Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk

Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk

Když už si člo­věk kou­pí 3D tele­vi­zi, či LED tele­vi­zi, pak roz­hod­ně chce, aby si mohl pře­hrá­vat fil­my v jedi­neč­né Blu-ray kva­li­tě, kte­rá vyrá­ží dech snad všem, kte­ří tuto novou tech­no­lo­gii vlast­ní. Také díky tomu vyu­ži­je­te úpl­ný poten­ci­ál vaší tele­vi­ze, kte­rý vás zaujme.

Samsung BD-D8200 s HDD díky novým tech­no­lo­giím doká­že pře­hrá­vat fil­my jak ve 2D, tak ve 3D roz­mě­ru. To všech­no s doko­na­lým Full HD roz­li­še­ním, kte­ré se dnes stá­vá už stan­dar­dem. Samozřejmě také může­te na tom­to Blu-ray pře­hrá­va­či pře­hrá­vat kla­sic­ká CD, či DVD, tak­že pokud ten­to Blu-ray pře­hrá­vač vymě­ní­te za svůj stá­va­jí­cí DVD, tak všech­ny fil­my, co jste měli na DVD nosi­čích, nemu­sí­te vyha­zo­vat, ale může­te si je zno­va a zno­va pře­hrá­vat.

Díky inte­gro­va­né­mu 250 GB dis­ku může­te nahrá­vat svo­je oblí­be­né pořa­dy pří­mo z tele­vi­ze a to jak plá­no­va­ně, tak v reál­ném čase. Předností Samsung BD-D8200 s HDD je hlav­ně 7.1 audio výstup, díky kte­ré­mu může­te poslou­chat hud­bu, nebo efek­ty fil­mů v jedi­neč­né kva­li­tě.

Tento Blu-ray pře­hrá­vač pod­po­ru­je také tech­no­lo­gii Samsung Smart TV, díky kte­ré může­te při­způ­so­bit si pře­hrá­vač přes­ně pod­le vašich poža­dav­ků, což je vel­mi skvě­lé.

Samsung BD-D8200 s HDD sto­jí před váno­ce­mi neu­vě­ři­tel­ných 7 500,-Kč, což je pře­krás­ná cena když si vez­me­te, co všech­no ten­to Blu-ray pře­hrá­vač umí. Neváhejte a kupuj­te Samsung BD-D8200 s HDD! Vyplatí se to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39585 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51497 KB. | 24.10.2021 - 02:26:13