Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily postav > Sansa Stark – Hra o Trůny

Sansa Stark – Hra o Trůny

Sansa
Sansa

Sansa Stark je nej­star­ší dce­rou Lorda Eddarda Starka a dru­hým dítě­tem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se násle­dov­ně ve třech dal­šách kni­hách, Střetu krá­lů (1998), Bouři mečů (2000) a Hostině pro Vrány (2005). V kni­ze Tanec s Draky sice chy­bí (kni­ha je roz­dě­le­na geo­gra­fic­ky), ale vrá­tí se v chys­ta­ném svaz­ku Vichry Zimy.

Sansa je ztě­les­ně­ním kla­sic­kých žen­ských vlast­nos­tí a ctnos­tí. Je vyso­ká, hube­ná a krás­ná. Vzhledem je blí­že rodi­ně Tully (po mat­ce), než rodu Starků. Na začát­ku prv­ní­ho svaz­ku série Píseň ledu a ohně je jí 11 let. Původně si měla zřej­mě najít rytí­ře nebo šlech­ti­ce a stát po jeho boku coby man­žel­ka a sym­bol roman­tic­kých pří­bě­hů.

Tato pova­ha se ale začí­ná měnit v momen­tě, kdy se stá­vá pěšá­kem v machi­na­cích a intri­kách dal­ších postav v Králově pří­sta­viš­ti. Zůstává zde jako rukojmí a dává pozor na to, aby neřek­la nic, co by jí ohro­zi­lo. Přitom pozvol­na pro­chá­zí dospí­vá­ním. Král Joffrey Baratheron ji čas­to mučí, stej­ně jako jeho mat­ka, krá­lov­na Cersei Lannister.

Později je nuce­na pro­vdat se za Joffreyho strý­ce, Tyriona Lannistera, což je pro ni ješ­tě více poni­žu­jí­cí. Během Joffreyho svat­by je král otrá­ven a Sansa má mož­nost útě­ku. Dostává se na loď do údo­lí Vale, úze­mí rodu Arryn s pomo­cí Petyra Baelishe, zná­mé­ho také jako Malíček (Littlefinger). Zde je při­ja­ta pod kry­cím jmé­nem Alayne Stone a obar­ví si vla­sy do tma­va, aby se vyhnu­la očím rodu Lannisterů. Vystupuje pak jako Baelishova neman­žel­ská dce­ra. Později odha­lí Lordům z Vale svo­ji pra­vou identi­tu, aby zís­ka­la zpát­ky Zimohrad a s ním i úze­mí Severu.

V tele­viz­ní adap­ta­ci série, Hře o Trůny, ji ztvár­ni­la Sophie Turner, pro kte­rou je to prv­ní význam­ná role. Pravděpodobně ji ale ješ­tě uvi­dí­me, napří­klad v plá­no­va­ném pokra­čo­vá­ní ságy o X Menech s podti­tu­lem Apocylpse. Za roli Sansy Star skli­di­li vel­mi pozi­tiv­ní kri­ti­ku a byla ozna­če­na jako čtvr­tá nej­vý­raz­něj­ší posta­va maga­zí­nem Rolling Stone, hned za Tyrionem, Joffreym a Daenerys Targeryen.

Více o posta­vě

Sansa je dru­hým dítě­tem Eddarda a Catelyn Starkových. Narodila se na Zimohradě, kde byla i vycho­vá­na, až do odjez­du na začát­ku série. Má mlad­ší sest­ru Aryu, dva mlad­ší bra­t­ry Rickon a Brana a také star­ší­ho bra­t­ra Robba a Eddardova bastar­da Jona Sněha.

Byla vycho­vá­na jako šlech­tič­na, tak­že v ní byla pěs­to­vá­na záli­ba v hud­bě, poezii a zpě­vu. Jejím spo­leč­ní­kem byl zlo­vlk jmé­nem Lady.

Má mod­ré oči a tma­vě rudé vla­sy. Ve Hře o trů­ny je jí 11, v Hostině pro Vrány sko­ro 14. Jde prav­dě­po­dob­ně o nej­na­iv­něj­ší­ho potom­ka Eddarda Starka, díky čemuž se Sansa čas­to stá­vá pěšá­kem ve hrách ostat­ních.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74641 s | počet dotazů: 229 | paměť: 58736 KB. | 03.07.2022 - 12:49:53