Samizdat za tisícovky korun. Jak si český trh po jednatřiceti letech svobody cení literaturu revoluce, undergroundu a disentu?

KNIHOBOT dominik gazdos 1

Zítřejším dnem si Česká repub­li­ka při­po­mí­ná 31 let od same­to­vé revo­lu­ce a pádu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. Jako kaž­dý rok si vyslech­ne­me deba­ty o tom, kam jsme se za dlou­hé roky posu­nu­li a co bychom ješ­tě měli dohnat. Možná ale není od věci, podí­vat se také na to, jak si po jed­na­tři­ce­ti letech na kniž­ním trhu vede lite­ra­tu­ra z dob revo­lu­ce, ale také samizda­tu nebo under­groun­du.

 

“Každý rok se sna­ží­me sesta­vit ale­spoň skrom­ný výběr knih ke Dni boje za svo­bo­du a demo­kra­cii. Aktuálně nabí­zí­me tře­ba drob­nou kníž­ku Občanské fóry od Jaromíra Hořce, zakla­da­te­le samizda­to­vé edi­ce Česká expe­di­ce, kte­rá vtip­ně zachy­cu­je revo­luč­ní atmo­sfé­ru nebo kni­hu Michala Horáčka, Jak puka­ly ledy. Ač obsa­ho­vě poměr­ně zají­ma­vé, tyto kníž­ky se pro­dá­va­jí za vel­mi níz­ké část­ky, pro­to­že jsou podob­ně jako napří­klad kni­hy roz­ho­vo­rů s Václavem Havlem dodnes sou­čás­tí vel­ké čás­ti čes­kých domác­nos­tí,” uvá­dí Pavel Pekař, spo­luza­kla­da­tel nej­vět­ší­ho čes­ké­ho pro­dej­ce knih z dru­hé ruky Knihobot.

 

Zatímco Dálkový výslech od Václava Havla má v knihov­ně stá­le hod­ně lidí a kou­pí­te ho tak za pár desí­tek korun, do oprav­du vyso­kých čás­tek se špl­ha­jí ceny samizda­to­vé lite­ra­tu­ry nebo auto­rů čes­ké­ho under­groun­du. “Když k nám dora­zí samizda­to­vý nebo exi­lo­vý výtisk kni­hy, kte­rý vyšel jen v něko­li­ka kusech, jed­ná se o oprav­do­vou rari­tu a sbě­ra­tel­ský kou­sek. Ceny se pak pohy­bu­jí oko­lo něko­li­ka tisí­co­vek korun a i přes­to jsou kni­hy vždy poměr­ně rych­le pryč, pro­to jich na skla­du nemá­me mno­ho,” potvr­zu­je Pekař. Holešovický onli­ne antikva­ri­át v sou­čas­né době nabí­zí tře­ba samizda­to­vé vydá­ní bás­ní Václava Hraběte nebo exi­lo­vé vydá­ní Jirousových Labutích pís­ní. To se ale může kaž­dou chví­li změ­nit, Knihobot totiž měsíč­ně pro­dá asi 15 000 knih.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21831 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46914 KB. | 23.01.2021 - 16:24:50