Kritiky.cz > Recenze knih > Sarah J. Maasová: Dědička ohně

Sarah J. Maasová: Dědička ohně

Dedicka
Dedicka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vražedkyně Celaena Sardothien, kte­rá si jis­tě mno­hé pod­ma­ni­la díky Skleněnému trů­nu, úvod­ní­mu dílu celé fan­ta­sy série, se nám v plné síle uka­zu­je již potře­tí, ten­to­krát jako Dědička ohně!

Dědička ohně je tře­tím dílem, pro­to na úvod hned radě­ji upo­zor­ňu­ji, že by tuto recen­zi nemě­li číst ti, kte­ří nečet­li před­cho­zí dva díly (Skleněný trůn a Půlnoční koru­na), a mají to v plá­nu. Abych vám neka­zi­la radost vyzra­ze­ním někte­rých zrád­ných spo­i­le­rů…

Ale ono to i tak bude těž­ké nechat si ty klí­čo­vé momen­ty pro sebe, pro­to­že na tom­to pět seti strán­ko­vém počte­níč­ku je tolik pře­kva­pi­vých momen­tů! A věř­te mi, že když jste na něja­ké sté stra­ně, tak bys­te si nikdy nemys­le­li, že se pří­běh vyvi­ne tako­výmhle smě­rem. Jakým? To prá­vě nemo­hu pro­zra­dit, ale má to co dělat s pře­kva­pe­ním, Celaenou a hod­ně fan­ta­sy. Ale může­te hádat, nebo lépe – kni­hu si pře­číst!

A o čem že je Dědička ohně? Celaena musí jakož­to krá­lo­va vra­žed­ky­ně odces­to­vat do nezná­mé země vyko­nat dal­ší vraž­du. Tam se však dozví prav­du o svém cen­ném dědic­tví, kte­ré by moh­lo změ­nit nejen její život. A tak se sna­ží najít správ­ný směr, bojo­vat po boku pří­te­le a pomstít se zlé­mu krá­li Adarlanu. Avšak záro­veň se začí­na­jí obje­vo­vat tem­né síly a stvo­ře­ní, o kte­rých nikdo zpr­vu ani neví, že exis­tu­jí. Jak se Celaena  vyrov­ná se zlem, nepřá­te­li a vnitř­ní­mi démo­ny?

Kdo už mla­dou autor­ku Sarah J. Maasovou zná, tak asi nemu­sím opě­vo­vat její um psa­ní. Píše tak skvě­le! Příběh má naplá­no­va­ný a roz­vr­že­ný tak, že s kaž­dým dílem nás víc a víc pře­kva­pu­je a vždy má něja­ké eso v ruká­vu, kte­ré na nás vyba­lí, a já div neo­te­vřu pusu úža­sem. Jsem si jis­tá, že i v dal­ších dílech nás její pře­kva­pe­ní nemi­nou…

Ale není to jen o neče­ka­ných momen­tech. Maasová vyprá­vět umí bra­vur­ně, o tom není pochyb. Stejně tak jako o vytvo­ře­ném svě­tě, kte­rý je novým a neo­ko­pí­ro­va­ným.  Ale to z pře­de­šlých dílů vše víme. Tentokrát nás čeká poměr­ně poklid­ný začá­tek, kde se Celaena setká­vá s nový­mi lid­mi a musí se zabyd­let v novém pro­stře­dí. Autorka nám postup­ně po kous­cích v tom­to dílu odha­lí mno­ho z Celaeniny minu­los­ti, o kte­ré jsme vědě­li zatím jen útrž­ky. Objevení nové­ho dědic­tví nese také spous­tu sta­ros­tí a zna­me­ná nový výcvik v čele s Jeřábem, kte­rý se stá­vá hlav­ním kan­di­dá­tem na milost­ný čtyř­úhel­ník – pokud něco tako­vé­ho exis­tu­je.

To mě při­vá­dí k tomu, že bych měla zmí­nit, že ani můj oblí­be­ný, čest­ný a spra­ved­li­vý princ Dorian není opo­me­nut a pra­vi­del­ně se dozví­dá­me novin­ky z krá­lov­ské­ho dvo­ra – stej­ně tak to pla­tí i u pro mě stá­le záhad­né­ho Chaola a dal­ších nám zná­mých postav z před­cho­zích knih. K tomu je tu kro­mě Celaeny a krá­lov­ské­ho dvo­ra ješ­tě tře­tí, nová dějo­vá linie ode­hrá­va­jí­cí se v napros­to novém a neče­ka­ném pro­stře­dí. A tady prá­vě začí­ná ta pořád­ná fan­ta­sy – s čaro­děj­ka­mi a wyver­ny.

Dědička ohně není jen neza­po­me­nu­tel­ným fan­ta­sy pří­bě­hem, kte­rý nám pomů­že se odre­a­go­vat. Je v mno­ha ohle­dech také vel­mi tem­nou kni­hou, kte­rá nahlí­ží do lid­ských ukrut­ných zvrh­los­tí, nebo­jí se uká­zat zlo a co jsou lidé schop­ni udě­lat a obě­to­vat pro slá­vu a moc. Ale akce a napě­tí dodá­vá spo­leč­ně s při­drz­lý­mi kama­rád­sko – neka­ma­rád­ský­mi roz­ho­vo­ry ty správ­né grá­dy a tak je čte­ní jed­na vel­ká radost.

Díky Dědičce ohně pozná­te, jak vypa­dá vztah dvou lidí (v tom­to pří­pa­dě by bylo na mís­tě spí­če slův­ko „bytos­tí“), když se zna­jí přes sto let. Jen si to zkus­te před­sta­vit. Poznáte ale také to, jak se asi člo­věk může cítit, když si už ani nevzpo­mí­ná, co je to svo­bo­da.

Prví díl – Skleněný trůn bych zařa­di­la do young adult lite­ra­tu­ry, dru­hý mož­ná ješ­tě také. Ale Dědička ohně pat­ří do žán­ru fan­ta­sy, jeli­kož young adult vypa­dá jinak. Ale to je jen malič­kost a vím, že kni­ha si tak i tak najde (a našla) mili­o­ny fanouš­ků po celém svě­tě.

Upřímně, sta­či­lo by jen pár slov vysti­hu­jí­cí celou sérii Skleněný trůn, a to: Vynikající! Nepřekonatelné! Nové! To si musí­te pře­číst! Bomba! Neuvěřitelné! Nemůžu se dočkat dal­ší­ho dílu! Geniální! Prostě skvě­lé!


  • Autor:Sarah J. Maasová
  • Žánr:lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy, fan­ta­sy pro děti, dob­ro­druž­ství, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:COOBOO
  • Datum vydá­ní:25.04.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,72535 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61770 KB. | 30.09.2023 - 23:54:44