Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > San Andreas: 3D - 60 %

San Andreas: 3D - 60 %

DSC02867
DSC02867
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ray je ostří­le­ný pilot prů­zkum­né­ho a záchran­né­ho vrtu­l­ní­ku, kte­rý se nedá jen tak něčím zastra­šit. Ve své prá­ci záchra­ná­ře musí vyu­žít nejen svůj rozum, ale čas­to i své vypra­co­va­né bicepsy. V úvod­ní dra­ma­tic­ké scé­ně se poda­ří Rayovi zachrá­nit mla­dou ženu a kole­gu, a tak uká­že své klad­né strán­ky. Tak, jak se mu daří v prá­ci, se mu neda­ří v sou­kro­mém živo­tě. Jeho dlou­ho­le­té man­žel­ství nejen že pro­chá­zí kri­zí, ale navíc nový part­ner jeho ženy dob­ře vychá­zí i s Rayovou dce­rou Blake. Než se ale Ray stih­ne odhod­lat k něja­ké­mu činu, dochá­zí k neče­ka­né­mu zemětře­se­ní a je odvo­lán do prá­ce. To mu navíc ješ­tě zkom­pli­ku­je jeho žena s dce­rou, kte­ré také mají pro­blémy. Začíná tak Rayův boj o záchra­nu jeho nej­bliž­ších.

Sa_01Scénář k fil­mu napsa­li Allan Loeb, Carlgon Cuse, Chad Hayes, Carey Hayes, Jeremy Passmore a Andre Fabrizio. Při tvor­bě scé­ná­ře se auto­ři urči­tě inspi­ro­va­li dlou­hou šká­lou ame­ric­kých fil­mů o pří­rod­ních kata­stro­fách a roz­hod­li se pro­po­jit zemětře­se­ní s tsuna­mi. Zasadit děj na západ­ní pobře­ží sever­ní Ameriky je tedy dob­rým tahem. V oblas­ti Kalifornie se sku­teč­ně nachá­zí tek­to­nic­ký zlom, kdy se o sebe třou des­ky paci­fic­ká a seve­ro­a­me­ric­ká, a tak dochá­zí k zemětře­se­ní. Odborníci tak i dnes před­po­ví­da­jí podob­nou kata­stro­fu.

Hlavní posta­vu Raye ztvár­nil Dwayne Johnson, kte­rý si zahrál oblí­be­nou roli hrdi­ny, a nezkla­mal co do vizá­že, ani rozum­ných a vždy skvě­lých roz­hod­nu­tí. Jeho part­ner­kou je v roli Emmy Carla Gugino, jejíž posta­va je zpo­čát­ku nevý­razná, ale postu­pem času nabí­rá na dra­ma­tič­nos­ti a dokon­ce se zhos­tí i odváž­ných kous­ků. Tomuto páru pak sekun­du­je jejich mlad­ší vydá­ní, dce­ra Blake a mla­dý muž Ben. Alexandra Daddario a Hugo Johnstone-Burt hra­jí své posta­vy s ener­gií a elá­nem, dokon­ce nechy­bí ani zami­lo­va­ná chvil­ka. Jako třeš­nič­ka na dor­tu pak vystu­pu­je Benův mlad­ší bra­tr Ollie (Art Parkinson), kte­rý se sna­ží vypja­té scé­ny odleh­čit svým humo­rem a jeho dět­ská naiv­ní tvá­řič­ka pro­bu­dí emo­ce u vět­ši­ny divá­ků.

Sa_02Režie sním­ku se ujal Brad Peyton (Cesta na taju­pl­ný ost­rov 2), pro kte­ré­ho je to pátý film. Režírovat dob­ro­druž­ný film s kata­stro­fic­kým námě­tem sice není leh­ké, ale když se při­dá tro­chu humo­ru, tak je to osvěd­če­ná kom­bi­na­ce. Díky stří­dá­ní napí­na­vých a klid­ných scén film ubí­há vel­mi rych­le a při jejich sle­do­vá­ní čas utí­ká vel­mi rych­le. Bylo by zají­ma­vé, kdy­by se tvůr­ci roz­hod­li nato­čit pokra­čo­vá­ní, ten­to­krát v jiné čás­ti Ameriky.

Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou zvlášt­ní efek­ty, kte­ré vzni­ka­ly pod vede­ním Leanne Brooks (Wolverine, Nezlomný). Vidět, co se děje s měs­tem při zemětře­se­ní, je pro nás sice zají­ma­vé, ale ješ­tě lep­ší je domýš­let si, jak kte­ré scé­ny vzni­ka­ly a s jaký­mi pro­blémy tvůr­ci pra­co­va­li.

Film je nato­čen ve 3D, ale pro lep­ší záži­tek dopo­ru­ču­ji návště­vu před­sta­ve­ní ve 4DX. Díky této tech­no­lo­gii, kdy se sti­mu­lu­jí lid­ské smys­ly díky spe­ci­ál­ním efek­tům, pak divák nejen že ucí­tí zemětře­se­ní, ale také si může zalé­tat či si užít malou sprš­ku při tsuna­mi.

Snímek nabí­zí dob­ro­druž­nou až kata­stro­fic­kou podí­va­nou, kte­rou odleh­ču­je mís­ty humor a záži­tek ze 4DX pro­jek­ce. Film je s titul­ky a nevhod­ný pro děti do 12 let.

Fotky z novinářské projekce


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70%29. července 2021 Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70% Píše se rok 1916 a ctižádostivá britská průzkumnice Lily (Emily Blunt) se snaží před londýnskou akademickou obcí obhájit expedici do Amazonské džungle, kde se podle dávné pověsti z dob […] Posted in Filmové recenze
  • Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI14. června 2017 Pobřežní hlídka - DEN NA PLÁŽI Tohle léto Pobřežní hlídka světu nabídne osvěžující únik na pláž, kde se nespálíte a nebudete mít vodu v uších ani písek v botách. „Mám pocit, že každý, a zvláště teď, po tomhle šíleném […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI14. června 2017 Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produkce obrátila na kostýmní designérku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztracená láska). „Když se řekne […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY14. června 2017 Pobřežní hlídka - BUDOVÁNÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKY Produkce Pobřežní hlídky začala v únoru 2016, v metropoli Miami a v Boca Raton a na plážích Deerfield a Hollywood. Poté se přesunula do přímořského města Georgia v Savannah a do nedaleké […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ14. června 2017 Pobřežní hlídka - KOUŘ NA VODĚ Pobřežní hlídka není jen o ‚necudné srandě‘, ale chlubí se i působivým množstvím napínavých akčních scén. Johnsonův rozkaz byl jasný. „Pojďme udělat nějakou hustou akci na vodě; něco, co […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI14. června 2017 Pobřežní hlídka - TRABLE V RÁJI Nový tým Pobřežní hlídky se ocitne před zkouškou, kterou se stane výskyt nové drogy na pláži ve Smaragdovém zálivu. Načasování se shoduje s otevřením Huntley Clubu, plážového resortu, […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - O PRODUKCI14. června 2017 Pobřežní hlídka - O PRODUKCI TOHLE NENÍ POBŘEŽNÍ HLÍDKA, JAK JÍ ZNÁ TVŮJ TÁTA V určité generaci diváků po celém světě vzbuzuje název Pobřežní hlídka obrázky slunce, surfování a vypracovaných záchranářů, kteří ve […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka14. června 2017 Pobřežní hlídka Pobřežní hlídka je hlavně o záchranáři Mitchi Buchannonovi (Dwayne Johnson) a o čerstvém nováčku Zacu Efronovi, kteří si vážně vůbec nesednou. Společně ale odhalují místní kriminální […] Posted in Speciály
  • V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa15. března 2016 V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa Když se poprvé objevily zprávy o chystané reinkarnaci kultovní Pobřežní hlídky, mnozí to chápali doslova jako špatný vtip. Ovšem po potvrzení prvních hereckých jmen, mezi které patří mimo […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15863 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58238 KB. | 11.08.2022 - 14:43:10