Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audionahrávka) - 95%

Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audionahrávka) - 95%

Duchackovic

Sandra Vebrová píše scé­ná­ře k dět­ským pořa­dům, mimo jiné k pohád­ce Nepovedený kou­zel­ník, a je rov­něž autor­kou dvou­díl­né­ho fan­ta­sy romá­nu pro děti Luko, malý vlkodlak.

Nahrávce pro­půj­čil hlas herec Václav Vydra.

Audiokniha se dělí na pět samo­stat­ných pří­bě­hů, slo­že­ných vždy ze 7 až 11 kapi­tol.

Ducháčkovi jsou rodi­nou duchů, zro­ze­ných z mlhy. Otec Mlživoj je důstoj­ným věd­cem, mat­ka Blanka lás­ky­pl­nou pečo­va­tel­kou a jejich tři děti nepo­sed­ná duša­ta. Nejstarší z nich, jede­nác­ti­le­tý Simon, se sna­ží půso­bit důle­ži­tě a nad věcí, deví­ti­le­tou Olivii zají­má věda a kni­hy. Pětiletý Bubi nej­ra­dě­ji mlsá nej­růz­něj­ší dob­ro­ty z mlhy.

V prv­ním pří­bě­hu se poslu­cha­či podrob­ně­ji sezná­mí s čle­ny rodi­ny. Nejoblíbenější hra stra­ši­del­ných sou­ro­zen­ců, hou­pá­ní na tele­viz­ní anté­ně, vyús­tí v neje­den malér a vyna­lé­za­ví nezbe­do­vé budou mít spous­tu prá­ce s tím, aby vše napra­vi­li.

Ve dru­hém se sezná­mí­me s deví­ti­le­tým Barnabášem, jehož rodi­če nema­jí kvů­li zaměst­ná­ní na syna čas. To by ale neby­la správ­ná duší troj­ka, aby smut­né­mu chlap­ci nepo­moh­la.

Ve tře­tí čás­ti je rodi­na Ducháčkových, vždy se stě­hu­jí­cí za mlhou, kon­fron­to­vá­na se zlý­mi duchy, Smoguly. Nakonec se však uká­že, že někte­ří z nich nejsou tak špat­ní, jak se může na prv­ní pohled zdát.

Čtvrtý oddíl nás zave­de do sta­ro­by­lé­ho stra­ši­del­né­ho síd­la, kte­ré Simon, Olivie a Bubi zachrá­ní před pro­de­jem nena­syt­né­mu inves­to­ro­vi.

Pátý pří­běh zakon­ču­je poslu­cha­čo­vo setká­ní s tou­to rodi­nou a nese vánoč­ní tema­ti­ku plnou soli­da­ri­ty, poho­dy i humo­ru.

Mlžanská rodi­na se pova­hou vel­mi blí­ží lidem, a snad prá­vě pro­to je nám od počát­ku  sym­pa­tic­ká i se svý­mi nedo­stat­ky a sla­bost­mi. Škádlení sou­ro­zen­ců vždy vyvo­lá smích a vese­le je poja­to také jed­ná­ní rodi­čů, kte­ří mají pro své děti pocho­pe­ní.

Příběh je bar­vi­tý, poslu­chač si i bez vyob­ra­ze­ní snad­no doká­že jed­not­li­vé posta­vy před­sta­vit a lehce vplu­je do děje.

Povedené jsou slov­ní hříč­ky a vari­an­ty mlžan­ských pří­slo­ví. Musím pochvá­lit jed­not­li­vé detai­ly pří­bě­hu, kte­ré půso­bí, jako by byly zmí­ně­ny jen okra­jo­vě, nako­nec však sehra­jí důle­ži­tou roli v rozuz­le­ní děje. Přestože tuší­me, že vše dob­ře dopad­ne, řeše­ní je pokaž­dé nápa­di­té a ori­gi­nál­ní. Pozitivní je rov­něž fakt, že se zde pohád­ko­vou for­mou dět­ští poslu­cha­či učí o základ­ních hod­no­tách lid­ské­ho živo­ta, ceně přá­tel­ství a toho, že člo­věk je vždy šťast­něj­ší, když není sám.

Tato audi­ok­ni­ha mě vel­mi potě­ši­la a urči­tě ji dopo­ru­ču­ji k posle­chu nejen dětem, ale také jejich rodi­čům. Věřím, že kaž­dý si v pří­bě­hu najde něco zají­ma­vé­ho. Při posle­chu jsem se vždy  těši­la na dal­ší vese­lé pří­běhy i na mnoh­dy neče­ka­ný závěr kaž­dé­ho dílu. Přestože se jed­ná o dílo moder­ní, je mož­né, že se za pár let umís­tí ved­le neza­po­me­nu­tel­ných knih Václava Čtvrtka a dal­ších oblí­be­ných auto­rů pro mlad­ší čte­ná­ře.

Hlas Václava Vydry se k této nahráv­ce skvě­le hodí. Známý herec čte pří­běh pou­ta­vě, dodá­vá mu dyna­mi­ku a napě­tí.


 • Druh zbo­ží: CD nosič
 • Autorka: Sandra Vebrová
 • Žánr: pří­běhy dětí, humor pro děti
 • Nakladatelství: Fragment ve sku­pi­ně Albatros Media, a.s.
 • Datum vydá­ní: 14.03.2016

Audionahrávka je ve for­má­tu MP3 a má dél­ku 6 hodin.

Audionahrávku k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, a.s., kde si ji může­te zakou­pit.

 • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
 • Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)17. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.) Tentokrát se věnujeme 7. až 4. pozici třídílného seriálu Top-ten her dle filmů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapomenout i na seriály. Nejslavnější seriál pro […] Posted in Články
 • Přísaha27. září 2002 Přísaha Jack Nicholson ve vynikajícím režijním snímku Seana Penna....Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly… Policista a vášnivý rybář Jerry Black (Jack Nicholson) si právě užívá večírku, […] Posted in Články
 • 1968 milimetrů21. srpna 2018 1968 milimetrů V roce 1968 se vyhrotil střet idejí s realitou Rok 1968 byl přelomový. Je to symbol společenských, politických a kulturních proměn. Tří-dílný cyklus zachycuje, jak studenti vyšli do ulic […] Posted in TV Tipy
 • Znělka 40. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU30. dubna 2018 Znělka 40. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU Posted in Videa
 • Nový svět25. května 2021 Nový svět Vztah indiánky Pocahontas (Q'orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin Farrell) rozpoutá válku dvou světů o nový národ... Terrence Malick patří mezi nejvýraznější filmaře […] Posted in Retro filmové recenze
 • Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.16. února 2019 Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip. Klik – život na dálkové ovládání opravdu nabízí neotřelý příběh. A nejen to, je to i film vtipný a zábavný, přestože občas se objeví příliš sentimentální nebo moralizující pasáže. Nejde o […] Posted in Retro filmové recenze
 • REVENANT Zmrtvýchvstání5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání Snímek REVENANT je inspirovaný skutečnými událostmi. Vypráví epický příběh o přežití a lidské transformaci v divoké přírodě amerického západu. Během výpravy do nezmapované divočiny je […] Posted in Speciály
 • Podporujte kreativitu svých dětí3. prosince 2018 Podporujte kreativitu svých dětí V poslední době je trh doslova zaplavený návody, jak si sám doma vyrobit to či ono. Od jídla počínaje, přes kosmetiku, hračky a dekoracemi konče. Většina z těchto návodů je určena pro […] Posted in Recenze knih
 • Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok3. února 2016 Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok Boxerský snímek Creed zaznamenal mimořádný úspěch, jehož dovršením bylo ocenění Sylvestra Stalloneho Zlatým glóbem a následná nominace na oscara za vedlejší roli. Není tedy divu, že se […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,86749 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53715 KB. | 24.01.2022 - 04:35:24