Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost

Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost

a10150f0001211 samotarky 2d
a10150f0001211 samotarky 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Barbory Šťastné? Chcete si pře­číst zají­ma­vý román z deva­de­sá­tých let?  Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás oprav­du zají­ma­vé čte­ní. 

Ludmila, Amálie, Věra, tři ženy, tři gene­ra­ce, jenž spo­ju­je rodin­né tajem­ství, kte­ré se Věrka sna­ží vyře­šit. Není to vůbec jed­no­du­ché. Nechápe, proč její babič­ka byla stá­le zavře­ná doma, proč se její mamin­ka Amálie stra­ni­la všech lidí a nako­nec sta­rá Škrlandová, proč pro ni zna­me­na­la jen strach? Všechny tyto otáz­ky chce Věrka roz­luš­tit. Věřte, že ji čeká oprav­du trni­tá ces­ta. Zjistí Věrka, co se vlast­ně sta­lo? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní toho­to sil­né­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho romá­nu. Tři gene­ra­ce spo­ju­je jed­no tajem­ství, kte­ré mož­ná nako­nec vyjde na povrch. Všechny stříp­ky minu­los­ti budou postup­ně do sebe zapa­dat, jako puzzle.

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím jí všem čte­ná­řům čes­ké pró­zy deva­de­sá­tých let. Je psá­na sro­zu­mi­tel­ně, děj na sebe nava­zu­je. Autorka stří­dá časo­vé linie vyprá­vě­ní, kdy část tex­tu se ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti a část v roce 1985-1987 a také v roce 1955-1959. S tím­to stří­dá­ním jsem pro­blém nemě­la. Od této autor­ky jsem čet­la už jed­nu kni­hu a musím říci, že její způ­sob vyprá­vě­ní se mně líbil a roz­hod­ně si ráda pře­čtu její dal­ší romá­ny.

Samotářky je pří­běh o hle­dá­ní minu­los­ti, o rodi­ně, o vzta­zích, o vyrov­ná­ní se s nemo­cí svých blíz­kých.

Kniha má cel­kem 312 stran. Čtenářský záži­tek z této kni­hy je roz­hod­ně sil­ný a vím, že ho budu vstře­bá­vat postup­ně.

Ukázka z kni­hy:

„V září se na vás bude­me těšit, paní kole­gy­ně.“

Ludmila si ces­tou vla­kem zno­vu pře­hrá­va­la v hla­vě svůj roz­ho­vor s při­jí­ma­cí komi­sí. Když při­tisk­la k obli­če­ji rukáv vlně­né­ho saka, pořád cíti­la vůni ciga­re­to­vé­ho kou­ře, kte­rá napl­ňo­va­la celý kabi­net. Pořád měla před oči­ma stě­ny oblo­že­né kni­ha­mi za zády pro­fe­so­rů. V nej­vyš­ších poli­cích, k nimž stou­pa­lo po schůd­kách, byly sta­ré tma­vé svaz­ky se zla­ce­ný­mi pís­me­ny na hřbe­tě, ve výši očí pak ty nej­no­věj­ší, Stalinovy sebra­né spi­sy s kré­mo­vě bílou obál­kou.

„Vaše písem­ná prá­ce byla pozo­ru­hod­ná,“ řekl ten sta­rý pro­fe­sor, kte­rý ji oslo­vo­val

„Paní kole­gy­ně“. Ludmilu to potě­ši­lo, ale nepře­kva­pi­lo. Dopoledne, během písem­né čás­ti zkouš­ky, se zno­vu dosta­vil ten pocit, kte­rý zna­la z hodin mate­ma­ti­ky na gym­ná­ziu. Když asi­s­tent roze­vřel kří­d­la tabu­le a odha­lil ucha­ze­čům pří­kla­dy, kte­ré měli vyře­šit, při­pa­da­lo jí, že vza­du v hla­vě sly­ší smě­si­ci tichých zvu­ků, jako když si orchestr ladí nástro­je.

Čísla a pís­me­na, napsa­ná kří­dou na tabu­li, vstu­po­va­la do její hla­vy v podo­bě tónů a sklá­da­la se v úryv­ky melo­die, až z nich nako­nec vzni­ka­ly zře­tel­né akor­dy, kte­ré se logic­ky řadi­ly jeden na dru­hý, proud hud­by krou­žil celou poslu­chár­nou a úpl­ně sám vedl Ludmilu k jedi­né­mu správ­né­mu výsled­ku. Stačilo je tu melo­dii, kte­rá jí prou­di­la hla­vou, pře­vá­dět zpát­ky do čís­lic a nezná­mých a zapi­so­vat je na papír. Bylo to pří­jem­né a sou­čas­ně tro­chu napí­na­vé, pro­to­že nesmě­la proud melo­die ani na oka­mžik opus­tit, aby neztra­ti­la nit. Sama nevě­dě­la, jak to dělá.

Několik slov u autor­ce:

Barbora Šťastná

Barbora Šťastná (*1973) vyrost­la v Kynšperku nad Ohří a v Karlových Varech. Vystudovala sce­náris­ti­ku na FAMU a pra­co­va­la jako novi­nář­ka v časo­pi­sech Týden, Premiere, Elle a Moje psy­cho­lo­gie. Nyní je edi­tor­kou Paměti náro­da, nej­roz­sáh­lej­ší sbír­ky vzpo­mí­nek pamět­ní­ků v Evropě. V letech 2010–2018 zachy­co­va­la postře­hy z kaž­do­den­ní­ho živo­ta ve svém Šťastném blo­gu, kte­rý se stal inspi­ra­cí pro její prvo­ti­nu Šťastná kni­ha a kni­hy Jak jsem sebra­la odva­hu a Dobrá tak ako­rát. Po nich násle­do­val humo­ris­tic­ký román Láska pro samou­ky a rodin­ný pří­běh Hezčí svět.

Autor: Barbora Šťastná

Žánr: čte­ní pro ženy, čes­ká pró­za, román

Vydáno: 2022, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 312

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-2228-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
  • TAJEMSTVÍ11. prosince 2022 TAJEMSTVÍ Všichni ve svém životě máme nějaká tajemství, která si neseme ve svém vlastním srdci a ne vždycky chceme, aby jej někdo cizí odhalil. A právě o tajemství je i  se stejnojmenným názvem […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
  • Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát20. prosince 2021 Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Zimní slib-rodinu nic nerozdělí21. ledna 2023 Zimní slib-rodinu nic nerozdělí Chcete prožít emotivní příběh o naději, rodinném poutu, lásce i neskutečné touze jít dál? Tak právě vám je určen román Zimní slib, jehož autorkou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
  • Dunajský racek - skutečný příběh ženy, která se nikdy nevzdala5. ledna 2023 Dunajský racek - skutečný příběh ženy, která se nikdy nevzdala Máte rádi Vídeň? Chcete prožít velice emotivní příběh jedné přemýšlivé ženy? Tak právě vám je určen román Hany Oboda, s názvem Dunajský racek. Pojďte se na to společně se mnou podívat.  V […] Posted in Recenze knih
  • Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce28. prosince 2022 Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce Milujete romány o lásce, citu a obrovském odhodlání? Chcete si přečíst novinku Alexandry Soldánové? Tak už se nenechte pobízet a pusťte se do čtení. Chci se s vámi podělit o čtenářský […] Posted in Recenze knih
  • Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací27. října 2022 Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací Máte rádi romány Karin Krajčo Babinské? Chcete si přečíst nádherný příběh jedné rodiny, při němž budete mít husí kůži? Ráda bych se s Vámi podělila o čtenářský zážitek s knihou Tsunami, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19584 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58675 KB. | 05.02.2023 - 07:07:55