Kritiky.cz > Recenze knih > Sarah J. Maasová: Královna stínů

Sarah J. Maasová: Královna stínů

029

Knihu v dneš­ní době napí­še kde kdo a kdeja­ké nakla­da­tel­ství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjim­kou, když se setká­me s titu­ly, kte­ré jsou málo úspěš­né, neba­ví nás a jed­no­du­še nám nesed­nou. Ať už je to způ­so­be­no neta­len­to­va­ným, či méně zku­še­ným začí­na­jí­cím spi­so­va­te­lem. Ale pak je tu řád­ka slav­ných jmen, kte­ré už něco zna­me­na­jí. J. K. Rowlingová, Veronica Rothová, Dan Brown, John Green, Diana Gabaldon, Jojo Moyesová – jsem si jis­tá, že kni­ho­mo­lo­vé zna­jí tyto spi­so­va­te­le moc dob­ře a ví, jaké talen­ty mám na mys­li. A tak si trou­fám tvr­dit, že mezi tyto top auto­ry pat­ří také vel­mi nada­ná ame­ric­ká autor­ka S. J. Maasová, kte­rá se pro­sla­vi­la sérií Skleněný trůn. Nyní se mrk­ne­me na zou­bek Královně stí­nů, kte­rá před­sta­vu­je již čtvr­tý díl této napí­na­vé fan­ta­sy ságy.

Obávaná a nebez­peč­ná Aelin se vra­cí vydo­být si zpět svou říši. Musí čelit mno­hým pře­káž­kám, kte­ré jí sto­jí v ces­tě ke trů­nu. Podaří se jí osvo­bo­dit prin­ce Doriana, kte­rý je ovlá­dán zlým krá­lem? A poda­ří se Aelin zjis­tit, kde král, kte­rý nemá žád­né sli­to­vá­ní, bere tako­vou moc?

Příběh se hned od začát­ku roz­jel nezá­vrat­nou rych­los­tí do roz­lič­ných smě­rů. V romá­nu se stří­da­lo napě­tí, s roman­ti­kou, krve­lač­ný­mi bojy, milost­ný­mi záplet­ka­mi a křeh­ký­mi přá­tel­ský­mi i nepřá­tel­ský­mi vzta­hy. A to jak mezi oby­čej­ný­mi lid­mi, vojá­ky, val­gy, krá­li, démo­nic­ký­mi bytost­mi, víla­mi a nebo wyver­ny.

Autorka si pro nás opět při­pra­vi­la str­hu­jí­cí pří­běh plný akce, kru­tos­ti, bojů, záhad, pro­rad­ných lstí a lží, kte­rý pře­čte­te rych­los­tí bles­ku. Je úpl­ně jed­no, že ten­to obr má téměř 700 stran. Knihu slup­ne­te jako mali­nu. Sarah J. Maasová se vždy vyta­sí s esem v ruká­vě a pře­kva­pí vás, i když si mys­lí­te, že není čím, a že jste všem záha­dám při­šli na kloub. A prá­vě v této fázi tepr­ve ta pra­vá akce tepr­ve začí­ná…

S mimo­řád­ným závě­rem šikov­ná Američanka zno­vu před­ved­la své kva­li­ty a pohrá­la si s ním tak doko­na­le, že jsem po dočte­ní posled­ní stra­ny jen vyje­ve­ně zíra­la na to, co držím v rukou a muse­la si dopřát hod­nou chví­li, abych vše vstře­ba­la a vzpa­ma­to­va­la se. Stvořila tak jedi­neč­né osob­nos­ti, kte­ré pro jejich ori­gi­na­li­tu a zvlášt­ní cho­vá­ní buď obdi­vu­je­te, nebo nená­vi­dí­te. Jste svěd­kem jejich šar­vá­tek, roze­pří a vtip­ných roz­ho­vo­rů. Vašemu oblí­ben­ci fan­dí­te, za kaž­dé situ­a­ce drží­te pal­ce a dou­fá­te, že toho pro­rad­né­ho krá­le a veli­te­le koneč­ně už někdo usmr­tí… Ale jak to nako­nec dopad­ne, to vám nepro­zra­dím.

Od Královny stí­nů jsem se doká­za­la odpou­tat jen těž­ko. A když už jsem objem­nou bich­li odlo­ži­la, tak jsem myš­len­ka­mi byla stej­ně s Aelin v jejím svě­tě. Světě plném magie, kou­zel, čaro­děj­nic, kom­pli­ka­cí a nad­při­ro­ze­ných bytos­tí. O pořád­nou dáv­ku fan­ta­sy roz­hod­ně není nou­ze, nao­pak je s ní tře­ba počí­tat. Rozdíl mezi prv­ním dílem, ve kte­rém Celaena, dych­tí­cí zabí­jet, sou­tě­ži­la o post krá­lo­va osob­ní­ho vra­ha a tím­to čtvr­tým, kdy Caelena vlast­ně už nee­xis­tu­je, pro­to­že hlav­ní hrdin­kou je krá­lov­na Aelin, kte­rá ovlá­dá oheň a sna­ží se zís­kat zpět svou zem a lid, je obrov­ský. Při porov­ná­ní se nepře­stá­vám udi­vo­vat, jak skvě­le doká­za­la autor­ka ságu posu­nout dopře­du a vyla­dit téměř k doko­na­los­ti.

Každá nová kni­ha Skleněného trů­nu se sta­ví na vyš­ší příč­ku než ta před­cho­zí. A jest­li to takhle bude pokra­čo­vat i nadá­le, tak to jsem váž­ně zvě­da­vá, jak to celé dopad­ne. Už teď se nemo­hu dočkat dal­ší­ho dílu a jsem zvě­da­vá, co nové­ho při­ne­se ten­to­krát!

Královna stí­nů zaru­če­ně potě­ší čte­ná­ře Skleněného trů­nu. Myslím si, že není mož­né, aby něko­ho zkla­ma­la, pro­to­že ten­to v pořa­dí již čtvr­tý titul budou logic­ky číst jen ti, kdo mají úspěš­ně pře­louska­né dří­věj­ší tři kni­hy. A pokud se vám líbi­la před­chá­ze­jí­cí Dědička ohně, nevi­dím jedi­ný důvod, proč bys­te měli váhat nad tím­to vyda­ře­ným pokra­čo­vá­ním.


 • Autor:Sarah J. Maasová
 • Žánr:fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:14.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží15. listopadu 2016 Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží Autorka Sarah Janet Maasová si podmanila mnoho čtenářů nezapomenutelnou fantasy sérií „Skleněný trůn“, který trhá rekordy v prodeji po celém světě. I u nás tomu bylo nápodobně – od té […] Posted in Recenze knih
 • Sarah J. Maasová: Dědička ohně29. září 2016 Sarah J. Maasová: Dědička ohně Vražedkyně Celaena Sardothien, která si jistě mnohé podmanila díky Skleněnému trůnu, úvodnímu dílu celé fantasy série, se nám v plné síle ukazuje již potřetí, tentokrát jako Dědička […] Posted in Recenze knih
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […] Posted in Recenze knih
 • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […] Posted in Recenze knih
 • John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu23. února 2017 John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu John Flanagan, kterého mnozí znají díky jeho veleslavné fantasy sérii „Hraničářův učeň“, se vrací na scénu! Nezavede nás nikam jinam, než právě do jedinečného prostředí světa hraničářů, […] Posted in Recenze knih
 • Diana Gabaldon: Vážka v jantaru26. ledna 2017 Diana Gabaldon: Vážka v jantaru Pokračování je obecně velmi rozporuplné téma. Někdo ho vnímá jako zbytečnost a marketingový tah kvůli zisku slavného autora. Jiní další díly vidí jako příležitost znovu být se svými […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...