Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Samet

Třicet let je dlou­há doba a lid­ská paměť ráda zapo­mí­ná. Připomenout si osu­do­vé oka­mži­ky pře­lo­mo­vé­ho roku 1989 může­te pro­střed­nic­tvím kni­hy Františka Emmerta Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě. Kniha vyšla v nakla­da­tel­ství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media u pří­le­ži­tos­ti letoš­ní­ho výro­čí 30 let od same­to­vé revo­lu­ce.
Každému, koho zají­má čes­ká his­to­rie a hle­dá klíč k pocho­pe­ní vývo­je Československa ve dru­hé polo­vi­ně 20. sto­le­tí, kte­rý vyvr­cho­lil pře­vra­tem, lze kni­hu dopo­ru­čit.
Čtvrtina kni­hy je věno­vá­na udá­los­tem, kte­ré před­chá­ze­ly 17. lis­to­pa­du 1989. Autor vysvět­lí pro­pra­co­va­nou tota­lit­ní ide­o­lo­gii a sys­tém KSČ, vysvět­lí, v čem spo­čí­val „reál­ný soci­a­lis­mus“, věnu­je se Chartě 77 a osob­nos­tem kolem ní, při­blí­ží neza­stu­pi­tel­ný vliv změn v Kremlu na změ­ny u nás, vší­má si akti­vi­za­ce veřej­nos­ti v roce 1988, doku­men­tu­je udá­los­ti Palachova týd­ne a sezna­mu­je s oso­bou Václava Havla.  Podrobně popi­su­je udá­los­ti 17. lis­to­pa­du a poli­tic­ký i spo­le­čen­ský vývoj do kon­ce roku 1989.
Kniha sta­ví na foto­gra­fi­ích, doku­men­tech a nebo­jí se uká­zat jiné než vět­ši­no­vé názo­ry na teh­dej­ší udá­los­ti, ať už tře­ba výstřiž­ky z tis­ku, vyob­ra­ze­ním pla­ká­tů, pro­vo­lá­ní apod. Mnohé čte­ná­ře pře­kva­pí prá­vě množ­ství foto­gra­fií, doku­men­tu­jí­cích rok 1989, Emmertova kni­ha při­po­mí­ná z čás­ti foto kro­ni­ku jed­no­ho roku.
Dalším vel­kým kla­dem pub­li­ka­ce je, že se věnu­je všem význam­ným osob­nos­tem roku 1989, ať už stá­ly na stra­ně změn nebo sta­rých pořád­ků. A nasti­ňu­je jejich dal­ší osu­dy. „Aktéři revo­lu­ce se již krát­ce po roce 1989 roze­šli do nej­růz­něj­ších stran a ide­o­vých prou­dů, v násle­du­jí­cích dese­ti­le­tích zastá­va­li širo­ké spek­trum názo­rů a v nejed­nom pří­pa­dě dokon­ce pola­ri­zo­va­li spo­leč­nost. Nedávná his­to­rie se pří­mo potka­la a v jis­té míře pří­mo potý­ká se sou­čas­nou poli­ti­kou. Pokusy o hod­no­ce­ní revo­lu­ce se pro­to snad­no mění v poli­ti­kum. O to vět­ší výzvu same­to­vá revo­lu­ce před­sta­vu­je pro his­to­ri­ky a pub­li­cis­ty, kte­ří si od poli­ti­ky sna­ží udr­žo­vat potřeb­ný odstup,“ napsal František Emmert v před­mluvě kni­hy.  Výzvu zpra­co­vat udá­los­ti same­to­vé revo­lu­ce neza­u­ja­tě, pře­hled­ně a sro­zu­mi­tel­ně se mu poda­ři­lo spl­nit na jed­nič­ku.


  • Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě
  • Autor: František Emmert
  • Počet stran: 268
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Nakladatelství: CPress
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11711 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53240 KB. | 05.12.2021 - 12:04:51