Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert

Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert

07
07

Někteří ome­zu­jí význam same­to­vé revo­lu­ce jen na eko­no­mic­ké a soci­ál­ní změ­ny. Jiný vyzdvi­hu­jí její širo­ký celo­spo­le­čen­ský, huma­nis­tic­ký a evrop­ský kon­text. Další v ní spat­řu­jí pře­de­vším mocen­ský boj. V jed­nom, ale panu­je sho­da : Revoluce při­nes­la obrov­ské změ­ny.

Není to jen při­po­mín­ka samot­né­ho roku 1989, pádu komu­nis­mu a osla­vy demo­kra­cie, kte­ré letos pro­bí­ha­li po celé repub­li­ce a věno­va­li se jí snad všech­ny média. I když tato kniž­ní novin­ka byla vydá­na, k letoš­ní­mu tři­cá­té­mu výro­čí od uply­nu­tí Sametové revo­lu­ce, mapu­je krom toho, také vznik soci­a­lis­mu, před­sta­vu­je její ide­o­lo­gii a vznik a zánik KSČ.

Popisuje sou­hrn­ně udá­los­ti od vzni­ku KSČ v roce 1917, její růst a popu­la­ri­tu, a taky útlum, ztrá­tu voli­čů, když byla pro­so­vět­ská stra­na říze­na z Moskvy a vystu­po­va­la i pro­ti čes­ko­slo­ven­ské stát­nos­ti, což ved­lo v roce 1938 k zaká­zá­ní stra­ny, ale bohu­žel jen do kon­ce vál­ky.
Když Beneš se Stalinem, v roce 1943 pode­psal smlou­vu o přá­tel­ství a pová­leč­né pomo­ci, pode­psá­ním dekre­tu, vznik­la závis­lost stá­tu na Komunistické stra­ně Sovětského sva­zu - KSSS a násle­do­va­la komu­nis­tic­ká dik­ta­tu­ra. Což už je zná­mo asi všem pamět­ní­kům a znal­cům his­to­rie, pro­to­že ta doba není stá­le zapo­me­nu­ta, ba na opak, někdy se na to čas­to vzpo­mí­ná v sou­vis­los­ti s vlád­nu­tím jed­né stra­ny, což při­po­mí­ná i sám autor. Navzdory tomu, že idea komu­nis­mu byla pre­zen­to­vá­na jako soci­ál­ní spo­leč­nost, kde si budou všich­ni zce­la rov­ni, opak byl prav­dou. V obdo­bí KSČ bylo mezi lety 1948 - 1989 pro­šlo člen­stvím přes sedm mili­o­nů Čechů, což byla vět­ši­no­vá spo­leč­nost. Otázkou spíš je kolik lidí tam bylo z víru v ideu a kolik ze stra­chu.

Vznik Národní fron­ty vče­le s Klementem Gottwaldem, SNB, Lidových milic, STB, zná­rod­ně­ní, měno­vé refor­my, vykon­stru­o­va­né pro­ce­sy s odpůr­ci komu­nis­mu, kte­ré kon­či­li tres­tem smr­ti, poby­tem ve věze­ní, nebo v pra­cov­ních tábo­rech. Popisuje klí­čo­vé poli­ti­ky této minu­los­ti spo­je­né se vzni­kem komu­nis­mu, jejich ideu, reál­ný komu­nis­mus, oku­pa­ci až po demon­stra­ce za svo­bo­du, osob­nost Václava Havla a jeho klí­čo­vé oka­mži­ky po vstu­pu do poli­ti­ky až po jme­no­vá­ní pre­zi­den­tem.

Autor všech­ny dějo­vé lin­ky sro­zu­mi­tel­ně popi­su­je a vysvět­lu­je její vliv na spo­leč­nost. Drží se důle­ži­tých bodů jas­ně a struč­ně, při­dá­vá sou­hrn­né infor­ma­ce v kost­ce, včet­ně kopií archiv­ních doku­men­tů např. z roku 1989 z pozván­ce na demon­stra­ce, pro­hlá­še­ní Občanského fóra, stáv­ko­vé­ho výbor vyso­kých škol, národ­ní­ho diva­dla minis­ter­stvu vni­t­ra či výzva stát­ním slož­kám o zakro­če­ní pro­ti demon­stran­tům až po dobo­vé foto­gra­fie.
Pro mě je to zatím nej­lep­ší kni­ha mapu­jí­cí tuto naši his­to­rii, prá­vě z těch důvo­dů jako je vel­ká pře­hled­nost, roze­brá­ní všech klí­čo­vých dějů z dob 1948 - 1989, kdy se sna­ží autor vše jed­no­du­še vysvět­lit a vypích­nou to hlav­ní. Líbil se mi i popis osob­nos­ti Václava Havla, kte­rý letos měl osmé výro­čí smr­ti a spous­ta mla­dé gene­ra­ce ho v této sou­vis­los­ti už pozna­la, nejen jako pre­zi­den­ta, ale i hyba­te­le ponurých dějin a pomo­cí kni­hy si mohou dopl­nit nedo­stat­ky a dostat odpo­vě­di.

Nakladatelství CPRESS, 268 stran, roz­měr 210 - 297 mm, váza­ná s lami­no­va­ným povr­chem.

K objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/56607750/sametova-revoluce/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Generace 89 - český a slovenský komiks17. prosince 2019 Generace 89 - český a slovenský komiks Události roku 1989 zásadně proměnily celou československou společnost a s ni i domácí komiks. Mladá autorská vlna dostala poprvé po mnoha letech příležitost svobodně vyprávět a kreslit […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce - Cesta ke svobodě13. prosince 2019 Sametová revoluce - Cesta ke svobodě Třicet let je dlouhá doba a lidská paměť ráda zapomíná. Připomenout si osudové okamžiky přelomového roku 1989 můžete prostřednictvím knihy Františka Emmerta Sametová revoluce. Cesta ke […] Posted in Recenze knih
  • P. G. Wodeouse - Horká lázeň9. listopadu 2019 P. G. Wodeouse - Horká lázeň Městečko St. Rocque leží na mořském Pobřeží na severu Francie. Zámek Blissac stojí poblíž městečka St. Rocque, jenž si pronajal pan Wellington Gedge se svojí ženou. Jejich vztah není […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83449 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55609 KB. | 17.05.2022 - 15:43:15