Kritiky.cz > Recenze knih > Samuel Bjork:V lese visí anděl

Samuel Bjork:V lese visí anděl

VLese

Severské detek­tiv­ky už roky drtí kniž­ní žeb­ří­ky jak na poli oblí­be­nos­ti u širo­ké­ho pub­li­ka, tak v oblas­ti pro­dejů. Detektivní romá­ny jako tako­vé se těší dlou­ho­do­bé popu­la­ri­tě, leč jsou kri­ti­ky čas­to ozna­čo­vá­ny jako plytká, lite­rár­ně nehod­not­ná díla, snad vyjma Agathy Christie či Raymonda Chandlera, jejichž dílům se něko­li­krát dosta­lo té cti, pro­nik­nout do pres­tiž­ních lite­rár­ních žeb­říč­ků. A pak najed­nou při­šel Jo Nesbo a jeho str­hu­jí­cí romá­ny spus­ti­ly doslo­va lavi­nu. Po sever­ských detek­tiv­kách se dnes jen zaprá­ší.

Nejinak to prav­dě­po­dob­ně bude i s novou kni­hou Samuela Bjorka, jehož „prvo­ti­na“ má název V lese visí anděl. Ona to ale zase tako­vá prvo­ti­na zrov­na není. Sam Bjork je pseu­do­ny­mem již vel­mi úspěš­né­ho nor­ské­ho spi­so­va­te­le a texta­ře Froda Sander Øiena, jenž má na kon­tě dva vel­mi oce­ňo­va­né romá­ny. Prvotina to může tedy být jen ve smys­lu romá­nu detek­tiv­ní­ho. V rám­ci žán­ru se s ní ovšem popral se ctí.

Dílo V lese visí anděl obsa­hu­je vše, co správ­ná nor­ská detek­tiv­ka obsa­ho­vat má: str­hu­jí­cí děj, pro­lí­na­jí­cí se rovi­ny, úder­né dia­lo­gy, kom­pli­ko­va­né posta­vy, neleh­ké život­ní osu­dy, tajem­no a nási­lí, jemuž je spra­ve­dl­nost v patách. Síla toho­to romá­nu, od kte­ré­ho se lec­kdo jen tak neod­trh­ne, dokud nedo­jde na posled­ní stra­nu, je pře­de­vším ve dvou prv­cích: obě­ti, na kte­rých je toto nási­lí páchá­no, jsou nevin­ná malá děv­čát­ka, což snad­no pro­bu­dí vlnu roz­hoř­če­ných emo­cí, a s posta­va­mi dvou hlav­ních detek­ti­vů, kte­ré se mimo rych­lé­ho vypá­t­rá­ní chlad­no­krev­né­ho vra­ha musí vyrov­nat i s neleh­ký­mi život­ní­mi peri­pe­ti­e­mi, se čte­ná­ři mohou lehce iden­ti­fi­ko­vat. Z psy­cho­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka je tato meto­da vel­mi účin­ná – spous­tu lidí se den­no­den­ně musí poprat s pře­káž­ka­mi jak v osob­ním, tak v pra­cov­ním živo­tě, a ne vždy je leh­ké tyto dvě rovi­ny oddě­lit. Nesetkáváme se tu s geni­ál­ní­mi, vždy správ­ně jed­na­jí­cí­mi, bys­trý­mi detek­ti­vy, kte­ří nikdy nedě­la­jí chy­by, ale s oby­čej­ný­mi lid­mi, kte­ří věnu­jí maxi­mál­ní úsi­lí své prá­ci, byť chy­by děla­jí, jako kaž­dý z nás, a záro­veň boju­jí se svý­mi život­ní­mi údě­ly. Hlavní posta­vy si tak čte­nář rych­le oblí­bí, jed­no­du­še pro­to, pro­to­že jsou lid­ské. Mia Krügerová, bri­lant­ní mla­dá vyšet­řo­va­tel­ka, kte­rá svým talen­tem před­čí mno­ho­ná­sob­ně zku­še­něj­ší kole­gy, pla­tí za svůj dar vyso­kou cenu: napros­to osa­mě­lá se roky nemů­že vyrov­nat se ztrá­tou své sest­ry, kte­rá jí byla v živo­tě nej­bliž­ším člo­vě­kem. Vnitřní démo­ni jí sží­ra­jí nato­lik, že se roz­hod­ne je ráz­ně utnout: chys­tá se spáchat sebe­vraž­du, jejíž ter­mín odsu­ne jen kvů­li prosbě o pomoc své­mu nej­lep­ší­mu, a vlast­ně jedi­né­mu, pří­te­li: Holgeru Munchovi. Postarší obtloust­lý roz­ve­de­ný detek­tiv, kte­ré­mu v živo­tě činí potě­še­ní už jen vnuč­ka a mate­ma­tic­ké hádan­ky, je pově­řen pří­pa­dem ritu­ál­ně zavraž­dě­ných malých hol­či­ček, kte­rý otřá­sá celým Norskem, a jeli­kož pří­pad musí vyře­šit v pod­sta­tě oka­mži­tě, neboť počet obě­tí stá­le při­bý­vá, obra­cí se na Miu se žádos­tí o pomoc. Tito dva detek­ti­vo­vé, kte­ří postrá­da­jí smy­sl a náplň v osob­ním živo­tě, se tak s veš­ke­rým úsi­lím vrha­jí do roz­plé­tá­ní na prv­ní pohled nepo­cho­pi­tel­ných činů.

Román, kte­rý pro­lí­ná rovi­nu pát­rá­ní po vra­ho­vi s až filo­zo­fic­kou son­dou do nit­ra hlav­ních postav, je uchva­cu­jí­cí až do té doby, dokud neod­ha­lí vra­ha a jeho pohnut­ky, kte­ré ho k těm­to ohav­ným činům ved­ly. Ačkoliv je patr­ná sna­ha auto­ra o vyjá­d­ře­ní těž­ké­ho vra­ho­va osu­du, aby ve čte­ná­ři pod­ní­til jakousi lítost k této posta­vě, a v rám­ci mož­nos­tí její činy „obhá­jil“, přes­to všech­no je toto vysvět­le­ní poně­kud neu­vě­ři­tel­né. Z celé­ho rozuz­le­ní vyvstá­vá pou­ze dojem hry o nej­vět­ší pře­kva­pe­ní, něco na způ­sob „vrah bude ten, kte­ré­ho nejmíň budeš oče­ká­vat“, což je věru poin­ta vět­ši­ny detek­ti­vek, avšak je to mož­ná ta ten­ká hra­ni­ce, kte­rá dělí brak od kva­lit­ní lite­ra­tu­ry: hra­ni­ce uvě­ři­tel­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě je ale závěr mož­ná až pří­liš pře­ta­že­ný za vla­sy, až pří­liš je zde patr­ná sna­ha šoko­vat.

V lese visí anděl je roz­hod­ně solid­ní dílo v rám­ci své­ho žán­ru, a tak jako všech­no má své sil­né i sla­bé strán­ky. Psychologie postav je bri­lant­ní, sna­ha obsáh­nout růz­no­ro­dá téma­ta a pře­kva­pit, už méně. Jako odde­cho­vé čte­ní ovšem poslou­ží vel­mi dob­ře:

Hodnocení: 50%


 • Autor:Samuel Bjork
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, thriller, detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:07.09.2015
 • Doporučeno od:15 let
 • EAN:9788025904220
 • Počet stran:384 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:130x200 - váza­ná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem
 • Kniha ke kou­pi na Albatros Media a.s.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
 • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]
 • Sedmilhářky – Liane Moriarty3. listopadu 2015 Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel […]
 • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které […]
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
 • Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje…27. července 2018 Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje… Kniha Sophie Loubière s názvem Chlapec s kamínky ve vás zanechá zvláštní a až nepříjemný pocit nejistoty. Co všechno může být pravda? A dá se vůbec věřit vlastnímu úsudku? Tyto a mnohé […]
 • Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 %19. června 2016 Komunikace v ošetřovatelské praxi - 90 % Doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., je autorkou mnoha článků s lékařskou tematikou, mimo jiné i Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry (2009), Význam sociální komunikace […]
 • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
 • vlčí mák8. března 2016 CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejná jídla, stejné bolesti, dokonce i vzpomínky vzorně nastupují a vystupují z paměti jakoby v předem […]