Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > SAMUEL L. JACKSON

SAMUEL L. JACKSON

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Označován jako jeden z nej­pra­co­vi­těj­ších her­ců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nespor­ně hvězdou v plném slo­va smys­lu, což doka­zu­je i fakt, že jeho fil­my vydě­la­ly více peněz, než fil­my jaké­ho­ko­liv  jiné­ho her­ce v his­to­rii fil­mu.

Jackson zane­chal nesma­za­tel­nou sto­pu v ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fii svým zob­ra­ze­ním posta­vy Julese ve fil­mu Pulp Fiction Quentina Tarantina. Kromě jed­no­hlas­né­ho uzná­ní kri­ti­ky za svůj výkon také zís­kal nomi­na­ce na Oscara a na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, stej­ně jako cenu Britské aka­de­mie fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho umě­ní za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli.

V roce 2014 si Jackson zopa­ko­val svou roli jako Nick Fury v obou fil­mech Captain America: Návrat prv­ní­ho AvengeraThe Avengers: Age of Ultron, kte­rý při­jde do kin v roce 2015. V posled­ní době hrál v Tarzanovi Davida Yatese ved­le Alexandera Skarsgårda, Margot Robbie a Christopha Waltze.

Jackson ztvár­nil Pata Novaka v rema­ku RoboCopa Jose Padilhy, Chaneyho v ame­ric­kém rema­ku korej­ské kul­tov­ní kla­si­ky Oldboy v režii Spikea Lee a cha­risma­tic­ké­ho hle­mýž­dě Whiplashe v celo­ve­čer­ním ani­mo­va­ném sním­ku stu­dia DreamWorks Animation Turbo.

V roce 2012 se obje­vil ve fil­mu Quentina Tarantina Nespoutaný Django jako Stephen po boku Christopha Waltze, Jamie Foxxe a Leonarda DiCapria. Také hrál v The Avengers, film je sou­čás­tí jeho 9ti díl­né smlou­vy s Marvel Studios. Očekávaný film vešel do kin 4. květ­na 2012 a utr­žil během prv­ní­ho víken­du rekord­ních 200 mili­o­nů dola­rů a 1,5 mili­ar­dy dola­rů v celo­svě­to­vých trž­bách.

Jackson debu­to­val na Broadwayi v Bernard B Jacobs Theater v diva­del­ním před­sta­ve­ní Mountaintop autor­ky Katori Hallové po boku Angely Bassettové a pod režij­ním vede­ním Kenny Leona. Mountaintop se ode­hrá­vá v před­ve­čer aten­tá­tu na vůd­ce hnu­tí za občan­ská prá­va Martina Luthera Kinga Jr., kte­ré­ho Jackson ztvár­nil.

Jackson se také obje­vil v HBO adap­ta­ci hry Cormaca McCarthyho The Sunset Limited, po boku Tommy Lee Jonese, kte­rý tele­viz­ní film i reží­ro­val.

V září 2010 Jackson hrál posta­vu PK Highsmithe ve sním­ku spo­leč­nos­ti Columbia Pictures Benga v zálo­ze. Kromě toho Jackson hrál v nezá­vis­lém dra­ma­tu Mother and Child v režii Rodriga Garciy. Za svůj výkon zís­kal nomi­na­ci na Independent Spirit Award. Jackson se také obje­vil v Iron Manovi 2 stu­dia Marvel jako Nick Fury. Stejnou roli si zopa­ko­val ve sním­ku Captain America v létě roku 2011.

Jacksonova kari­é­ra zapo­ča­la na jeviš­ti ihned po absol­vo­vá­ní Morehouse College v Atlantě, kde stu­do­val herec­tví. Objevil se v diva­del­ních hrách jako Home, A Soldier’s Play, Sally/PrinceThe District Line. Také vytvo­řil role ve dvou hrách Augusta Wilsona v diva­dle Yale Repertory Theatre. Během New York Shakespeare Festivalu se Jackson obje­vil ve hře  Matka Kuráž a její děti, Spell # 7The Mighty Gents.

Mezi Jacksonovy fil­my z roku 2008 pat­ří thriller Dům na špat­né adre­se Neila LaButeho, kte­rý měl pre­mi­é­ru na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Deauville, násle­do­va­la kome­die v Rytmu sou­lu po boku zesnu­lé­ho Bernieho Maca a akč­ní dra­ma Franka Millera Spirit, ve kte­rém ztvár­nil posta­vu Octopuse. V roce 2008 si Jackson také zahrál ve sci-fi akč­ním fil­mu Douga Limana Jumper pro 20th Century Fox a New Regency.

V roce 2007 Jackson zís­kal hlav­ní roli v úspěš­ném dra­ma­tu Reportér v rin­gu a roli v horo­ru pro spo­leč­nost Weinstein Co., Pokoj 1408, pod­le romá­nu Stephena Kinga. Ve stej­ném roce si Jackson zahrál ve fil­mu V řetě­zech Craiga Brewera a ve váleč­ném dra­ma­tu Zěmě zatra­ce­ných Irwina Winklera pro stu­dio MGM.

V roce 2006 Jackson ztvár­nil roli v kul­tov­ní fil­mo­vé kla­si­ce Hadi v leta­dle v režii Davida Ellise. Jackson si zahrál po boku Julianne Moorové ve fil­mu Ve stí­nu prav­dy reži­sé­ra Joe Rotha pod­le best­selle­ru stej­né­ho jmé­na. Také se obje­vil jako agent Derrick Vann po boku Eugena Levyho ve sním­ku spo­leč­nos­ti New Line - Policajtem pro­ti své vůli.

Na začát­ku roku 2005 sní­mek Coach Carter spo­leč­nos­ti Paramount Pictures trum­fl víken­do­vé trž­by. Jackson v něm ztvár­nil stře­do­škol­ské­ho bas­ket­ba­lo­vé­ho tre­né­ra Kena Cartera, vzor stu­den­tů, ale i jejich obháj­ce, kte­rý má uspěch ve tří­dě, stej­ně jako na bas­ket­ba­lo­vém hřiš­ti. Coach Carter se pro­mí­tal během pres­tiž­ní­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Palm Springs. Jackson na fes­ti­va­lu za svůj výkon zís­kal Career Achievement Award.

Jackson se obje­vil po boku Juliette Binoche ve fil­mu spo­leč­nos­ti Sony Classics In My Country pod­le best­selle­ru Country of My Skull jiho­af­ric­ké spi­so­va­tel­ky Antije Krogové. Jackson v něm ztvár­nil posta­vu ame­ric­ké­ho zpra­vo­da­je, kte­rý se sna­ží vyrov­nat s násled­ky aparthei­du, když ho jeho novi­ny pově­ří, aby podá­val zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní Komise prav­dy a usmí­ře­ní, kte­rou usta­no­vil arci­bis­kup Desmond Tutu. In my coun­t­ry reží­ro­val John Boorman a pro­du­ko­val Bob Chartoff a Mike Medavoy.

V roce 2005 si Jackson zopa­ko­val svou roli jako Agent Augustus Gibbons v XXX: Nová dimen­ze a jako Mace Windu ve Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů. Nikoho nepře­kva­pi­lo, když Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů pře­ko­na­la rekor­dy návštěv­nos­ti a tržeb.

V roce 2004 se Jackson „obje­vil“ jako posta­va Frozone v Disneyho ani­mo­va­ném dob­ro­druž­ném fil­mu Úžasňákovi. Film reží­ro­val a napsal Brad Bird a zís­kal nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší film, stej­ně jako dvě nomi­na­ce na Oscara.

V roce 2003 si Jackson zahrál ve sním­ku S.W.A.T. – Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní pro Columbia TriStar v režii Clarka Johnsona. S.W.A.T. vyprá­ví o trans­por­tu zadr­že­né­ho dro­go­vé­ho bos­se, kte­rý má být spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­kou SWAT pře­ve­zen z Los Angeles do fede­rál­ní věz­ni­ce. Plán se zha­tí, když dro­go­vý mafi­án nabíd­ne odmě­nu 100 mili­o­nů dola­rů tomu, kdo ho osvo­bo­dí. Ve fil­mu dále hra­jí Colin Farrell a Michelle Rodriguezová.

V roce 2002 Jackson hrál s Benem Affleckem v komerč­ně úspěš­ném a kri­ti­kou osla­vo­va­ném fil­mu Incident spo­leč­nos­ti Paramount. Jackson zde podal inten­ziv­ní, ale sym­pa­tic­ký herec­ký výkon otce, nešťast­né­ho muže, kte­rý se hod­lá vypo­řá­dat s člo­vě­kem, kte­rý mu způ­so­bil křiv­du. Ve stej­ném roce Jackson hrál a záro­veň zau­jal funk­ci výkon­né­ho pro­du­cen­ta v Sony / Screen Gems fil­mu Formula 51 s Robertem Carlylem; záro­veň si zahrál ve sci-fi thrille­ru XXX; a zopa­ko­val si svou roli jako Mace Windu ve Star Wars: Epizoda II: Útok klo­nů George Lucase.

V roce 2001 Jackson ztvár­nil roli ve fil­mu Šílenec v režii Kasi Lemmonsové. Film sle­du­je pří­běh newy­or­ské­ho bez­do­mov­ce, kte­rý se sna­ží objas­nit vraž­du mla­dí­ka, jehož mrt­vo­lu nale­zl v Central par­ku. Jackson na pro­jek­tu také při­jal roli výkon­né­ho pro­du­cen­ta, z fil­mu se nako­nec stal neú­spěš­něj­ší nezá­vis­lý sní­mek roku. Jednalo se o dru­hý pro­jekt s Kasi Lemmonsovou, z nichž prv­ní byl osla­vo­va­ný sní­mek Evina záto­ka, kte­rý Jackson také pro­du­ko­val v roce 1997.

V roce 2000 si Jackson zahrál po boku Bruce Willise ve sním­ku Vyvolený režisér/scénáristy M. Night Shyamalana. Jackson tu před­sta­vu­je posta­vu Elijah Price, pode­zře­lélo muže uvá­za­né­ho na inva­lid­ní vozík, jehož „za vla­sy při­ta­že­né“ teo­rie jsou klí­čem k základ­ní otáz­ce fil­mu: „Jsi vyvo­le­ný?“

V roce 2000 se Jackson obje­vil ve sním­ku Johna Singletona Drsnej Shaft po boku Christiana Balea a Vanessy Williamsové. Jackson také hrál v soud­ním dra­ma­tu Krvavá vol­ba spo­leč­nos­ti Paramount, kde ztvár­nil plu­kov­ní­ka Terryho Childerse, vojen­ské­ho důstoj­ní­ka sou­ze­né­ho za to, že dal svým vojá­kům roz­kaz zahá­jit pal­bu na civi­lis­ty. Režie se ujal William Friedkin, ve fil­mu také hrál Tommy Lee Jones. Oba sním­ky byly pro­mít­nu­ty na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Deauville v roce 2000, kde byl Jackson poctěn cenou Lifetime Achievement Award.

V roce 1999 Jackson hrál ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. Útok z hlu­bin reži­sé­ra Rennyho Harlina. Jackson se také obje­vil v Lucasově vele­ú­spěš­ných a popu­lár­ních Star Wars: Epizoda I - Skrytá hroz­ba. V roce 1998 hrál ve  Vyjednavači a v Krvavých hous­lích Francoise Girarda.

V roce 1997 si Jackson zahrál ve sním­ku Jackie Brown, podru­hé pod režij­ním vede­ním Quentina Tarantina. Jackson zís­kal nomi­na­ci na Zlatý glo­bus a Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v kome­dii na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně. Ve stej­ném roce se obje­vil i ve fil­mu 187 – kód pro vraž­du.

Jackson hrál po boku Sandry Bullockové, Matthew McConaugheyho a

Kevina Spaceyho v roce 1996 ve fil­mu Čas zabí­jet Joela Schumachera. Jedná se o  adap­ta­ci slav­né­ho romá­nu Johna Grishama. Za svůj výkon Jackson zís­kal nomi­na­ci na Zlatý gló­bus a NAACP Image Award. Také se obje­vil po boku Bruce Willise ve Smrtonosné pas­ti 3.

V roce 1991 se Jackson zapsal do fil­mo­vé his­to­rie ztvár­ně­ním nar­ko­ma­na ve sním­ku Tropická horeč­ka Spikea Lee, za jeho výkon mu byla udě­le­na prv­ní a jedi­ná cena v his­to­rii fes­ti­va­lu v Cannes v kate­go­rii nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli. Za stej­ný výkon také zís­kal New York Film Critics Award za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli.

Mezi jeho dal­ší fil­my pat­ří Klíč k vraž­dě, Koule, Dlouhý poli­bek na dobrou noc, Gambler, Polibek smr­ti, Ztracený IzaiášAmos a Andrew, Ragtime, Moře lás­ky, Cesta do Ameriky, Ray, Jednej správ­ně, Blázinec ve ško­le, Mý lep­ší blu­es, Mafiáni, Pouze obchod, Bílé pís­ky, Vysoká hra patri­o­tů, Modlitba pro bra­t­ra, Otec a syno­vé, Respekt, Pravidla hryPravdivá roman­ce.

Jackson se ujal role výkon­né­ho pro­du­cen­ta na ani­mo­va­ném seri­á­lu Afro Samurai pro sta­ni­ci Spike TV. Seriál měl pre­mi­é­ru v roce 2007 a zno­vu se vrá­til na obra­zov­ky se svou tře­tí sérií v led­nu 2009. Seriál zís­kal nomi­na­ci na Emmy® Award v kato­go­rii Mimořádný ani­mo­va­ný pořad. Prodej prv­ní­ho vydá­ní video­hry Afro Samurai byl zahá­jen v úno­ru 2009. Filmová ver­ze Afro Samuraie je ve vývo­ji v Indomina Group, kde Jackson zastá­vá roli jed­no­ho z pro­du­cen­tů.

V tele­vi­zi se kro­mě sním­ku Expres na západ obje­vil také ve fil­mu Proti zdi Johna Frankenheimera pro sta­ni­ci HBO. Film byl oce­něn cenou Emmy. Jeho výkon mu vyslou­žil nomi­na­ci na Cable Ace jako nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli ve fil­mu nebo mini­sé­rii, stej­ně jako nomi­na­ci na Zlatý gló­bus.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26585 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58164 KB. | 08.08.2022 - 21:24:12