Samotáři – „…lidi málo hulej.“

Samotari

„To je skvě­lá muzi­ka! Tyo, co to je za muzi­ku?“
„To je stát­ní hym­na, ty vole.“
„A jo, vlast­ně, stát­ní hym­na. Já jenom, že ji nehrá­li dlou­ho takhle instru­men­tál­ně, tak jsem na ni zapo­mněl.“
Psát tady něja­ké zby­teč­ně dlou­hé řád­ky o ději asi nemá smy­sl, pro­to­že ten­to film ve své pod­sta­tě žád­ný sku­teč­ně sou­vis­lý děj ani nemá. Vše se točí kolem osob Vesny (Labina Mitevska), Hanky (Jitka Schneiderová), Petra (Saša Rašilov), Jakuba (Jiří Macháček), Ondřeje (Ivan Trojan), Roberta (Miki Křen), Lenky (Dana Sedláková), alko­ho­lu, sexu, drog a mezi­lid­ských a part­ner­ských vzta­hů.

Celý film je doslo­va pro­tkán vtip­ný­mi hláš­ka­mi a poznám­ka­mi a mnoh­dy auto­ři nešet­ři­li ani slo­vy na poměr­ně závaž­ná téma­ta. Obsazení je vskut­ku krá­lov­ské a v Samotářích máte mož­nost shléd­nout celou pale­tu před­ních, výbor­ných čes­kých her­ců a here­ček, jako je napří­klad Jiří Macháček (kte­rý mimo jiné půso­bí i jako zpě­vák sku­pi­ny MIG21), či Ivan Trojan, kte­rý je obsa­zo­ván do vět­ši­ny nových čes­kých fil­mů. Opravdu nej­lep­ší výko­ny ale podá­vá již zmi­ňo­va­ný Jiří Macháček, coby věč­ně zkou­ře­ný „asi“ tři­ce­ti­le­tý mla­dík, kte­rý kou­ří trá­vu, aby viděl svět a lidi v lep­ším svět­le, než jací ve sku­teč­nos­ti jsou. Tato role mu vylo­že­ně sed­la a byl jako na koni (už snad pro­to, že v civi­lu je rov­něž pří­vr­žen­cem této oblí­be­né dro­gy, čímž se sám chlu­bí).

Podle mého názo­ru pat­ří Samotáři mezi nej­lep­ší čes­ké fil­my, kte­ré v posled­ních letech naši fil­ma­ři vypro­du­ko­va­li a trou­fám si odhad­nout, že si toto pomy­sl­né posta­ve­ní na stup­ni vítězů ješ­tě dlou­há léta udr­ží, tedy ale­spoň co se týče kome­di­ál­ní­ho žán­ru. Já bych se na ten­to film mohl dívat pořád, v jed­nom kuse a pokaž­dé by mě doká­zal poba­vit a roze­smát. Plného ohod­no­ce­ní se mu ode mě však nedo­sta­ne, pro­to­že sou­vis­lá dějo­vá linie mi ve fil­mu oprav­du hod­ně chy­bí. Ale na závěr pře­ci jen něco málo z obsa­hu.

Petr a Hanka spo­lu cho­dí, ale vzá­jem­ně se sebou nejsou spo­ko­je­ni, kaž­dý hle­dá ješ­tě něko­ho jiné­ho, kdo by byl sku­teč­ně tím pra­vým. Nakonec se roze­jdou a Hanka se sezná­mí s Jakubem, kte­rý jí při­pa­dá jako fajn člo­věk, kte­rý by mohl být tím pra­vým. Petr se zatím utá­pí ve svém žalu a s postu­pem času si uvě­do­mu­je, že vlast­ně Hanka je ta pra­vá. O Hanku se však zají­má ješ­tě jeden muž a tím je žena­tý Ondřej, lékař a chi­rurg, kte­rý je pro to, aby Hanku zís­kal, scho­pen udě­lat coko­li. Převléká se za insta­la­té­ra, jen pro­to, aby mohl být v její blíz­kos­ti. Hanka jeho city ale neo­pě­tu­je a tak Ondřej nako­nec sebe, Hanku i Jakuba zapá­lí. Naštěstí se ale niko­mu nic nesta­ne. Jakub si poz­dě­ji vzpo­me­ne, že už vlast­ně jed­nu hol­ku má () a s Hankou se roz­chá­zí. Ta se vra­cí k Petrovi a Ondřejovi nezbu­de nic jiné­ho, než se vrá­tit ke své ženě.

Více na Kritiky.cz
Captain America: První Avenger - film, který slibuje mnohé Captain America je komixová postava od firmy Marvell, která chce i přes svou neduživost vstoupit...
Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží ...
Automat 1 ...
TEREZA VOŘÍŠKOVÁ Tereza Voříšková (nar. 1989) patří k našim nejobsazovanějším herečkám, zejména ve film...
Titulky k American Housewife S04E11 - One Step Forward, Three Steps Back Jó, pracovat z domu, nemuset ráno vyskočit z postele a hnát se někam do zaměstnání, to je po...
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Samotáři
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole.15. ledna 2020 Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole. Aspoň to se nám snaží říct nový film Jana Hřebejka Horem pádem. O čem vlastně Horem pádem je? Je o dvojici tiráků, kteří převážejí v kamionu utečence tmavší pleti. Jednou jim ale v autě […]
  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […]