Kritiky.cz > Recenze knih > Sara Raaschová - Sníh nebo popel

Sara Raaschová - Sníh nebo popel

Sníh nebo popel

Jaro před šest­ná­sti lety doby­lo Zimní krá­lov­ství. Nyní má zni­če­ná země jedi­nou nadě­ji - osm pře­ži­vších, kte­ří se sna­ží zís­kat své krá­lov­ství za kaž­dou cenu zpět.

Jednou z nich je i Meira, mla­dá dív­ka, kte­rá celý svůj život pře­ži­la jako uprch­lík. Nepoznala své rodi­če a byla vycho­vá­na jako váleč­ni­ce.  Ani to, že se nešťast­ně zami­lo­va­la, neo­sla­bi­lo její odhod­lá­ní udě­lat coko­liv, aby její krá­lov­ství zís­ka­lo svo­bo­du.

Sara Raaschová vytvo­ři­la svůj vlast­ní svět - Primorii, a umíst­ni­la do něj osm krá­lov­ství. Čtyři jsou Střídavé, což zna­me­ná, že se v nich stří­da­jí roč­ní obdo­bí. V dal­ších je jenom jed­no z roč­ních obdo­bí, tak­že zde máme krá­lov­ství Jaro, Léto, Podzim a Zima.

Autorka se nedr­že­la zná­mé­ho sché­ma­tu, pod­le kte­ré­ho je zima kru­tá a nelí­tost­ná a jaro hez­ké a plné nadě­je, ale změ­ni­la těm­to dvě­ma roč­ním obdo­bím role, tak­že Zima je dob­rá a Jaro špat­né. Kouzelné je pojme­no­vá­ní měst pod­le měsí­ců v roce a to, že kaž­dé krá­lov­ství má svá ori­gi­nál­ní řče­ní a typic­ký vzhled svých oby­va­tel.

Příběh je vyprá­věn z pohle­du hlav­ní hrdin­ky Meiry, odváž­né zim­ní bojov­ni­ce. To zna­me­ná, že je v kni­ze hod­ně jejich úvah a myš­le­nek, a to na úkor akce, kte­rá je v téhle kni­ze spí­še v poza­dí. Důležité jsou i opi­sy toho, jak vlast­ně v Primorii fun­gu­je magie, a dočká­te se i milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku. Oba klu­ci jsou však sym­pa­tič­tí, tak­že  se z neho nestá­vá otrav­ná část kni­hy, prá­vě nao­pak, tuhle část Sara zvlád­la dob­ře.

Námet není moc ori­gi­nál­ní, ale jsou to prá­vě posta­vy a již zmi­ňo­va­né detai­ly, kte­ré pří­běh ozvlášt­ňu­jí, a i když není moc napí­na­vý, najde­te zde něko­lik neče­ka­ných pře­kva­pe­ní a tajem­ství. Otevřený konec navíc nazna­ču­je zají­ma­vé záplet­ky, kte­rých se dočká­te v pokra­čo­vá­ní. Sníh nebo popel je zkrát­ka zají­ma­vý úvod nové série a odde­cho­vé čte­ní, kte­ré dopo­ru­ču­ji spí­še mlad­ším čte­ná­řům.

Hodnocení: 75%

Sníh nebo popel

Autorka: Sara Raaschová

Originální název: Snow like Ashes

Překlad: Zdeněk Uherčík

Vydáno: 2017, CooBoo

Počet stran: 296

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Jak zachránit stránky světa?18. prosince 2018 Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky, které pohlcují jedno refugium za druhým a vymazávají je z povrchu světa - i s lidmi a exlibri, které […] Posted in Recenze knih
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, […] Posted in Recenze knih
  • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...