Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze

qQTHUT

V této kni­ze se sešli dvě vel­ké osob­nos­ti vaře­ní – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obál­ky knih vše­o­bec­ně a tady mě zau­ja­lo jejich spo­leč­né foto. Kniha má podti­tul Čtyři roč­ní obdo­bí a to zce­la napl­ni­la. Kuchařka je pře­hled­ně roz­dě­le­ná. Začíná se logic­ky jarem. Oba páno­vé se v recep­tu­rách pře­hled­ně stří­da­jí. Najdeme tu napří­klad Pyré z čer­ve­né řepy od Jiřího Babicy. Naproti tomu ani jeho kole­ga neza­há­lí a při­pra­vil Kopřivový krém s noč­ky z uze­né­ho masa.

Když pře­jde­me na kapi­to­lu léto, tak je tu pře­va­ha leh­čích jídel, pro­to­že jak zná­mo, za posled­ní roky jsou oprav­du vel­ká ved­ra, a když se člo­věk tzv. nacpe, nemu­sí to udě­lat dob­ro­tu. Jaroslav Sapík si pohra­je s kozím sýrem, jehož spo­jí s pam­pe­liš­ko­vým medem, což je ide­ál­ní kom­bi­na­ce na toto roč­ní obdo­bí. K tomu oba páno­vé při­da­jí stu­de­né polév­ky, ale neza­po­me­nou ani na guláš nebo ryby.

Za létem je zde tako­vá men­ší kapi­to­la o jed­nom zná­mém čes­kém pivo­va­ru. Podzim už bývá pře­ce jenom chlad­něj­ší, tak pod­le toho vypa­da­jí i pokr­my. Začíná se sice tata­ráč­kem z hráš­ku, ale pokra­ču­je se poměr­ně hut­ný­mi jíd­ly, z čehož je vět­ši­na maso­vá. V zimě je ta hut­nost ješ­tě sil­něj­ší. Kdo má rád slad­ké, tak pár recep­tů je i v této kuchař­ské kni­ze, ale ne moc.

Myslím, že se jed­ná o pove­de­nou kuchař­ku. Opět si kaž­dý najde to svo­je. Jinak mě zau­jal design, fotek je tam taky dost, recep­ty jsou pře­hled­né, tak­že v poho­dě.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

  • Autor: Jaroslav Sapík, Jiří Babica
  • Žánr: kuchař­ky
  • Nakladatelstvi: Eminent
  • Datum vydá­ní: 2016


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: