mi spo­ko­je­ným živo­tem. Má krás­ný dům, nej­lep­ší­ho man­že­la na svě­tě a to si mys­le­la, že se nikdy nedo­ká­že zami­lo­vat. Hodného syna Fredyho a prá­ci, kte­rou má ráda. Důležitým je pro ni i úzký vztah se svou sestrou Veronikou, kte­rá ji vždy doká­že vyslech­nout a pora­dit. Jednoho dne se ale pro­be­re v nemoc­ni­ci a není schop­ná se roz­vzpo­me­nout, co se sta­lo. Záhadu vyře­ší až její man­žel Michal, kte­rý ji řek­ne, co se sta­lo. Měla těž­kou auto­ne­ho­du, při kte­ré zemřel nej­lep­ší pří­tel její­ho muže, Yannis. Naštěstí Klára auto neří­di­la, ale i tak je zdr­ce­ná tím, co se sta­lo. Pomalu si dává všech­ny stříp­ky do malé sklá­dan­ky a její ide­ál­ní život se pod tíhou pro­blé­mů a růz­ných záhad začí­ná bor­tit. Má totiž pocit, že auto­ne­ho­da neby­la pou­hou náho­dou a za kaž­dou cenu se musí dově­dět celou prav­du.

Celkově mě kni­ha ničím výji­meč­ným neza­u­ja­la, např. abych si u ní zasl­ze­la, nebo se zasmá­la.

Trochu mi vadi­lo, že je psa­ná nejen ve tře­tí oso­bě, ale i v prv­ní. Dobře na mě nepů­so­bi­lo ani to, že autor­ka pře­bí­há z minu­los­ti do sou­čas­nos­ti a čte­nář se bude muset občas vrá­tit, aby si uvě­do­mil, ve kte­rém roce se zrov­na nachá­zí a jaké obdo­bí pro­ží­vá jeho hlav­ní hrdin­ka (jest­li je již vda­ná, nebo svo­bod­ná a s kým se zrov­na stý­ká apod., což pro mě bylo tro­chu matu­jí­cí). Na obál­ce kníž­ky je napsá­no „čte­ní, u kte­ré­ho se bude­te čer­ve­nat“, tak­že ani o ero­tic­ké scé­ny tu roz­hod­ně není nou­ze. Nevím, jest­li jsem se u nich čer­ve­na­la, nemě­la jsem u sebe zrcát­ko, ale fak­tem je, že někte­ré scé­ny s náde­chem ero­ti­ky na mě půso­bi­ly až las­civ­ně, což mě také nijak nenadchlo.

Když bych měla napsat klad­né strán­ky kníž­ky, tak mě napa­dá asi jen to, že autor­ka „lišác­ky“ napsa­la pří­běh tak, aby když ho čte­nář začne číst, měl potře­bu dočíst ho do kon­ce, pro­to­že se chce dově­dět celou prav­du. Tím, že si pře­čte začá­tek a pak konec, záha­du neroz­luš­tí, což pova­žu­ji za dob­rý tah. Za povšim­nu­tí také sto­jí malo­va­né obráz­ky, kte­ré kníž­ku vel­mi oži­ví a jsou jejím pří­jem­ným zpes­t­ře­ním.

Každopádně čte­nář­kám, kte­ré mají rády záha­dy, ero­ti­ku a sní o ide­ál­ním muži, se kni­ha bude líbit a najdou v ní přes­ně to, co autor­ka v ano­ta­ci sli­bu­je.

Hodnocení: 31 %


  • Autor: Zmátlíková Šárka
  • Formát / stran: 14×21 cm, 256 stran
  • Datum vydá­ní: 18.11.2015
  • Katalogové čís­lo: 85002
  • ISBN: 978-80-247-5746-9

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97509 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58207 KB. | 15.08.2022 - 20:13:42