Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus

sarahs scribbles

Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krát­ké čer­no­bí­lé komiksy s intro­vert­ní dív­kou ve vyta­ha­ném sve­t­ru? Jestli ano, koneč­ně se vám poštěs­ti­lo a komiksy vyšly v jed­né kni­ze a jsou pře­lo­že­né do češ­ti­ny. A jest­li ne, tak se pojď­te podí­vat, o co jste při­šli.

Hlavní hrdin­kou je snad­no zami­lo­va­tel­ná dív­ka, kte­ré je něco přes 20 let a pořád­ně neví, co se živo­tem. Ráda si ale čmárá, spí, sle­du­je seri­á­ly, zbož­ňu­je zví­řa­ta, své­ho pří­te­le, kni­hy a o něco méně pak vel­ké spo­le­čen­ské akce. Když může, tak nic nedě­lá, a když má něco dělat (jako tře­ba dodr­žo­vat něja­ké pra­cov­ní dead­li­ny), tak je odklá­dá, jak jen to jde. Pokud někým tako­vým nejste vy sami, urči­tě tako­vou oso­bu ale zná­te.

Úspěch mla­dé ame­ric­ké výtvar­ni­ce Sarah Andersenové sto­jí na jed­no­du­chém fak­tu: pro­to­že se téměř kaž­dý může zto­tož­nit s posta­vou, má tyto komiksy také sko­ro kaž­dý rád. Autorka rea­gu­je skr­ze své komik­so­vé alter ego na mód­ní tren­dy, vzta­hy, těž­ký život nespo­le­čen­ských lidí, občas­né poci­ty napros­té neschop­nos­ti a zou­fa­los­ti mla­dých lidí i na Murphyho záko­ny, kupří­kla­du ten nej­čas­tě­ji zmi­ňo­va­ný v sou­vis­los­ti s dám­ský­mi kabel­ka­mi: „Ať potře­bu­ješ coko­li, vždyc­ky to najdeš až úpl­ně vespod taš­ky“.

Kromě kres­le­ní komik­sů tvo­ří Andersenová, ostat­ně jinak absol­vent­ka umě­lec­ké vyso­ké ško­ly, také ilu­stra­ce, jež jsou znač­ně jiné. Podívat se na ně může­te na jejím blo­gu.

Komiksy jsou vtip­né, roz­to­mi­lé, jed­no­du­še kres­le­né a najde­te se v nich. Nejlépe se čtou v poste­li. S kávou v ruce. A kocou­rem na klí­ně. Fakt.

Jsou pře­ce Vánoce. A i kdy­by neby­ly, tak může­te ostat­ní povin­nos­ti na chví­li odlo­žit, ne? Nebo klid­ně na chví­li těs­ně před tím, než bude poz­dě. Tak jako Sarah.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51123 s | počet dotazů: 219 | paměť: 46684 KB. | 27.01.2021 - 02:21:57